Inlämningsuppgift 1

advertisement
Niels Chr. Overgaard
Matematisk kommunikation för Π
Inlämningsuppgift 1
Instuktioner. Lösningen till inlämningsuppgiften redovisas skriftligt mha.
LATEX. Sista inlämningsdagen är måndag 10 oktober. Innan dess ska
en första version av lösningen vara klar torsdag 29 september för att
ingå i kompisgranskningen. Granskaren ska lämna en skriftlig kritik till
den granskade. Kritiken presenteras muntligt, två-och-två, på övningen
torsdag 6 oktober där närvaro är obligatorisk.
Det är tillåtet (t.o.m. önskvärt) att diskutera problemet och lösningsstrategier med andra personer, men varje kursdeltagare måste författa
och lämna in en personlig lösning på inlämningsuppgiften.
Den slutgiltiga versionen av lösningen, tillsammens med granskarens
kommentarer, lämnas i facket märkt “matematisk kommunikation” i
den avlåsta hyllan på 5 våningen i Matematikhuset mittemot MH:333.
Uppgift. I det följande låter vi N0 = N ∪ {0} beteckna mängden av ickenegativa heltal och N0 × N0 mängden av alla ordnade talpar ( x, y) där x
och y är icke-negativa heltal. Bevisa följande påstående:
Sats. Låt n beteckna ett udda heltal som är större än ett. Ekvationen
x2 − y2 = n
(1)
har precis en lösning ( x, y) ∈ N0 × N0 om och endast om n är ett
primtal.
Ledning. För att få en idé till hur problemet löses kan man experimentera lite med konkreta fall av (1), t.ex. genom att bestämma de ickenegativa lösningarna till ekvationen x2 − y2 = 35, eller liknande. Analysera dessutom satsens formulering: Vad är påståendet i satsen, vilka är
satsens förutsättningar, vad menas med frasen “om och endast om”, och
vad är definitionen av ett (positivt) primtal?
Dela gärna upp presentationen av lösningen i flera logiska enheter. Ett
längre bevis kan delas upp i steg, t.ex. behandlas fallen “om” och “endast om” var för sig. Ange nödvändiga definitioner. Formulera delresultat som hjälpsatser (lemman) och ange huvudresultatet som en sats. Var
tydlig med vad som är sats, vad som är bevis. För varje påstående man
bevisar ska man göra klart för sig vilken bevismetod (se läroboken) som
används. Ange gärna bevismetoden i den löpande texten, t.ex. “satsen
bevisas med hjälp av induktion”.
Olika (små) ledtråder kommer att ges på föreläsningarna. Rimlig hjälp
med lösning och presentation ges på övningarna.
12 september 2016
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards