Den livsviktiga syra

advertisement
Vatten, hälsa, pH värde
Bionet Scandinavian Center och Perfect Information System
1
Vatten och vår hälsa
Det är välkänd fakta att vår kropp består upp till 70-75 % av vatten,
vår hjärna ännu mer. Kroppen är mycket beroende av att vatten med lämpliga
egenskaper och kvalité kommer till våra celler och säkrar optimala
förutsättningar för olika cellfunktioner.
Annars torkar vi ut – bokstavligen på cellnivån.
Att vattenkvalitén påverkar hälsan är en gammal erfarenhet som
användes flitigt i alla kulturer runt hela Jorden. Att dricka brunn är en gammal,
välkänd och rekommenderad hälsofrämjande metod även i Sverige. Att vi
moderna människor glömmer gamla, men väl beprövade och väl fungerande
metoder betyder inte att metoderna inte kan göra nytta för oss länge.
Det är inte för intet kallas vattnet för livets källa. Rent kemiskt är vatten är
mycket enkelt - två väteatomer och en syreatom blir till H2O = vatten. Trotts
sin enkelhet har vatten en lång rad märkliga egenskaper, tex. hur vatten blir till
is.
I alla civilisationer, i alla kulturer finns mer eller mindre fantasifulla
berättelser om det eviga livets (vatten) källa, ungdomens vatten som skulle
förlänga vårt liv, eller rent av att skänka evigt liv till den som dricker ur denna
källa.
Man kan fråga sig vilka egenskaper detta vatten skulle ha, för att få vår kropp att
fungera längre – dvs. förlänga själva livet. Den teoretiskt möjlig livslängd för
människan är ju runt 160 år.
En kvalificerad gissning är att detta speciella vatten måste ha egenskaper
som hjälper cellerna att fungera, som kommer lätt in genom
cellmembranen, in till cellkärnan, som hjälper kroppen att hålla rätt pH
värde, som hjälper kroppen att bekämpa sjukdomar, som innehåller
nyttiga substanser och är levande, naturligt rent.
AQUA-C Active pH Modulator framställer vatten med just sådana
egenskaper, med andra ord kan vi påstå att sagornas ungdomskälla (kanske inte
för evigt liv) kan flytta in i ditt kök – du behöver inte vandra runt Jorden, strida
med jättar och häxor, eller göra något annat omöjligt, som sagorna brukar handla
om. Källan finns vid kranen.
Vad är det för apparat som vi erbjuder dig då – hur fungerar det?
Ursprungslandet är Japan. Betydelsen av alkaliskt vatten för hälsan upptäcktes
där av olika naturliga skäl. Först i Japan började forskare ta de första stegen mot
2
att framställa vatten med hög pH värde genom jonisering – dvs. basiskt vatten
för konsumtion.
Under en relativ lång utvecklingsprocess av tekniken och teknologin gjordes
tester på olika sätt och upptäckte man följande – (några exempel)
Kliniska tester med joniserat och pH modifierat vatten från Japan och sedan
USA visade samstämmigt följande:
Diabetes: / Prof. Kuvata Keijiroo Doctor of Medicin
”Under en period av min karriär hade jag mycket med Diabetiker att göra.
Förutom den traditionella medicinsk behandling fick jag mina patienter
dricka anpassade mängder joniserad (antioxidantiskt och pH reglerat) vatten.
Efter en månads drickande fick jag fram mycket positiva förändringar hos
relativ svåra fall av diabetes, varför skickades vidare 15 av mina patienter till
Tokyo för oberoende och om det är möjligt ännu hårdare observation.
I korthet minskade sockerhalterna i urinen från 300 mg/liter till 2 mg/liter.
Resultat var så sensationellt att prover togs av alla patienter varje 4 timmar
dygnet runt och värden höll sig inom normala gränser. Till och med efter
måltider var resultatet fullständigt normalt. Det var chockerande konstatera
att som en följd av regelbunden drickande av pH modulerat och joniserat
vatten försvann sockret ur urinen.
Idag insjuknar över 800 000 människor i diabetes årligen i vårt land. ( menas
USA) Mellan 1980 och 1998 fick vi 16miljoner nya Diabetiker – och många
är inte är upptäcka än.
