Top margin 1

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN - PRESSMEDDELANDE
EU:s räkenskaper får godkänt igen – revisorerna ser
förbättringar på många betalningsområden
Bryssel den 10 november 2011 – För fjärde året i rad får EU:s årsräkenskaper
godkänt av de externa revisorerna. När det gäller EU:s utgifter är den totala
felprocenten återigen under 4 %. Detta innebär att de allra flesta (minst 96 %) av de
totala betalningarna under 2010 var utan kvantifierbara fel.
- Revisionsrättens rapporter bekräftar att vi är på rätt väg, men det innebär inte att
vi kommer att anstränga oss mindre för att skydda EU:s budget, säger Algirdas
Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och
bedrägeribekämpning. Han fortsätter: Vi håller för närvarande på att förbereda
nästa generations EU-medel. Vi har chansen att ytterligare förbättra kvaliteten på
EU:s utgifter och få mer för pengarna från EU:s budget, särskilt när det gäller den
politik som förvaltas tillsammans med medlemsstaterna. Vi har också möjligheten
att visa alla skattebetalare att kommissionen gör allt den kan för att se till att deras
pengar används på ett korrekt sätt och att det görs lämpliga kontroller.
Enligt revisionsrättens rapport förbättras ständigt resultaten för den politik som
kommissionen direkt förvaltar, och felprocenten fortsätter att minska på områden
såsom forskning, bistånd, utveckling och utvidgning. Inom jordbruket är situationen
stabil, med en felnivå som ligger nära den tröskel som revisionsrätten fastställt.
Direktstöden till enskilda företag, som uppgick till 39,7 miljarder euro, var helt utan
större fel.
När det gäller sammanhållningspolitiken, där medlemsstaterna direkt förvaltar
projekt för att främja konkurrenskraft och tillväxt i regioner i hela Europa, höjdes
felnivån något jämfört med 2009. Detta beror delvis på att det för många program
som inleddes under tidigare år skulle göras betalningar från och med 2010. Det
innebar att många fler betalningar omfattades av komplicerade bestämmelser om
stödberättigande än under året före, vilket också ökade risken för fel.
Felnivån för sammanhållningspolitiken ligger dock långt under de nivåer som
rapporterades för 2006–2008, framförallt tack vare allmänt förbättrade
förebyggande och korrigerande åtgärder samt strängare bestämmelser för
förvaltning och kontroll inom den nuvarande programplaneringsperioden.
Kommissionen koncentrerar åtgärderna på de medlemsstater och regioner som
uppvisar flest sådana fel.
Förra året vidtog kommissionen vid flera tillfällen de korrigerande åtgärder den kan
använda sig av, såsom att avbryta eller upphöra med betalningarna till
medlemsstaterna när den är osäker på hur pengarna använts. Under 2010
blockerade kommissionen till exempel betalningar på 2,15 miljarder euro bara inom
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Möjligheten att avbryta betalningar har
utnyttjats regelbundet sedan förra året, redan i fler än hundra fall. Om man ser till
hela budgeten återvanns eller korrigerades 1,55 miljarder euro under 2010, vilket är
en ökning med 10 % sedan 2009.
IP/11/1332
När det gäller hur effektivt systemen upptäcker och korrigerar fel konstaterar
revisionsrätten att även om systemen endast till viss del varit effektiva vad gäller
vissa kapitel, så återfinns 90 % av alla upptäckta fel hos mottagarna och inte hos
kommissionen.
Bakgrund
Fel betyder inte nödvändigtvis att EU:s pengar har gått förlorade, slösats bort eller
varit föremål för bedrägeri. När revisionsrätten hänvisar till felnivåer innebär det att
pengar inte borde ha betalats ut, eftersom ett projekt inte uppfyllt alla villkor för att
vara berättigat till ekonomiskt stöd från EU eller eftersom något fel inträffat i
projektets förfarande. Bestämmelserna om offentlig upphandling kanske t.ex. inte
har följts eller så kan det ha begåtts fel vid beräkningen av utgifter. Det finns
mekanismer för att upptäcka och korrigera fel, och kommissionen vidtar alla
nödvändiga åtgärder för att skydda EU:s budget och skattebetalarnas pengar.
Enligt artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genomför
kommissionen budgeten under eget ansvar. När det gäller gemensam förvaltning
(t.ex. inom jordbruk, landsbygdsutveckling, regional- och socialpolitik, och
fiskeprogrammen, som svarar för ca 80 % av EU:s budget) är det de nationella
myndigheterna som svarar för den första kontrollnivån. De utformar och genomför
sina egna system som omfattas av kommissionens och revisionsrättens revision.
I sina förslag till nästa generations program (2014–2020) har kommissionen infört
flera åtgärder för att ytterligare förbättra förvaltningen av EU:s medel. Det rör sig
bland annat om strängare korrigerande åtgärder om medlemsstaterna inte åtgärdar
fel i tid, ett nytt system för över övervakning av framsteg mot fastställda mål liksom
en ny kontrollram som innebär att de nationella förvaltningsmyndigheterna måste
underteckna en revisionsförklaring på sina räkenskaper. Om kommissionen eller
revisionsrätten upptäcker allvarliga brister föreslås det att kommissionen ska kunna
annullera en del av eller hela EU:s bidrag till ett program och begära att den
berörda medlemsstaten betalar tillbaka medlen. Detta skulle innebära att
medlemsstaterna går miste om EU-medel om de inte identifierar och rättar till
oriktigheter innan de lämnar in ersättningskrav till kommissionen.
Nästa steg
Efter offentliggörandet av revisionsrättens årsrapport kommer rådet att lämna en
rekommendation till Europaparlamentet om huruvida kommissionen bör beviljas
ansvarsfrihet för budgeten eller ej. På grundval av denna rekommendation kommer
Europaparlamentet i maj 2012 att rösta om sin resolution om ansvarsfrihet för 2010
års budget.
+ MEMO/11/771
Kontaktperson:
Emer Traynor +32 22921548
2
Download