UB:s publika datormiljö - Umeå universitetsbibliotek

advertisement
Företagsekonomi
Marknadsföring 7,5 HP HT 2010
Informationssökning
Magnus Olsson, Umeå UB
[email protected]
Tel. 786 91 81
http://www.ub.umu.se/om/persona
l/tjanstesidor/magnus-olsson
Umeå universitetsbibliotek
www.ub.umu.se
•
•
•
•
•
Norrlands största vetenskapliga bibliotek
Pliktbibliotek (allt svenskt tryck)
Utländsk litteratur, tidskrifter
Databaser, elektroniska tidskrifter och
e-böcker
Vår huvuduppgift:
att främja forskning och undervisning
vid Umeå universitet
Album
•
•
•
•
Böcker på Umeå UB
Köa på utlånade böcker
Förläng lån
Adressändra
Hur hittar jag följande artikel?
• Peattie, K. and S. Peattie (2009), ”Social marketing: A pathway
to consumption reduction?” Journal of Business Research, 62 (2),
260-68.
Omvärldsbevakning – tips på
informationskällor!
• Företagsekonomiska databaser (artiklar)
Business source premier
Affärsdata (svenska)
Mediearkivet (svenska)
Artikelsök (svenska)
Hjälp med sökord!
Databaser, e-tidskrifter och e-böcker
hemifrån
– Logga in med CAS
eller
– Logga in via proxyserver
http://www.ub.umu.se/sok/atkomst-utanfor-campus
Riktlinjer för källkritik
• Vem är författaren?
• Ämne och synvinkel
• Syfte och målgrupp
• Aktualitet
• Upplaga
• Utgivare
• Referenser
Källa: http://www.ub.gu.se/amnen/kallkritik/
Skriva referenser
• Handelshögskolan använder referenssystemet Harvard
(parantessystemet)
• Harvardsystemet består av två delar; käll/texthänvisningar i den
löpande texten inom parantes och en
referenslista/källförteckning på slutet
• http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser
Ett exempel
Källhänvisning i den löpande texten:
För att bedöma ett företags ställning på marknaden gäller det
att ta hänsyn till tre faktorer; kunderna, konkurrenterna och
det egna företaget (Jobber 2009, 125)
I referenslistan:
Jobber, David (2009). Foundations of marketing. 3. uppl.
London : McGraw-Hill Higher Education.
Hur undviker jag fusk och plagiat?
• Följ lärarens anvisningar, fråga vid osäkerhet!
• Lär Dig vilka regler som gäller när Du använder andras texter.
Det måste tydligt framgå vad som är dina egna idéer och vad
som är hämtat från andra källor.
• http://www.umu.se/digitalAssets/48/48297_fusk-och-plagiat2010.pdf
Kontaktbibliotekarier FEK
• [email protected][email protected]
Download