Diabetes avancerade på listan VANLIGASTE DÖDSORSAKER I USA till
sjunde plats.”
Källa: U. S. Department of Health and Human Services, October 13, 2000
Fact Sheet
3
En annan effekt av joniserat och pH modifierat vatten är :
Hälsoförändringar pga. försurningsprocesser i kroppen
Prof. Hatori Tasutaroo, ansvarig ledare för Akujiujji blodcentralet,
Universitetssjukhuset i Yokohama – distrikt Faifama
För mycket fett och socker i vår mat leder till olika deponering eftersom
förbränning sker långsammare än påfyllning av nya fett och socker. Fokusen
i våra matvanor ligger på just fett och socker,(konsumeras mest av) medan till
förbränningen nödvändiga vitaminer, mineraler och annat är vi väldigt
sparsamma med att konsumera. Följderna är katastrofala men inte
förvånansvärda. Kroppen reagerar logisk - den delen av fettet som inte
bränns upp kapslas in – lagras och leder till övervikt.
För att mineraler och vitaminer ska kunna göra sitt ska det vara en viss pH
värde i kroppen – dvs. en negativ spiral sätts igång då förbränningen inte kan
ske – som orsakar försurning – som i sin tur hindrar vitaminerna att
förbränna fettet. Den ena leder till den andra och resultatet av processen blir
en överviktig och försurad kropp med en låg rad följdsjukdomar. Om vi skulle
kunna säkra rätt eller åtminstone bättre på pH värde skulle detta vara ett stort
steg i rätt riktning. Dessvärre felaktig pH värde i kroppen leder till inte enbart
för övervikt, utan en lång rad andra sjukdomar, så som Diabetes, hjärt och
kärlsjukdomar, cancer, lever och njure sjukdomar mm.
Joniserat och pH reglerat vatten kan vara lösningen om konsumtionen följer
ett visst mönster. Finns det möjlighet att dessutom göra vattnet rikt på
kalcium - vilket joniserat vatten är eller kan göras till – blir effekterna ännu
bättre. l
Dessa åsikter härstammar från början av utvecklingen, när framställningen av
joniserat och pH modifierat vatten krävde relative komplicerad teknik och
framställningen av sådant vatten var relativ dyrt. Utvecklingen och inte minst
datortekniken ledde till att numera finns det maskiner för hushållsbruk.
Tekniken utvecklades, men grundproblemet kvarstår som prof. Tasutaroo
konstaterade länge sedan.
4
En av de bästa på marknaden just nu är AQUA-C Active pH Modulator. Låt oss
bekanta oss lite närmare med ungdomens moderna, datoriserade källa:
AQUA_C Active pH Modulator är ett komplett system för att behandla, filtrera,
rena, Ph modifiera och jonisera vatten. Detta är vattenreningens ”Rolls Royce”
och en teknologi som inte bara tar bort gifter och dålig smak men också återger
vatten dess hälsobringande integritet och balans, vattnet blir levande igen.
Detta gör AQUA_C Active pH Modulator i korthet:
- Patenterad filtrering och rening av vatten i tre steg vilket ger ett helt rent vatten
- Vattnet genomgår en process som ger ett balanserat, hälsofrämjande pH-värde.
- Syrehalten i vattnet ökas vilket ger en antioxidativ verkan.
- AQUA-C Active pH Modulator är en verklig hälsoinvestering för både
privatpersoner och företag.
Jonisering av vatten är en enkel och pålitlig teknik som ökar vattnets kvalité på
följande punkter:
- reducerar klusterstorlek på vatten – vattnet kan tas lättare upp av cellerna
- anjoniserat - överskott av elektroner – fungerar som antioxidant
- förbättrar smak - drickandet blir mer njutningsfull
- förbättrar alkalisering – reglerar kroppens pH nivåer
- höjer syremättnaden - ökar vattnets förmåga att absorbera syre
- vattnets mättnadsgrad på olika substanser minskar – förmågan att skölja bort
föroreningar ur kroppen ökar
Tillsammans med 3-stegs filtreringen ner till bakterienivå är AQUA_C Active
pH Modulator en komplett teknologi för att generera ett rent, balanserat och
energifullt, levande vatten som främjar harmoni och hälsa i kroppen.
