Redovisning av hur statsbidrag 2015 har använts

advertisement
Redovisning av hur statsbidrag för 2015 använts
Kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar
Redovisningen avser beslut med Dnr U2013:02/2014/
(Diarienumret framgår av beslutet om bidrag)
Projektets namn enligt ansökan
1. Kontaktuppgifter
Bidragsmottagare
Organisationsnummer
Postadress
Kontaktperson
Namn
1
Telefonnummer inkl. riktnummer
E-post
2. Verksamhetsrapport
Vilken/vilka skolformer har varit involverade i verksamheten?
Antal elever
Grundskolan
Specialskolan
Grundsärskolan
Vilka elever har berörts av insatserna?
Antal elever
Döva
Hörselskadade
Har gravspråkstörning
Hur mycket har satsningen kostat per elev (döva, hörselskadade eller med grav
språkstörning)?
Vilken verksamhet omfattar bidragsbeslutet (Se
bidragsbeslutet)
(fler alternativ kan kryssas i)
Personalförstärkning
Kompetenshöjande åtgärder för lärare
Andra utvecklingsinsatser
Införskaffande av lärverktyg
Anpassning av undervisningsmiljön*
Ny verksamhet **
* Med detta avses att en skola som sedan tidigare har verksamhet riktad mot målgruppen anpassar och
utvidgar sina undervisningsmiljöer, t ex nya klassrum eller anpassad matsal.
** Med detta avses t ex att en skola som inte tidigare har haft verksamhet riktad mot målgruppen skapar
anpassade undervisningsmiljöer.
2
Om verksamheten omfattat personalförstärkning, vilka personalkategorier har då
förstärkts? Ange omfattningen i timmar eller tjänster.
Lärare
Specialpedagoger – döv/hörsel
Specialpedagoger – språkstörning
Specialpedagoger – övriga
Assistenter
Teknisk personal
Elevvårdspersonal
Projektledning/skolledning
Övrig personal
Om verksamheten omfattat kompetenshöjande åtgärder för lärare, vilka åtgärder har då
genomförts? (fler alternativ kan kryssas i)
Pedagogisk fortbildning som ger universitetspoäng
Annan pedagogisk fortbildning – döv/hörsel
Annan pedagogisk fortbildning – språkstörning
Annan pedagogisk fortbildning – övrigt
Studiebesök, nätverk, konferenser
Fortbildning i tekniska hjälpmedel
Övriga kompetenshöjande åtgärder
Om verksamheten omfattat andra utvecklingsinsatser, ange vilka och vilken
personalkategori som har berörts.
Om verksamheten omfattat införskaffande av lärverktyg, ange vilka.
Om verksamheten omfattat anpassning av undervisningsmiljön, ange på vilket sätt
anpassning gjorts.
Om insatserna har omfattat ny verksamhet, ange vilken och antal berörda elever.
3
Har verksamheten genomförts planenligt, dvs i enlighet med beslutet om statsbidrag?
ja
nej
Personalförstärkning
Kompetenshöjande åtgärder för lärare
Andra utvecklingsinsatser
Införskaffande av lärverktyg
Anpassning av undervisningsmiljön
Ny verksamhet
Om svaret är nej i något avseende ovan, ange då, i bilaga 1, skälet till att verksamheten
inte genomförts planenligt.
Ange, i bilaga 2, de verksamhetsmässiga resultat eller de mål som hittills har uppnåtts
och stäm av med hur dessa förhåller sig till målen som angavs i ansökan. Om avvikelser
finns, ange skälen för dessa. Redogör för både de kortsiktiga effekterna för kvaliteten i
utbildningen, men även för de förväntade långsiktiga effekterna. Effektredogörelsen ska
delas upp med underrubriker för de olika insatser som är aktuella för bidraget:
Personalförstärkning, Kompetenshöjande åtgärder för lärare, Andra utvecklingsinsatser,
Införskaffande av lärverktyg, Anpassning av undervisningsmiljön, Ny verksamhet.
Redogör för, i bilaga 3, på vilket sätt och vem som ansvarar för att de genomförda
insatserna blir av långsiktig och stabil natur, hur verksamheten kommer att drivas vidare.
Har insatserna ökat elevgruppens valfrihet? Elevgruppen avser elever som är döva, har
en hörselnedsättning eller en grav språkstörning.
Ja
Nej
Om ja på vilket sätt?
Redogör för, i bilaga 4, eventuella behov av fortsatt utvecklingsarbete från
huvudmannens sida.
4
3. Ekonomisk redovisning
Intäkter till projektet
Erhållet belopp
Bidrag som erhållits av staten
Av huvudmannen tillskjutna medel
Av annan aktör tillskjutna medel
Summa intäkter:
Kostnader för projektet
budget
Utfall
Avvikelse
Personalförstärkning
Kompetenshöjande åtgärder för lärare
Andra utvecklingsinsatser
Införskaffande av lärverktyg
Anpassning av undervisningsmiljön
Ny verksamhet
Summa:
4. Uppgifter om revisor som granskat den ekonomiska
redovisningen
Dessa uppgifter behöver endast uppges i de fall det rekvirerade bidraget överstiger fem
prisbasbelopp, vilket för 2015 är 222 500 kr.
Namn
Postadress
Telefonnummer inkl. riktnummer
E-postadress
5
5. Uppgifter om ekonomichef som granskat den ekonomiska
redovisningen
Namn
Befattning
Telefonnummer inkl. riktnummer
E-postadress
Ekonomichef (motsvarande) intygar att granskningen av den ekonomiska redovisningen inte
har föranlett någon anmärkning. Om anmärkning förekommer ska istället intyg bifogas (se
punkt 6).
……………………………………………
datum
………………………………………………………………………………............
underskrift
6. Övrigt
Följande handlingar ska biläggas
o
o
I relevanta fall revisorns intyg efter granskning av den ekonomiska redovisningen.
I de fall det finns anmärkning från ekonomichefen ska detta intyg biläggas.
Handlingar som styrker behörig företrädare kan komma att begäras in. Om handlingen
inte är i original ska den vara vidimerad.
Ytterligare underlag kan komma att begäras in.
För övrig information, se Allmänna villkor för bidrag för kvalitetshöjande åtgärder för elever
med vissa funktionshinder.
6
7. Underskrift av behörig företrädare
Bidragsmottagaren intygar på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga.
……………………………………………
datum
………………………………………………………………………………............
underskrift
………………………………………………………………………………………….
namnförtydligande
Blanketten ska ha inkommit senast den 1 mars 2016 till:
Utredningen kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, U 2013:02
Regeringskansliet
Kv Garnisonen
103 33 Stockholm
7
Download