Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

advertisement
Datum:
Ansvarig:
2016-02-26
Anette Sparf
Verksamhet/process: Rosenhälsans vårdcentral
Förbättringsområde: Psykosocial ohälsa till rätt vårdnivå
Bakgrund
Efterfrågan på besök vid psykisk ohälsa är stor. Många patienter bokas först till läkare och ofta förskrivs
läkemedel och besöket leder ibland till sjukskrivning. Arbetsbelastningen för läkare är stor gällande dessa
samtal och det känns inte som rätt vårdnivå. Sjukskrivningarna minskar inte inom dessa diagnoser. Regelboken
för primärvården 2016 trycker också på högre tillgänglighet för psykosocialt stöd.
Övergripande mål
Skapa tillgänglighet till psykolog och kurator för att erbjuda patienterna snabb tid för bedömning och snabb
insättning av behandling. Därmed är förhoppningen att höja livskvalitén och minska ohälsan som ofta leder till
långa sjukskrivningar och läkemedelsbehandling. Sjukskrivningstalen följs på VDC. Målet med detta är att
läkarbesök initialt inte ska vara nödvändigt. Ska nås genom:
 Telekontakt dag 1 med kurator/psykolog (uppfyllt i maj)
 Bedömningsbesök hos kurator/psykolog inom 5 dagar (uppfyllt i oktober)
 Tid för behandling med kurator/psykolog inom 1 månad (uppfyllt i oktober)
Nuläge
Många patienter kommer till läkare först som skriver remiss till psykosociala teamet. Alla bokningar från läkare
och sköterska blir inte relevanta och när det går lång tid till besök hinner patientens problem ändra sig, Ofta är
det tveksamt om det är rätt vårdnivå vid olika tillstånd av psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, stress, trötthet mm.
Många behöver verktyg för att själva hantera livssituationen. Idag blir det en fördröjning när patienten först går
till läkare som skriver remiss till PSE.
Analys av nuläge
Triageringen i telefon är inte genomarbetad. Krävs struktur och upprepad information och utvärdering.
Tillgängligheten till psykosociala enheten är för låg. Behöver högre bemanning, gärna KBT-kompetens.
KBT-online ska användas som komplement för snabb behandling.
Genom att ändra så att patienten själv ringer och att kurator/psykolog gör bedömningen så blir det mer
motiverade patienter som kommer på bedömningssamtal.
Lista prioriterade förändringar som ska testas.








Triagering-direkt till rätt vårdnivå
Ta fram röda flaggor till psykolog/kurator för när läkare ska konsulteras. Dokument finns (bilaga)
Jobba fram strategier för kontakt psykolog/kurator-läkare. Arbete på utv dagar 12-13/5
Bemanna med tre personer med KBT utbildning på vårdcentralen
Bokningskriterier för telefonrådgivningen (bilaga)
Utbildning för psykologerna/kurator i Uppsala-KBT i primärvården för att bli bättre på första
omhändertagandet
Utbildning i KBT-online till en psykolog och hela teamet
Ta fram gemensam bedömningsmall för teamet
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
2016-01-15
Analys och resultat av de testade förändringarna kopplat till det övergripande målet








Triageringen sker nu genom att patienterna ringer direkt till kurator och psykolog. Många hänvisas
direkt till enheten istället för att bokas in på läkarbesök
Dokument med röda flaggor finns och är förankrat
Team-tid finns varannan torsdag för att läkare-psykolog/kurator ska kunna diskutera tyngre ärenden
Enheten är nu bemannad med tre personer med KBT utbildning
Bokningskriterier för sköterskorna i telefon finns nu
Alla tre i teamet var på utbildning gällande KBT i primärvård i maj
Alla i teamet är utbildade gällande KBT online och jobbar med det
Arbetssätt gällande bedömningar är diskuterat, men ännu finns ingen konkret bedömningsmall
utarbetad. Nästa steg är att göra en mall som hela psykosociala enheten ska använda vid första
bedömningssamtalet för att få en enhetlig struktur och för att förenkla uppföljningen.

Summering
Helt uppfyllt målet gällande tillgänglighet till telefonkontakt, bedömningssamtal och behandling redan i
september! Effekten på sjukskrivningar och läkemedelsbehandling kan inte ses ännu. Framgångsfaktorerna
gällande väntetiderna är utökad bemanning med en psykolog, utbildning gällande KBT i primärvården, KBTonline, telefontid varje dag, struktur i schemat med utrymme för nybesök varje vecka samt gemensam
bedömningsmall och struktur för teamarbete.
Viktigt med kontinuerlig uppföljning gällande inflöde och tillgänglighet. Fortsätta utveckla konkreta mål för
patienten utifrån ett personcentrerat arbetssätt och uppföljningar på individnivå. För att få största effektivitet
krävs teamarbete med läkarna gällande dem som kommit först till PSE, men behöver lm eller sjukskrivning.
Alla som vill ha kontakt med PSE får det numera samma dag eftersom det är
avsatt telefontid varje dag.
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
2016-01-15
Tid för första bedömningssamtalet är i medeltal nu fem dagar, med en spridning
från noll till nio dagar.
Tid för behandlingsstart efter första bedömningssamtalet är nu i medeltal 14
dagar med en variation från noll till 21 dagar.
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
2016-01-15
Download