LOKAL ARBETSPLAN

advertisement
Lokal arbetsplan för förskolan
Förskola
Graniten
Ort
Boliden
Ansvarig förskolechef
Isabella Ahlenius
Kontaktinformation
Kundtjänst 0910 – 73 50 00
[email protected]
1
1. Vår grundverksamhet
Granitens förskola är en förskola med barn som är födda 2010. Denna grupp byts ut
varje år så varje år kommer det nya barn från olika förskolor som ska bilda en ny
grupp.
Vi jobbar framför allt med att få dessa barn att fungera tillsammans och känna sig
trygga med varandra.
Vi stimulerar och utmanar barnens utveckling genom:
 Veckans bokstav
 Siffror och bokstäver på väggarna
 Vi ser till att barnen har fri tillgång till pysselmaterial, papper, målafärg mm.
 Världskarta på väggen
Detta används för att väcka barnens intresse för bokstäver, ord, uppmuntra till fantasi
och kreativitet men även för att stimulera tankar kring omvärld och få förståelse att
man kan komma från olika länder.
Vi påverkar barnen aktivt och medvetet genom att vi ser till att ha ett bra
förhållningssätt mellan personal-personal och personal-barn och detta ska då spegla
hur barnen ska vara med och mot varandra. Vi använder ett vårdat och vänligt språk
och lyssnar på varandra. Vid samlingar uppmuntrar vi alla barn att prata, berätta och
lyssna på varandra.
En gång i månaden har vi även ett samarbete med Zinken då vi har en sångsamling
tillsammans för att utveckla det svenska språket.
Vi strävar efter att barnen ska lära sig att respektera varandra, deras omgivning och
närmiljö. Genom att kontinuerligt jobba med ”Den Gyllene Regeln”, inte tolerera
kränkande behandling, och lära dem vad som är rätt/fel så utvecklas barnens respekt.
Även uppmärksamma och stötta det positiva.
Vi uppmärksammar barnens intresse och lekar. Detta för att låta barnen vara delaktiga
i verksamheten. T.ex. inte avbryta väl fungerande lek för att ha samling. Vi
uppmuntrar och hjälper barnen att kunna leka. Leken är viktig för det sociala
samspelet.
Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga, intresse och förståelse genom att:
 Uppmuntra och stötta – t.ex. vid samling, alla ska våga prata och säga vad de
tycker och tänker och känna att någon lyssnar.
 Stötta vid lek – alla ska få hjälp och ha möjligheten att leka.
 Fri tillgång till material och ha en inspirerande miljö.
2
2. Beskrivning av vårt löpande arbete med kvalitet
Hur vi arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling
På varje personalmöte, som återkommer varannan vecka, tar vi fram vår lokala arbetsplan
och utvärderar, dokumenterar och reflekterar.
Vi använder oss av års hjul och informationstavla för att nå ut med information och få
föräldrarna delaktiga i det som händer och sker i verksamheten.
En till två gånger per läsår använder vi oss av självskattning d.v.s., vi sätter oss ner och går
igenom vår relation till barnen.
Vi jobbar aktivt med planen mot kränkande behandling. Detta är något som vi alla anser vara
viktigt.
3. Beslut om utvecklingsinsatser från föregående års lokala
arbetsplan
I år måste vi lägga mer energi på utvärdering, dokumentation och uppföljning.
3
4. Förskolans prioriterade mål uppdelade i läroplansområden
Normer och värden
Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska
värderingar och efterhand omfatta dem.
(Läroplan för förskolan - Lpfö 98 2.1)
Mål: Vad vill vi uppnå?
Mått/Mätmetod: Hur tar vi reda på om vi når målet?
Aktivitet: Vad eller hur ska vi göra för att nå målet?
Kontinuerlig uppföljning: För aktiviteterna oss närmare målet?
Utvärdering: I vilken mån har målet nåtts?
Analys: Varför gick det som det gick?
Beslut om utvecklingsinsatser: Hur går vi vidare?
Mål
Mått/Mätmetod
Analys
Beslut om utvecklingsinsatser
Aktivitet
Kontinuerlig uppföljning
Utvärdering
Utveckling och lärande
Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska
verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och
inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och
erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter,
intressen behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
(Läroplan för förskolan - Lpfö 98 2.2)
Mål: Vad vill vi uppnå?
Mått/Mätmetod: Hur tar vi reda på om vi når målet?
Aktivitet: Vad eller hur ska vi göra för att nå målet?
Kontinuerlig uppföljning: För aktiviteterna oss närmare målet?
Utvärdering: I vilken mån har målet nåtts?
Analys: Varför gick det som det gick?
Beslut om utvecklingsinsatser: Hur går vi vidare?
Mål
Att varje enskilt
barn utvecklar sin
förmåga att
fungera enskilt och
i grupp.