Automatisk rengörings i AQUA_C Active pH Modulator teknologi
Alla joniseringsteknologier värda namnet har en automatisk rengöringsrutin.
Detta säkerställer att eventuella partiklar som tränger igenom filtret inte
”fångas” i de joniserade cellerna. Vanligtvis ändras vattnet från alkaliskt till surt
under rengöringsrutinen. Detta sker automatiskt.
I AQUA_C Active pH Modulator får du alltid alkaliskt vatten och behöver
alltså aldrig vänta på rengöring. Varje gång du använder AQUA_C Active pH
Modulator sker en automatisk, tyst rensning av titan-joniserings plattorna som
utgör hjärtat i systemet. Detta säkerställer fortsatt optimal prestanda. Med jämna
5
mellanrum sker en grundligare rensning och då indikeras detta på panelen.
Platinaklädda titanplattor
Självaste hjärtat i systemet är metallplattor som modifierar vattnets egenskaper
genom jonisering (förflytning av elektroner) styrd och kontrollerat av flera
datorer ombord.
Ny teknologi med platinaklädda titanplattor som säkerställer lång livstid.
Rostfria komponenter
Rostfria komponenter säkerställer att vattnet inte förlorar kvalité.
Filteranvändning - syns på display
Styrpanelen utgör en enkel, men ändå fullgod kommunikationslänk mellan
användaren och systemet.
Detta gör att du alltid har koll vilken vattenkvalité du får, hur mycket totalt,
flödet just nu och när du behöver börja tänka på att köpa ett nytt filter.
Inkopplingsalternativ
Möjlighet finns att koppla direkt till vattenledning eller via kranen – valfrihet.
Integrerad datorteknologi
Många joniseringsteknologier gör att man ändå är beroende av det inkommande
vattnets pH och att du inte kan ställa in din egen nivå. Genom AQUA_C Active
pH Modulator integrerade datorteknologi kan du ställa in önskat pH-värde.
3-stegs filtrering med AQUA_C Active pH Modulator
O.1 M (eller 0.01 mikron) klassat 3-stegs filtrering betyder inte bara att ditt
vatten filtreras från alla orenheter ned till minsta möjliga nivå. (bakterienivå)
Det sker också en reducering av ytspänning för maximal produktion av negativa
joner under joniseringsprocessen. 3-stegs filtreringen. Det finns möjlighet till att
tillföra också automatiskt tex. korall-kalcium, eller andra substanser till
dricksvattnet.
Stort urval av pH-nivåer
En större valfrihet i reglering av pH-värde ger dig möjlighet att ställa in exakt
önskat pHvärde. Tex vid matlagning kan du höja alkalisk pH för att göra gröna
grönsaker grönare, ris mer fluffigt och te mer smakrikt.
6
Du kan även skapa vatten med lågt pH-värde (surt) som kan vara användbart tex
för rengöring, desinfektering , växter etc.
Om pH-värdet
pH-värdet är en skala mellan 1-14 som anger hur surt eller basiskt en vätska är.
Värden under 7 är sura, värden över 7 är basiska och 7 är neutral. Det är vanligt
att pH-värdet är mindre än 7 i kranvatten men varierar från plats till plats.
Surt vatten som absorberas i våra celler bidrar till en försurning i kroppen. Ett
önskvärt pH-värde i cellen är omkring 7,4.
Joniserat vatten – naturens mes naturliga antioxidant
Vatten med rätt balans har en effektiv antioxidativ förmåga.
Genom joniseringsprocessen förändras två kvalitéer med vattnet:
ELEKTRONFÖRFLYTTNING
Vattnet delas i två separat strömmar – i den ena finns vattenmolekylerna med
elektronöverskott – då pH värdet är hög (alkalisk vatten) och den andra
strömmen därifrån joniseringen tog elektronerna då blir pH värdet lågt (surt
vatten)
ÖKAD ANTIOXIDANTISK POTENTIAL mot fria radikaler
Vatten med överskott på elektroner kallas även negativt joniserat – eller med
andra ord anjon vatten. Då de fria radikalernas skadegörelse består av just att
dessa sno elektroner från omgivningen och därmed skapar obalans, kaos och
förstörelse – utgör elektronöverskottet i anjon vatten (alkaliskt) vatten med
automatik neutralisering av fria radikalerna. Lägg märke till att just bara
joniserat alkaliskt vatten har denna egenskap med denna höga potential.
