Minnesanteckningar Regiondag i Jönköping, 110928

advertisement
Minnesanteckningar Regiondag i Jönköping, 110928.
13 st deltagare blev vi totalt som deltog i regionmötet. Dagen inleddes med fika och visning
av lekterapilokalerna.
Förmiddagen fortsatte med föreläsning av Rosita Ilvered, barndiabeteskonsulent, den enda i
landet. Hon berättade om det 2-åriga utvecklingsprojekt som hon just nu leder, ”Diabetes i
förskola/skola”. Diabetesförbundet har ansökt om projektpengar från Allmänna arvsfonden
för detta uppdrag. Bakgrunden till att projektet kom till är att Typ 1 diabetes är den näst
vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar i Sverige. Ca 800 under 18 år
insjuknar varje år.
Syftet är att öka kunskap och stöd i egenvården av barn och ungdomar i förskola/skola. Ett
övergripande mål är en bättre blodsocker kontroll. Diabeteskonsulentens huvudsakliga
uppgift är att ge de kunskaper som förskolan/skolan behöver för varje enskilt barn med
diabetes. Arbetsområdet är en länk mellan förskola/skola, sjukvård och barn/föräldrar med
barnet och föräldrarna i fokus.
Behovet av kunskap och information är stort ute bland förskola/skolpersonal när det gäller
det enskilda barnet i dess vardagsmiljö.
Vi hoppas att uppdraget blir permanent och att det sprids till fler landsting i landet.
Därefter fortsatte förmiddagen med ”Processinriktat arbetssätt” på Lekterapin, av Stina och
Lina. Lekterapins fd närmsta chef, vårdenhetschef Agneta Artursson, deltog också. Hon
slutade nyligen på kliniken för arbete i familjens eget företag, men deltog ändå pga stort
intresse för kvalitetsarbete. Hon har också gått utbildning i ämnet, på SIQ och på Qulturum,
sjukhusets egen utbildningsenhet.
Vår klinik fick utmärkelsen ”SIQ:s kvalitetspris” år 2009. Priset överlämnades våren 2010.
Detta efter många år av processinriktat arbetssätt.
Grunden utgår från SIQ:s egen modell som består av 13 punkter. Punkterna bygger på
frågor som leder till insikt om hur den egna verksamheten fungerar. Se www.siq.se .
* värdet med att beskriva sin verksamhet i en processbeskrivning visar vad och hur man
verkligen gör
* de pedagogiska insatserna i den medicinska vården blir synliggjord
* team arbetet som sker i processerna tillför kunskap från flera olika yrkesprofessioner
* enkla enkäter till barn/ungdomar och föräldrar identifierar behov som kan leda till
förbättringar
* i processarbete går idéer och förslag snabbare till handling
* att dokumentera och följa resultat på lång sikt ger struktur och sammanhang
* efter år av processinriktat arbetssätt blir det en rutin i vardagen
* målet är att ge ett ökat värde för dem vi är till för
Lekterapin finns under klinikens ”Omvårdnadsprocesser” och heter ”Barns specifika behov”,
Där finns processbeskrivningarna:
”Förberedelse”
”Lekterapiverksamheten”
”NOBAB/FN:s barnkonvention”
”Sjukvårdsrädda barn”
Lunch bjöd kliniken på i vår personalmatsal.
Efter avslutad lunch gick vi och tittade på barnvårdenheten, dagsjukvården och
sjukhusskolan.
Resten av eftermiddagen diskuterade vi i grupper:
* synpunkter på utbildning och vidareutbildning
* lekterapibroschyren har omarbetats, saknas något?
* vår logga, ”nallen”, ändra, ej ändra, nya förslag på logga?
* annan angelägen fråga?
Gruppernas förslag presenterades och lämnades skriftligen till Elisbeth Olsson, som tar med
dem till styrelsen.
Vid ca 16.30 avslutades en mycket givande Regiondag.
Vid anteckningarna
Stina Dahlström
Jönköping
Download