Utrikesdepartementet - Mänskliga rättigheter

advertisement
Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Regeringen respekterar generellt de mänskliga rättigheterna (MR) även om det
finns problem på vissa områden. De grundläggande konventionerna har
ratificerats. Rättsväsendet fungerar inte på ett oberoende sätt. Domstolarna är
ineffektiva, saknar resurser och är utsatta för politiska påtryckningar. Det
förekommer uppgifter om att polisen använder våld mot intagna. Våld inom
familjen mot kvinnor är ett allvarligt problem. Regeringen lägger stor vikt vid
att skapa ett socialt skyddsnät för att täcka hela befolkningens grundläggande
behov. Utbildning och hälsovård är fri och tillgänglig för alla.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter
Seychellerna har ratificerat följande centrala konventioner angående mänskliga
rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt de två
tilläggsprotokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering.
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.
Tilläggsprotokollet om enskild klagorätt har undertecknats men ännu ej
ratificerats.
- Konventionen mot tortyr och annan grym eller omänsklig behandling
eller bestraffning, och dess fakultativa tilläggsprotokoll om
förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter. De två fakultativa
tilläggsprotokollen om barn i väpnad konflikt respektive handel med
2
-
barn, barnprostitution och barnpornografi har undertecknats men ännu
inte ratificerats.
Flyktingkonventionen.
Seychellerna har vidare undertecknat Romstadgan för internationella
brottmålsdomstolen.
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Konstitutionen förbjuder uttryckligen tortyr. Det finns emellertid rapporter om
att säkerhetsstyrkor och polis skall ha slagit personer som häktats. Antalet
sådana rapporter förefaller ha ökat något under 2005.
Det finns inga rapporter om av statsmakten sanktionerade politiska mord eller
avrättningar.
Förhållandena på landets största fängelse, Long Island Prison, är mycket
spartanska och har alldeles för många fångar i förhållande till fängelsets storlek.
Några enstaka gånger har det förekommit rapporter om att fångar skall ha
behandlats illa av fångvårdspersonal.
4. Dödsstraff
Gällande lagstiftning föreskriver inte dödsstraff för något brott. Dödsstraff har
inte tillämpats sedan Seychellerna blev självständigt 1993.
5. Rättssäkerheten
Rättsväsendet fungerar inte på ett oberoende sätt. Domstolarna är ineffektiva,
saknar resurser och är utsatta för politiska påtryckningar. Oppositionen
kritiserar domstolsväsendet för brist på oberoende mot bakgrund av att
samtliga domare är utlänningar från det Brittiska Samväldet, som alla
rapporterar direkt till presidenten.
Presidenten utser medlemmarna i den konstitutionella myndighet som
utnämner bland annat domare och riksåklagare.
6. Personlig frihet
Konstitutionen föreskriver att en misstänkt måste ställas inför rätta inom 24
timmar. Det rapporteras dock om att säkerhetsstyrkorna godtyckligt arresterar
personer före helger för att undvika nämnda regel. Rapporter finns om att flera
personer - med begränsad framgång - har ansökt om stämning mot polisen för
olagliga arresteringar.
Det fanns inga rapporter om politiska fångar eller om politiskt motiverade
försvinnanden.
3
7. Yttrande- och mediafrihet
Konstitutionen föreskriver med vissa undantag yttrande- och mediafrihet.
Dessa rättigheter är dock i praktiken till viss del begränsade genom civila
domstolsprocesser som med lätthet kan initieras för att straffa journalister för
påstådda förolämpningar.
Regeringen har i det närmaste monopol på mediaområdet såsom ägare till både
TV, radio och den enda dagliga tidningen the Nation. Det finns endast en
oppositionstidning av betydelse i omlopp, veckotidningen Regar. Denna
veckotidning har vid flera tillfällen under de senaste åren åtalats för
ärekränkning av regeringen. Licensavgifterna för att starta privata radio- och
TV-stationer är höga (160 000 USD), vilket förhindrar etablerandet av privata
alternativ.
Konstitutionen föreskriver organisations- och mötesfrihet. Dessa rättigheter
respekteras generellt. Polisen har dock i några fall vägrat att ge tillstånd till
oppositionspartiet SNP för genomförande av offentliga möten.
Internet är tillgängligt utan några inskränkningar.
Religionsfrihet föreskrivs i konstitutionen och respekteras i praktiken.
8. De politiska institutionerna
Flerpartisystem infördes 1993. France Albert René valdes till president 2001
för fem år. Parlamentsval hölls i december 2002 för en fyraårig mandatperiod.