Så - i praktiken konsumtionen av alkaliskt joniserat vatten fungerar som en
kraftig antioxidant. Antioxidanter finns i alla möjliga naturliga former, men den
gemensamma nämnaren är just förmågan att erbjuda fria radikalerna elektroner
som de är på jakt efter.
Överskott av alkaliskt vatten kan därför på minst två sätt påverka hälsan mycket
positivt:
1, Avlastar immunförsvaret.
2, Stoppar försurningsprocessen i kroppen – och optimerar pH värdet.
7
Numera finns en massiv internationell facklitteratur som visar hur sjukdomar
utvecklas som en följd av för lågt pH värde över lag i kroppen.
Den naturliga balanseringen skulle ske med hjälp av konsumtion av grönsaker,
helst i rå form.
…och här har vi problemet.
Delvis konsumerar vi inte för balanseringsprocessen nödvändiga mängder
grönsaker, inte i rå form – och delvis att grönsakerna har förlorat en hel del av
sina kvalitéer och förmåga att verkligen balansera för låga pH värde i kroppen.
En av de mest allvarliga konsekvenserna med en försurad kropp är att även
blodet – som skulle jämna ut obalanserna i kroppen i det avseende – blir själv
för surt. Blodets pH värde är det mycket noga med. Optimalvärdet ligger på
7,365 pH. Om Ph värdet sjunker bildar de röda blodkropparna långa kedjor,
klibbar ihop sig s.a.s.
Det friska blodet med rätt pH visas på Bild 1, medan kedjan av många röda
plättar klibbade till en kedja visas på bild 2.
Bild 1
Bild 2
Problemet med långa kedjor av blodplättar är många, bla.:
1. Syreupptagningsförmåga minskar
2. Förmågan att orsaka stopp ökar. (blodpropp)
…men det är verkligen bara en (även om den allvarligaste) följden av med pH
värdet i kroppen. Listan kan göras mycket längre.
8
pH värdet
Noggrann indikation av din hälsostatus
Den livsviktiga syra-bas balansen
Syra-bas balansen är en av kroppens absolut viktigaste jämvikter. De flesta
människor är försurade (har lågt pH-värde), vilket gör att de inte mår så bra som
de skulle kunna göra. Sjuka människor har oftast en väldigt dålig syra-bas
balans (lågt pH-värde i kroppen). Det gäller t.ex. personer med fibromyalgi,
kvicksilverförgiftning, cancer, reumatiska sjukdomar, gikt etc.
Kroppens naturliga metaboliska processer är en källa till pH sänkning, men den
största och farligaste källan är vår livsstil, matvanor, - grundad i livs och
människouppfattning.
Syra-bas balansen påverkar samtliga
funktioner i kroppen, bl.a.
energiproduktionen, immunsystemet,
nervsystemet, hormonsystemet,
avgiftningen och stressnivån. Därför
påverkas de flesta symtom och
sjukdomar positivt av att balansera
kroppens pH-värde.
Att reglera syra-bas balansen är en av
de viktigaste åtgärderna för att
återställa hälsan. Det finns troligen
ingen fysisk terapi som är så allsidig
och kraftfull som att återställa syra-bas
balansen i kroppen. När detta är gjort
kan man lättare ta itu med de problem
som eventuellt återstår.
Orsaken är att alla funktioner och kemiska reaktioner i kroppen styrs av enzymer
som är fullständigt beroende av kroppens pH-värde. De allra flesta enzymer i
kroppen arbetar effektivast vid ett pH på drygt 7. Avvikelser från det optimala
pH-värdet gör att enzymerna arbetar sämre och alla reaktioner sker
långsammare. Till slut kan kroppen inte längre fungera tillfredsställande och på
sikt uppstår symtom och sjukdomar. Om t.ex. energiproduktionen blir
långsammare blir du trött och orkeslös. Om kroppen inte kan eliminera slagg
och gifter lagras dessa upp och du blir förgiftad.