Mått/Mätmetod
Observation
Dokumentation
Reflektion
Vi ska genom observation
fånga upp barn som ej får
vara med, barn som
dominerar och ej tar hänsyn,
få span på positiva lekledare
Aktivitet
Fri lek
Styrd lek
Dessa aktiviteter används
dagligen.
Vi ska aktivt stötta i leken
och är uppmärksamma på hur
miljön stimulerar leken.
Vi dokumenterar
observationerna
kontinuerligt. Sedan
reflekterar vi tillsammans på
varje personalmöte och
utifrån det jobbar vi vidare.
5
Kontinuerlig uppföljning
Utvärdering
Analys
Beslut om utvecklingsinsatser
6
Barns inflytande
I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga
får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för
bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.
(Läroplan för förskolan - Lpfö 98 2.3)
Mål: Vad vill vi uppnå?
Mått/Mätmetod: Hur tar vi reda på om vi når målet?
Aktivitet: Vad eller hur ska vi göra för att nå målet?
Kontinuerlig uppföljning: För aktiviteterna oss närmare målet?
Utvärdering: I vilken mån har målet nåtts?
Analys: Varför gick det som det gick?
Beslut om utvecklingsinsatser: Hur går vi vidare?
Mål
Mått/Mätmetod
Ta vara på de behov Pedagogisk dokumentation
och intressen som
barnen har och visar. Via samtal och reflektion
med barnen så görs en
pedagogisk
dokumentation,
Detta är ett kortsiktigt mål
som vi provar på under
hösten.
Fungerar detta arbetssätt
så fortsätter vi att utveckla
det.
Aktivitet
Samlingar
Vi presenterar kortfattade fakta
om en ”grej” (djur, land,
företeelse etc.).
Gärna lite kuriosa/rolig fakta,
experiment. En ”Micro
lektion” Vill barnen spinna
vidare med teckningar, lekar
osv så är vi öppna för förslag.
Efter några veckor så försöker
vi fånga upp barnens egna
intressen och låter detta styra
valet av ”grej”.
Pedagog gör faktaresearch och
gör en presentation.
Vi ger barnen ”läxa” att berätta
hemma vad vi jobbat med.
7
Kontinuerlig uppföljning
Utvärdering
Analys
Beslut om utvecklingsinsatser
8
Förskola och hem
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa
möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett
nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och
påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och
föräldrarnas möjligheter till inflytande.
(Läroplan för förskolan - Lpfö 98 2.4)
Mål: Vad vill vi uppnå?
Mått/Mätmetod: Hur tar vi reda på om vi når målet?
Aktivitet: Vad eller hur ska vi göra för att nå målet?
Kontinuerlig uppföljning: För aktiviteterna oss närmare målet?
Utvärdering: I vilken mån har målet nåtts?
Analys: Varför gick det som det gick?
Beslut om utvecklingsinsatser: Hur går vi vidare?
Mål
Mått/Mätmetod
Aktivitet
Kontinuerlig uppföljning
Analys
Beslut om utvecklingsinsatser
9
Utvärdering
Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens
allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som
gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att
finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter skall särskild uppmärksamhet ägnas
de barn som behöver särskilt stöd.
(Läroplan för förskolan - Lpfö 98 2.5)
Mål: Vad vill vi uppnå?
Mått/Mätmetod: Hur tar vi reda på om vi når målet?
Aktivitet: Vad eller hur ska vi göra för att nå målet?
Kontinuerlig uppföljning: För aktiviteterna oss närmare målet?
Utvärdering: I vilken mån har målet nåtts?
Analys: Varför gick det som det gick?
Beslut om utvecklingsinsatser: Hur går vi vidare?
Mål
Mått/Mätmetod
Aktivitet
Analys
Beslut om utvecklingsinsatser
Uppföljning, utvärdering och utveckling
10
Kontinuerlig uppföljning
Utvärdering
Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, det vill säga
verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för
utveckling och lärande. Det handlar ytters om att utveckla bättre arbetsprocesser kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen
och undersöka vika åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barna att lära, utvecklas, känna sig trygga och
ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden.
(Lpfö -98 2.6)
Mål: Vad vill vi uppnå?
Mått/Mätmetod: Hur tar vi reda på om vi når målet?
Aktivitet: Vad eller hur ska vi göra för att nå målet?
Kontinuerlig uppföljning: För aktiviteterna oss närmare målet?
Utvärdering: I vilken mån har målet nåtts?
Analys: Varför gick det som det gick?
Beslut om utvecklingsinsatser: Hur går vi vidare?
Mål
Mått/Mätmetod
Aktivitet
Analys
Beslut om utvecklingsinsatser
11
Kontinuerlig uppföljning
Utvärdering
5. Utvärdering av vårt arbete mot diskriminering och kränkande
behandling
6. Utvärdering av vårt arbete med särskilt stöd
7. Sammanfattande analys och bedömning av måluppfyllelsen i
verksamheten som helhet
8. Beslut om utvecklingsinsatser i verksamheten som helhet
12
Download