Bild 1

advertisement
Innehåll

Introduktion

Profeten Nuh (Noa)

Profeten Ibrahim (Abraham)

Profeten Musa (Moses)
 Profeten ’Isa (Jesus)

Profeten Muhammad
www.islamforelasningar.se
Session 14
Vem kommer ihåg?
 Vem var Maryams förmyndare i Al – Aqsa moskén?
 Vem var profeten Zakariahs son och på vilket sätt dog han?
 Hur fick Maryam beskedet kring att hon skulle få en son?
 Vad var de första orden ’Isa sade när de återvände till staden?
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
Profeten ’Isas uppväxt
 Maryam var orolig mot det hot som fanns mot ’Isa
 ’Isa fick under tidig ålder förmågan att debattera
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
’Isa tilldelas sitt profetskap
 ’Isa började förmedla det som uppenbarats för honom
Gud (Allah) bekräftar i koranen att ’Isa sade:
”Och [jag har kommit] för att bekräfta vad som ännu består av Tora
och för att förklara tillåtet något av det som var förbjudet för er. Och
jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Frukta därför Gud
och följ mig.” (Koranen 3:50)
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
’Isa utför mirakel
 Gud (Allah) stödde ’Isas mission med Gudomliga mirakel
Gud (Allah) återger vad ’Isa sade:
”[Och ’Isa sade:] "Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag
skall forma åt er i lera något som liknar en fågel och jag skall andas på
den och med Guds tillåtelse skall den bli en fågel. Och jag skall bota de
blinda och de spetälska och med Guds vilja skall jag väcka de döda till
liv.” (Koranen 3:49)
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
’Isa fortsatte och sade:
”Och jag skall säga er vad ni äter och vad ni lägger upp som förråd i era hus.
I detta ligger ett tecken för er - om ni är [sanna] troende.” (Koranen 3:49)
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
’Isa får medgång men mer motstånd
 ’Isa får stöd av de som kom att bli hans lärjungar
Gud (Allah) bekräftar i koranen:
”När 'Isa märkte deras ovillighet att tro [på honom], sade han: "Vem vill
hjälpa mig [att kalla människorna] till Guds väg?" De vitklädda sade: "Vi
är Guds medhjälpare! Vi tror på Gud; vittna du att vi har underkastat oss
Hans vilja!” (Koranen 3:52)
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
 De judiska prästerna försöker skämma ut ’Isa
Gud (Allah) säger i koranen:
”Och de [som inte ville tro] smidde onda planer [mot ’Isa], men [även]
Gud smed planer - ingen smider bättre planer än Gud.” (Koranen 3:54)
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa
Avslutning - Session 14
www.islamforelasningar.se
Session 14
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download