Rutiner vid utflykter

advertisement
Rutiner vid utflykt
Eleven tar med sig egen matlåda och vattenflaska.
Köket dukar upp:
Pannkakor
Sylt
Smörgås
Pålägg
Frukt
Eleven packar själv sin matlåda.
Pedagogen och köket kommer överens när eleverna hämtar sin matsäck beroende på
när utflykten sker.
Kan man äta en annan tid så försöker vi ordna det.
Enligt Miljö och Hälsa kan vi ej skicka varm eller känsliga livsmedel.
Bifogar kommunens policydokument.
Med vänlig hälsning
2012-01-31
Maria Karlsson 0857829798
[email protected]
Policy för elevavgifter inom grundskolan i Tyresö från och med
vårterminen 2012.
Skollagen
Principen om avgiftsfri utbildning i grundskolan är en av hörnstenarna i den svenska
utbildningspolitiken. Huvudreglerna återfinns i skollagens kap. 10 § 10.
”10§ Utbildningen ska vara avgiftsfri
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andr lärverktyg som behövs för en tidsenlig
utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.
Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas ut.”
Avgifter vid utflykter, idrottsdagar, museibesök etc
I Tyresös kommunala grundskolor gäller: Utflykter och motsvarande inslag i våra skolors verksamhet
måste genomföras inom ramen för skollagens regler.
Klasskassor
I Tyresös kommunala grundskolor gäller: Föräldrar ska kunna komma till av skolan anordnade
föräldraträffar utan att känna sig klämda av olika insamlingskrav. Däremot kan föräldrar gärna träffas
vid annat tillfälle för att samla in pengar till olika typer av aktiviteter.
Matsäck
Skolan ska förse eleverna med lunch även vid särskilda aktiviteter då eleverna inte kan erbjudas
skollunch i vanlig ordning.
Policy för lägerskola/skolresa och klassresa – i Tyresös kommunala
grundskolor
Lägerskola
Lägerskola/skolresa är en skolledd verksamhet. Lägerskola/skolresa är förlagd utanför skolans lokaler
och genomförs i studiesyfte. Ansvarig personal står för planering under skoltid. Föräldrar kan
medverka.
Lägerskola/skolresa ska vara väl förankrad hos samtliga barn/föräldrar i klassen och planeras i god tid.
Lägerskola/skolresa med övernattning och måltider bekostas av skolan.
Lägerskola/skolresa ska beviljas av rektor.
Personal som följer med vid lägerskola/skolresa har lön enligt avtal.
Klassresa
Att besluta om en klassresa som får till följd att föräldrarna måste ställa upp med stora belopp är inte
förenligt med skollagen.
Klassresor är resor som initieras och arrangeras av föräldrar och elever. Dessa resor ska förläggas
utanför skoltid.
Deltagandet är frivilligt.
Föräldrar ansvarar för insamlig och hantering av reskassa.
Under klassresor gäller kommunens olycksfallsförsäkring men skolan har inget ansvar.
Personal som väljer att följa med på klassresor gör det på egen fritid och får ingen ersättning
från skolan.
Download