9
Betrakta detta - normala pH värde på:
Magsyra
Hud och svett
Saliv (morgonvärdet)
Urin (morgonvärdet)
Celler
Blod
Bukhinna
1,5
4,7
6,4
5,5-6,0
7,1
7,35-7,45
8,8
pH
pH
pH
pH
pH
pH
pH
Detta är friska pH värdet av några organ. Lägg märke till att alla värden är med
minst 1 decimaler – dvs. värdet är ganska noga. Det krävs faktiskt inte mycket
överbelastning av försurande substanser för att värdet blev annat än det friska.
Lägg märke till att blodet har till och med 2 decimaler i sitt pH värde – dvs.
ännu noggrannare. Eftersom normala metaboliska processer i kroppen är
surhetsfrämjande finns ingen risk för att din kropp kan bli för alkalisk, dvs. med
för högt pH värde – under normala förhållanden.
1 faktor på pH skalan innebär 10 falldiga förändringar
pH 1 är 10 ggr surare än pH 2
pH 1 är 100 ggr surare än pH 3
pH 1 är 1000 surare än pH 4 osv.
Så testar du pH-värdet
För att få en tillförlitlig uppfattning om en persons syra/bas balans bör man testa
pH-värdet före frukost i både saliv och urin.
För en genomsnittsindividen bör morgonens pH-värdet i saliven vara 7,0 eller
högre och i urinen 6,5 eller lägre.
10
- Om pH-värdet i saliven är 7,0 och i urinen 6,0 eller lägre är personen belastad.
Det bildas mycket syror men njurarna hinner med att kompensera och filtrera ut
syrorna.
- Om pH-värdet i saliven är lägre än 6,8 är personen försurad oberoende av
urinens värde. Njurarna hinner inte med att kompensera och syrorna stannar
kvar i kroppen och belastar organen.
Om pH-värdet i saliven är 6,5 eller lägre samtidigt som pH-värdet i urinen är 6,5
eller högre är personen allvarligt försurad. Njurarnas förmåga att kompensera
och filtrera ut syrorna är mycket dålig och syrorna stannar kvar i kroppen med
stark belastning som följd.
När du börjar konsumera alkaliskt – basiskt vatten från AGUA-C ACTIVE Ph
MODULATOR kommer pH-värdet i urinen oftast att stiga redan efter en eller
ett par dagar och bli basiskt (pH=7,0 eller högre). Det visar att kroppen får ett
överskott av baser och att obalanser börjar normaliseras.
Om en person är allvarligt försurad dvs. pH-värdet i saliven är 6,5 eller lägre
samtidigt som pH-värdet i urinen är 6,5 eller högre kan urinens pH sjunka i
början för att sedan stiga vilket också är ett tecken på att balansen återställs.
Det tar betydligt längre tid att höja pH-värdet i saliven. Det kan ta veckor till
månader. Du bör basa tills salivens pH-värde är 7,0 eller högre.
För att ta reda på kroppens riktiga pH-värde måste du låta bli att dricka alkaliskt
vatten under minst tre dagar och sedan mäta pH-värdet i både saliv och urin på
morgonen. Om värdena fortfarande inte är bra bör du fortsätta med att dricka
vattnet.
Lägg märke till att pH pappret inte
ger pH värdet med särskild stor
exakthet. Om du inte är nöjd med
detta utan vill ha pH värde mätning
med decimal noggrannhet kan du
beställa hos oss ett mätinstrument
för detta ändamål. Priset är 750 KR
och exaktheten är på 2 decimaler.
Speciellt att rekommendera för egna
företagare som har AQUA-C
ACTIVE Ph MODULATOR.
11
Indikationer på att du har problem med lågt pH
värde:
 Envis och långvarig övervikt - fetma, oavsett vilka metoder du försöker
träna eller banta. Anledningen till det är att kroppens försvarsmekanismer
försöker balansera ett för lågt pH värde med att öka volymen och antalet
på fettceller. Sambandet syra - fett är välkänd, ingår till och med i
huskurerna. Till en övermäktig fet middag konsumerar vi gärna surliga,
inlagda grönsaker, sallader - medan en överproduktion av magsyra
försöker vi kompensera med fetthaltiga drycker – tex mjölk, till och med
grädde.
 Plötsliga (sedan långvariga) allergiska reaktioner.