Regeringspartiet Seychelles People's Progressive Front (SPPF) erhöll 23 av de
34 platserna medan oppositionspartiet Seychelles National Party (SNP) fick
resterande 11 platser. Seychelles Democratic Party (SDP) förlorade däremot sin
enda plats. Sedan april 2004 är den tidigare vicepresidenten James Michel ny
president efter René. Under 2006 är avsikten att både parlaments- och
presidentval skall genomföras.
Presidenten och SPPF har en dominerande ställning genom ett system av
politiskt beskyddarskap och kontroll över regeringstjänster och resurser.
9. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering på arbetsmarknaden är förbjuden. Det finns dock rapporter om
att gästarbetare från bland annat Indien och Filippinerna får lägre lön och
tvingas arbeta längre tid än andra.
4
Att organisera sig i fackföreningar är tillåtet. Strejk är olagligt utan ett på
förhand erhållet godkännande från polismyndigheten. Lagstiftningen förbjuder
tvångsarbete och det finns inga rapporter om att detta skulle förekomma.
10. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Regeringen har under lång tid hävdat att hälsovård är en mänsklig rättighet och
att den bör vara tillgänglig för hela befolkningen. Den politik som drivits på
området har varit framgångsrik och resulterat i längre livslängd och minskad
barndödlighet. Medellivslängden är för närvarande 67,6 år för män och 75,7
för kvinnor. Pensionsåldern är 63 år och äldrevården gratis. De senaste två
åren har dock allt mer kritik framförts över brister inom hälsovården.
11. Rätten till utbildning
Regeringen har under flera år prioriterat utbildningssektorn. Detta har
resulterat i att 90 procentprocentprocent av befolkningen idag kan läsa och
skriva. Målsättningen är att helt utrota analfabetismen till år 2020.
12. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Stor tonvikt läggs vid att skapa ett socialt skyddsnät för att tillförsäkra hela
befolkningen livets grundläggande behov. Utbildning och hälsovård är fri och
tillgänglig för alla. Gällande bostadsplanering syftar till att säkerställa att ingen
seychellier skall vara hemlös. Ungefär en tredjedel av budgeten går åt att
finansiera den sociala service som alla har tillgång till på hälso- och
utbildningsområdet. Det finns uppgifter om att medel inte alltid används på
bästa sätt.
OLIKA GRUPPERS SITUATION
13. Kvinnans ställning
Kvinnor på Seychellerna har samma rättigheter som männen. Pojkar och
flickor har samma tillgång till utbildning och är i stort jämnt representerade på
alla nivåer i utbildningsväsendet. Kvinnor är dock alltjämt underrepresenterade
i olika beslutsfattande funktioner i samhället. Ungefär 25 procent av
parlamentsledamöterna är kvinnor.
Våld inom familjen mot kvinnor är ett allvarligt problem. Endast enstaka fall
blir föremål för domstolsprövning.
14. Barnets rättigheter
På utbildningsområdet kan noteras att fri förskola har införts från 3 års ålder.
Därutöver är det fri obligatorisk skolgång upp till 16 års ålder. Även utbildning
på gymnasienivå är fri. Gällande lagstiftning på Seychellerna skyddar barn mot
våld och andra övergrepp. Det finns dock rapporter om sexuella övergrepp
mot barn, där särskilt våldtäkt mot flickor under 15 år är ett problem.
5
15. Olika befolkningsgruppers situation
De tidigare stora skillnaderna i utbildningsnivå mellan kreoler och medborgare
av europeiskt och asiatiskt ursprung fortsätter att minska. Detta sker genom att
alla har tillgång till utbildning på lika villkor. Kreolerna är idag väl integrerade i
samhället.
16. Diskriminering på grund av sexuell läggning
Situationen för homosexuella är oklar. Det finns lagstiftning som kan användas
mot homosexuella men också regler som kan tolkas som att detta är en
rättighet. Några säkra uppgifter om homo-, bi- eller transsexuellas situation på
Seychellerna har inte funnits att tillgå.
17. Flyktingars rättigheter
Det uppges inte finnas några flyktingar i landet och det finns inga rapporter om
tvångsvis avvisning av flyktingar tillbaka till ett land där det föreligger risk för
förföljelse.
18. Funktionshindrades situation
Inga rapporter om diskriminering av funktionshindrade personer har
rapporterats vad avser till exempel utbildning, arbete och bostad.
ÖVRIGT
19. Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter
Det finns ett antal lokala MR-organisationer som tillåts verka utan några
restriktioner. Den enda registrerade MR-organisationen Center for Rights and
Development (CEFRAD) inledde i slutet av 2005 en serie om nio seminarier
för regeringstjänstemän och representanter för det civila samhället om
mänskliga rättigheter. Bristande kunskaper hos de beslutsfattande anses vara
del av problemet på de områden där respekten för de mänskliga rättigheterna
brister.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards