Bild 1

advertisement
Innehåll

Introduktion

Profeten Nuh (Noa)

Profeten Ibrahim (Abraham)

Profeten Musa (Moses)
 Profeten ’Isa (Jesus)

Profeten Muhammad
www.islamforelasningar.se
Session 15
Vem kommer ihåg?
 Hur var ’Isas uppväxt kort sagt?
 Under vilken dag fick ’Isa sitt profetskap, vad hände samma natt?
 Nämn några av de mirakel ’Isa utförde med Allahs vilja?
 Vilka kom att bli ’Isas främsta fiende och motståndare?
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
Den Himmelska Måltiden
 Måltiden som senare kom att ge ’Isa fler anhängare
Gud (Allah) svarade:
”Ja, Jag skall låta denna [måltid] sänka sig ned till er, men om efter detta
någon av er förnekar [tron] skall Jag låta honom utstå ett straff som ingen
i hela världen fått utstå." (Koranen 5:115)
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
Judarna vill döda ’Isa
 De judiska översteprästerna planerar att döda ’Isa
 Islam bekräftar för oss att ’Isa aldrig dödades
Gud (Allah) säger i koranen:
”…och för deras ord: "Vi har dödat ’Isa Maseeh, Maryams son, [som påstod sig
vara] Guds sändebud!" Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de
honom, fastän det för dem tedde sig så… Nej, Gud upphöjde honom till Sin
[härlighet]; Gud är allsmäktig, vis.” (Koranen 4:157 - 158)
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
Profeten Muhammad (saws) har sagt:
”Timmen kommer inte fastställas förrän Maryams son ’Isa sänds ned bland
er som en rättvis ledare, han kommer förstöra korset, döda grisen…”
(Sahih Al – Bukhari)
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
SUMMERING
Judarna försökte döda ’Isa!
De kristna säger att ’Isa är Allahs son!
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
Gud (Allah) skall säga till ’Isa:
”’Isa, son av Maryam! Är det du som uppmanade människorna att dyrka
dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Gud?" [’Isa] kommer
svara: "Stor är Du i Din härlighet! Hur skulle jag kunna säga vad jag inte
hade rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du helt visst ha vetat
det. Du vet vad som är i mitt innersta men jag vet inte vad som är i Ditt
innersta; Du känner allt det som är dolt för människor.” (Koranen 5:116)
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
Avslutning - Session 15
Gud (Allah) sade:
SÄG: "Han är Gud - En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende,
av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen
finns som kan liknas vid Honom." (Koranen 112:1 – 4)
www.islamforelasningar.se
Session 15
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download