Kommissionen föreslår att känsliga djuphavsmiljöer i fria havet

advertisement
IP/07/1506
Bryssel den 17 oktober 2007
Kommissionen föreslår att känsliga djuphavsmiljöer
i fria havet skyddas från bottentrålning
Kommissionen presenterade idag en strategi för att skydda utsatta
djuphavsmiljöer från destruktiva fiskemetoder. Kommissionen antog också
ett förslag till förbud mot att använda skadliga bottenredskap i de områden
på fria havet som berörs. Initiativet är helt i linje med de rekommendationer
som FN:s generalförsamling utfärdade i december förra året. I dagens
meddelande anger kommissionen huvuddragen i de initiativ som EU kommer
att ta för att stärka de internationella åtgärderna inom FN, regionala
fiskeriorganisationer och relevanta internationella konventioner i syfte att
skydda känsliga marina miljöer. För områden på fria havet som ännu inte
omfattas av regionala fiskeriorganisationer föreslår kommissionen ett nytt
system enligt vilket yrkesfiskarna måste få tillstånd att fiska i ett bestämt
område innan fisket påbörjas. Dessa fisketillstånd får den berörda
medlemsstaten endast utfärda om det har kunnat fastställas att det planerade
fisket inte kommer att ha någon betydande negativ inverkan på känsliga
livsmiljöer. Dessutom föreslås att fiske på över 1 000 meters djup blir
förbjudet för EU:s fiskefartyg. Dessa initiativ för att skydda känsliga
ekosystem i fria havet ingår i förslaget till EU:s integrerade havspolitik som
syftar till att säkerställa ett hållbart utnyttjande av haven. (se IP/07/1463).
”Vi tar försiktighetsprincipen på allvar”, säger kommissionens ledamot med ansvar
för fiske och havsfrågor, Joe Borg. ”FN:s resolution innebär ett verkligt regimskifte,
som EU stöder. Idag föreslår kommissionen åtgärder som kommer att göra det
möjligt för EU att rädda djuphavsmiljöer i fria havet från destruktiva fiskemetoder. EU
kommer att fortsätta arbetet tillsammans med alla relevanta organ för att fördjupa
och utöka kunskaperna om dessa livsmiljöer, utveckla regionala fiskeriorganisationer
där sådana ännu inte finns, och ge de som redan finns mer resurser för att
genomföra effektiva skyddsåtgärder.”
Det nya meddelandet innehåller en detaljerad analys av de principer som ligger
bakom rekommendationen från FN:s generalförsamling, och en beskrivning av de
åtgärder som EU planerar för att genomföra den, både för sina egna fartyg och inom
ramen för de regionala fiskeriorganisationerna och processerna för att etablera
sådana organisationer, i vilka EU kommer att bli part.
De flesta av EU:s fiskefartyg på fria havet fiskar i områden där regionala
fiskeriorganisationer redan finns eller där processen för att upprätta sådana
organisationer är långt gången. I dessa områden kommer kommissionen att verka
för att motsvarande åtgärder genomförs i syfte att skydda utsatta djuphavsmiljöer på
grundval av försiktighetsprincipen och föregående konsekvensbedömning. Sådana
åtgärder kan vidtas i form av regler som de regionala fiskeriorganisationerna enas
om eller provisoriska överenskommelser mellan parterna i framtida regionala
fiskeriorganisationer.
I vissa delar av oceanerna finns emellertid ingen förvaltningsordning för fisket. Detta
är fallet i t.ex. mellersta och sydvästra Atlanten. För sådana vatten skulle de åtgärder
som kommissionen föreslår medföra en skyldighet för fiskefartyg från EU som fiskar
med bottenredskap att ansöka om ett särskilt tillstånd från sina respektive
medlemsstater. Sådana tillstånd får endast utfärdas efter det att medlemsstaten på
förhand har gjort en bedömning av de möjliga konsekvenserna av den
fiskeverksamhet som fartyget avser att bedriva. Det ska därmed konstateras att det
inte är troligt att verksamheten kommer att ha någon betydande negativ inverkan på
känsliga marina ekosystem. Dessa bedömningar ska bygga på bästa tillgängliga
vetenskapliga information och på försiktighetsprincipen. Om ett fartyg inte uppfyller
villkoren i den avtalade fångstplanen kommer beslut om påföljd att fattas.
Som en kompletterande åtgärd föreslår kommissionen ett totalt förbud mot att
använda bottenredskap på mer än 1 000 meters djup i alla områden där den nya
förordningen gäller.
Enligt förslagen ska fartyg med fisketillstånd som träffar på känsliga ekosystem
under sin verksamhet omedelbart upphöra med fisket och segla vidare. De ska
också rapportera exakt position och typ av miljö till berörda myndigheter. När
tillförlitlig vetenskaplig information finns tillgänglig som tyder på känsliga marina
miljöer bör medlemsstaterna stänga av dessa områden för alla sina fartyg och
vidarebefordra informationen till kommissionen, som därefter vidtar åtgärder för att
stänga av ett område för alla EU-fartyg. Fartygen ska medföra vetenskapliga
observatörer, och medlemsstaterna ska var sjätte månad meddela kommissionen
fångster och bevis för att bestämmelserna i förordningen uppfyllts.
Bakgrund
EU hade en ledande roll i stödet för FN:s resolution om hållbart fiske från december
2006 och är helt inställd på att få den omsatt i konkreta och effektiva åtgärder så
snart som möjligt. För att den tidsfrist som fastställts av generalförsamlingen ska
kunna respekteras bör den föreslagna förordningen träda ikraft före slutet av 2008.
De miljöer det rör sig om är strukturer som t.ex. kallvattenskoraller, hydrotermiska
skorstenar, undervattensberg och svampdjurssamhällen i djuphavet. Dessa är
mycket utsatta för mänsklig påverkan, framför allt genom den direkta åverkan av
bottenredskap. Innan olje- eller gasplattformar installeras krävs en
konsekvensbedömning. Detta är emellertid första gången detta krav ställs på fisket.
Se
MEMO/07/411.
2
Download