Årstider som är lämpliga för grumlande arbete i vatten Beroende på

Årstider som är lämpliga för grumlande arbete i vatten
Beroende på vilken typ av djur som lever i vattnet finns det årstider när det inte är lämpligt att
utföra arbeten. Det är oftast vid någon tidpunkt när en art är som mest känslig, generellt under
fortplantningen eller under en period när ungarna växer upp. Beroende på om det finns
exempelvis groddjur, fiskar eller musslor i vattnet, skiljer sig dessa tidpunkter sig markant
från varandra.
Arbeten i sötvatten
I vattendrag där lax och öring förekommer bör grumlande arbeten endast utföras under 1 juni
till 15 september för att undvika dels påverkan på den reproducerande fiskens uppvandring,
smoltens (smolt = lax- och öring yngel) utvandring till uppväxtområden samt för att undvika
att sediment täcker fiskens rom.
I vissa fall finns det skäl att undvika grumlande arbeten även under vinterhalvåret, med
hänsyn till sikens reproduktion.
Vid osäkerhet om övriga fiskarters lekperioder hänvisas till Länsstyrelsens kontaktpersoner.
När det gäller groddjurs- eller musselförekomster kan det komma att krävas en
artskyddsdispens. Kontrollera alltid med Länsstyrelsen vid tveksamhet!
I dammar eller sjöar där groddjur (grodor, paddor och salamandrar) leker bör inga arbeten
utföras under leken och fram till dess att de nybildade groddjuren tar sig upp på land.
Generellt rör det sig om en period från islossningen, alternativt i början av mars till och med
september månad.
För musslor kan generellt sägas att samma känsliga tid råder för dem som för laxartad fisk
ovan.
Arbeten som kan påverka fåglars häckning, exempelvis vassröjning eller mycket bullrande
arbeten bör undvikas under april till och med juni.
All rensning av vattendrag bör ske vid lågvatten.
Arbeten i havet
I havet bör arbeten utföras under vinterhalvåret, under perioden 30 september till 1 april, då
den biologiska aktiviteten är som lägst.
Vid vissa undantagsfall kan man utföra grumlande arbeten i vatten även mellan 1 april och 30
september men då krävs det att man använder sig av särskilda skyddsåtgärder. T.ex.
siltgardin.