Välkänd fakta är att en vuxen bör konsumera ca 2-3- liter vatten om
dygnet, för att ursköljnings process, den naturliga rensningen av
slaggprodukter och pH balanseringen ska fungera. Det vi dricker är oftast
inte till hjälp, utan förvärrar läget: kolsyrade, sötade, smaksatta,
konserverade, färgade drycker – inte sällan med mycket märkliga
ingredienser – och helt fel pH värde - som tex, fosforsyran i Coca Cola.
Om slagget inte kan sköljas bort, till och med vi för in ännu mer skadliga
ämnen i vår kropp, då kommer reaktionerna i form av mer eller mindre
långvarig allergisk symptom. Ytterligare en följd blir att matsmältningen
kommer att försämras, kroppens förmåga att hantera olika födoämnen
försämras – med nya allergiska reaktioner som följd.
 Kronisk trötthet
En av de mest typiska symptom för en försurad kropp med generellt lågt
pH värde. Förklaringen är enkel och som alltid handlar om hur cellerna
kan fungera optimalt eller inte. I en försurad cellmiljö kan inte näring,
vitaminer, mineraler tas upp av cellerna – följaktligen
prestationsförmågan blir lägre än under optimala förhållanden. Kroppens
förmåga att producera livsviktiga enzymer och hormoner blir också
nedsatt – så en försurad cellmiljö påverkar i praktiken hela kroppens
hälsostatus.
12
 Undernäring – för lågt BMI (Body Mass Index)
En kropp med för lågt pH värde är en utmärkt livsmiljö för olika parasiter,
vilka livnär sig på näring som annars var ju avsedd för cellerna.
Förlusterna kan vara upp till 50 % i extrema fall. Istället för näring
hamnar slaggen från parasiterna i tarmsystemet och av den skulle då vår
kropp utvinna energi. I utsatta situationer, då kroppen behöver extra
energi – långvarig sjukdom, operation, hög stress, - finns det inga
reserver för kroppen att hämta krafter från och då kommer viktförlusten
fram ännu tydligare. Till det kommer allt annat som en försurad kropp
belastas med - störningar i enzym och hormonproduktion tex.
Och åter igen - allt det här utspelar sig på cellnivån, där frågan om din
hälsostatus avgörs i varje sekund under ditt liv.
 Ständig känsla av hunger
Den verkliga orsaken bakom detta är kroppens signaler att mer vätska ska
till. Konsumtion av alkaliskt vatten reglerar detta också – så fort pH
balansen normaliseras regleras törst och hungerkänslan också.
 Kombinationer av ovanstående faktorer kan leda till en lång rad till
synes oförklarliga besvär, vilka genom orsak –verkan –orsak processen
leder till allvarliga hälsoproblem.
13
Kroppens egna pH reglerande mekanismer
Låt oss fastslå att det generella hälsostatuset, speciellt i I länderna visar att
kroppens egna pH reglerande mekanismer inte är tillräckliga länge. Det största
reglerande organ är blodet som strömmar ju igenom alla kroppens organ. Om
blodets förmåga räcker inte till och även blodets pH värde sjunker inträffar
följande:
1. När pH värdet närmar sig 7,0 uppträder tendenser till att röda blodkroppar
bildar kedja och svävar inte fritt längre. Detta i sin tur påverkar blodets
olika funktioner, förmåga att koagulera, förmåga att rinna till, att bilda
proppar, skada kärlsystemet, orsaka blodtrycksproblem.
2. Om processen får fortsätta och blodets pH värde sjunker under 7,0,
kanske 6,95 kan vi falla i koma och även döden kan inträffa.
3. Levern och njurar är de främsta pH reglerande organ för själva blodet –
varför fullgod funktion av dessa organ är bokstavligen livsviktig.
Omprioritering sker i kroppen för att bevara blodets optimala pH värde,
med tex. bildandet av sk. depåbildandet av fettinkapslad sur slagg.
4. Nästa steg i kroppens försvarskrig mot försurning är att neutralisera med
hjälp av kroppens egna reserver av Kalcium, Magnesium, Natrium.
Förbrukningen av mineralreserver leder till andra följder – så som
benskörhet och annat. Nedsatt förmåga att röra på sig i sin tur leder till
andra följdsjukdomar – blodtrycksproblem, diabetes, ledproblem,
förkalkning, mm.
Sammanfattning
Rätt pH värde i cellmiljön spelar en avgörande roll av optimal cell, organ,
kroppsfunktion.
Om du vill göra en enda verkligen betydande sak för din hälsa – konsumera
alkaliskt vatten!
AQUA-C Active pH Modulator ingår i Bionets
ONESIXONE
programmet.
Andra komponenter: DETOXER, ACTIVE AIR FRESHER, PUREX SERIE
14
REKOMMENDATIONEN FÖR KONSUMTION AV
ALKALISKT VATTEN
Drickandet av alkaliskt vatten påverkar inte nämnvärt din magsyra produktion
eftersom den styrs pga. enzymer och hormoner inte av intagen föda.
Konsumtionen ska dock inte överdrivas, precis som överkonsumtionen av vilka
födoämne som helst kan leda till temporära problem.
1. Alkaliskt vatten ska konsumeras med hänsyn taget till
magsyreproduktionen. Har du för lite magsyra produktion ska du minska
konsumtionen av alkaliskt vatten. Hur du testar detta se nedan.
2. Direkt konsumera (dricka) högst 2 liter alkaliskt vatten (av den högsta pH
värdet) om dagen.
3. Drick vattnet helst mellan måltiderna - helst minst en halvtimme före
eller efter måltiderna.
4. Tänk på det att hög konsumtion av basiska –alkaliska födoämne,
företrädesvis grönsaker ska tas hänsyn till när du dricker alkaliskt vatten.
Test av magsyra produktion:
Ta ca 100 gram färska rödbetor, koka de och ät upp de. Om dem närmaste 1-3
timmar färgas din urin rött har du förmodligen för låg produktion av magsyra.
Se även: http://www.malfall.se/kemi/PEM.html
15
Ät/drick kost som inte försurar din kropp!
Syra/bas balansen är ett ganska nytt begrepp man allt mer börjar ta hänsyn till.
Det var dr Ragnar Berg som i Tyskland och Sverige på 30-talet påvisade att
vissa födoämnen är syrabildande och att vissa andra är basbildande för kroppen.
Grundregeln är att frukt och grönt skapar basiska reaktioner i kroppen medan
annan föda skapar en sur reaktion. Vi intar överlag allt för hög koncentration av
sur föda anser man och därmed för lite basisk föda.
Konsumera alkaliskt vatten eller…Ät mer grönsaker och frukt! det minskar
risken för kroppslig försurning.
Olika organ i kroppen behöver olika PH-värden. Blodet är exempelvis alltid
svagt basiskt: PH-värde 7,35 - 7,45. I magsäcken är PH-värdet väldigt surt, ca
1.7 beroende på saltsyran. I tunntarmen sker vårt största näringsupptag. Här ska
PH-värdet vara neutralt, ca 7 till svagt basiskt. Tarmens enzymer som är så
viktig för näringsupptaget är beroende av en svagt basisk miljö, därför anses
försurning vara så allvarigt för kroppens funktion. Vid för mycket syra i kroppen
(för litet intag av basisk föda) anses kroppen få det jobbigare för att bibehålla en
Syra/basbalans och syran måste därför neutralisera, vilket kan ske på följande
sätt:
 vid obalans lagras syra i bindväven
 vid obalans lagras syra i lederna
 vid obalans tas basiskt kalk i från skelettet
 vid obalans tas basiskt bikarbonat från blodet
Långvarig obalans anses leda till en försurad kropp, vilket kan ge olika
följdproblem men även degenerativa sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar,
förtidigt åldrande och diabetes mm. Försurningen påskyndar också frigörandet
av fria radikaler anser man.
Symptom vid försurning:
Försämrad matsmältning, tarmbesvär, förstoppning, leversjukddomar, gallsten,
trötthet, ilska, iritation, högt blodtryck, muskelstelhet, parasitsjukdomar och
Candida, stroke, dålig syn, skört skelett, övervikt och astma.
16
Att tänka på:
 Vi äter överlag allt för syrebildande kost. 75 % av kosten bör vara
basisk, bara 25 % bör vara sur anser förespråkarna för teorierna
kring syra/basbalansen.
 Syra ökar bildningen av fria radikaler, se antioxidanter
 Stress, ilska och ångest anses också förhöja syrahalten i kroppen.
 Kallt väder anses påverka blodet så det bli surare. Varmt väder gör blodet
mer basiskt.
 Vid många sjukdomar anses det ofta föreligga ett syraöverskott i kroppen.
 Försurning av kroppen för det med sig att upptagandet av syre som är så
viktig för ämnesomsättningen och uppbyggnaden av vävnader minskar.
Syrebrist hos celler är en grovgrund för cancer. Dr Otto Warberg har
bland annat fått nobelpris för denna upptäckt.
 Syraöverskott anses vara muskelnedbrytande (förbränner aminosyror),
ökar även risken för insulinresistens.
 Vid kokning av vissa basiska grönsaker så blir dessa sura medan
kokvattnet blir basiskt, häll därför inte bort kokvattnet samt
minska tillagnings tiden och uppvärmningsfasen för grönsaker. Lång
koktid och hög uppvärmning minskar dessutom innehållet av ett
flertal vitaminer hos grönsaker.
17
Det kan du göra:
 Ät mer frukt och grönt, drick gärna citronvatten till maten. Öka intaget av
basiskt vatten, basiska livsmedel överlag. Citron och apelsin är sura i sig
men innehåller basiska ämnen som frigörs i kroppen.
 Fysisk träning är positivt - rensar ut överkotts syra genom svettning (svett
är surt).
 Basiska livsmedel är bra för att neutralisera de fria radikalerna, se
Antioxidanter.
Livsmedel mm. som är basiska i kroppen och som vi
bör äta mer av:
 De flesta grönsaker, rotfrukter, potatis m.f.
 Frukt och bär, citron, grapefrukt .
 Svamp, bönor, komjölk, mesost.
 Tillskott av kalcium och magnesium är bra då dessa är basiska. För att
balansera den normalt för stor syrabalans kan man därför med fördel ta
tillskott av kalcium- och magnesiumpulver (ca 1 tsk per dag).
 Algen Chlorella har många bra egenskaper och motverkar bl.a. försurning
och hjälper till att rensa kroppen på tungmetaller.
 Biologiskt odlade grönsaker anses överlag bli mer basiska, beroende på
jordmån, näringsämnen mm.
 En hel del örter är basiska och kan tas som tillskott eller som teer. Många
örter är även bra på att binda tungmetaller som kan finnas lagrade i
kroppen. Exempel på bra örter är: brännässla, åkerfräken, nyponpulver,
lucern, johannesört, anis mf.
18
Livsmedel som är syrebildande:
 Kött, ägg, fisk
 Kost som innehåller mycket socker. Obs! sockrad frukt (sylt mf.) blir
även sur.
 Ost, pastöriserad mjölk (den som finns i butikerna). Mjölprodukter anses
även vara slembildande enligt många och kan därför hjälpa till att göra
kroppen än mer igenslaggad och toxisk.
 Vita mjölprodukter, pasta, spannmål som råg, vete, havre, ris, pasta.
 Margarin, olivolja.
 Kaffe, svart té (de flesta örteér är dock basiska) saft, läsk, alkohol, tobak,
läkemedel.
 Baljväxter som ärtor och linser är svagt syrabildande. Nötter och frön
Kakao, peppar likaså.
19
pH-värdet som begrepp
pH-värde 7 är neutralt, värden mellan 0 - 7 är surt medan värden mellan 8 och
14 är basiskt. Saliven bör ha värdet 6,6 - 7,2 i PH, din urin bör ligga på 6,4 - 6,8.
PH-värdena påverkas av vad du har ätit innan, men värden som är lägre än dessa
kan vara en indikation på att du är försurad, detta även fast du inte kunnat testa
syra/basbalansen i tarmarna.
Det är vätejonkoncentrationen som bestämmer om något är basiskt eller surt.
Hög koncentration av vätejoner med överskott av protoner (H+) betyder en sur
miljö, (ex pH 3.0). Låg koncentration av vätejonkoncentration (H-) betyder en
basisk miljö, (ex PH 9.0).
Obs! Ofta ger vi kalk som tillskott till vår boskap och husdjur, men även sjöar
och gräsmattor kalkas med jämna mellanrum. Detta borde vara tecken på att
även vår egen kropp kan vara försurad och har behov av att kalkas, eller inta
annan basisk föda.
20
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards