Rubrik - Backeboskolan

advertisement
LPP, svenska åk 1
Läsa, skriva, tala och samtala
Ämnet svenska
Övergripande mål
Du ska få möjlighet att utveckla ditt tal- och skriftspråk för att
kunna uttrycka åsikter, känslor och tankar. Du får möta
skönlitteratur och tillsammans med andra reflektera över det lästa.
Genom bild, musik och dans får du ytterligare sätt att kommunicera
och uttrycka dig på. Du får bekanta dig med några av de språkregler
vårt svenska språk bjuder på.
Undervisning
Du kommer bland annat att få:

läsa om Tor och hans familj och vänner.

läsa böcker på din egen nivå.

skriva berättelser.

skriva faktatexter.

öva på att forma bokstäver.

delta i dramaövningar.

Samtala med andra om böcker och saker du varit med om.
Bedömning
KUNSKAPSKRAV
LÄSA
Du kan läsa nya korta
ljudenliga ord och
meningar.
Du har visat att du kan
genom att:
Du kan avkoda
nonsensord.
läsa högt för Camilla ur
tex Vi läser och då
växla mellan ljudning
och ordbilder.
läsa för Camilla från
nonsenskorten.
Du kan läsa enkla
meningar med flyt och
förståelse
läsa högt för Camilla ur
tex Vi läser och berätta
vad du läst.
Du kan läsa en enkel bok
med mycket bilder med
förståelse.
läsa tex din Lådbok för
Camilla och berätta om
det du läst.
själv förstå vad du ska
gör i tex Övningsboken.
Du kan läsa och följa en
enkel anvisning.
Du använder några
strategier när du läser.
SKRIVA
Du har en läslig handstil.
Du kan stava korta
ljudenliga ord samt korta
vanliga ord med annan
stavning.
stanna upp när du
märker att du läst fel
och rätta till det.
Använda bilder som
stöd för
sammanhanget.
forma alla bokstäver
rätt på raderna och
göra mellanrum mellan
orden.
stava enkla ord rätt i de
texter du skriver. tex
som, ett, en, hon, han,
den
Tänk på:
Du kan skriva enkla
meningar med rätt
meningsbyggnad.
Du vet att meningar börjar
med stor bokstav och
slutar med punkt.
Du kan skriva enkla svar på
frågor.
Du kan skriva och berätta
om något du varit med om.
Du kan skriva en kort enkel
faktatext utifrån en given
källa.
Du kan skriva en kort
berättelse med början,
mitt och slut.
TALA/SAMTALA
Du kan berätta om något
så att andra förstår.
Du kan lyssna aktivt på
andra och ställa passande
frågor.
Du förstår en kort muntlig
instruktion.
skriva hela meningar i
texter och som svar på
frågor på arbetskorten.
Ibland sätta punkt på
rätt ställe och börja
med stor bokstav när
du skriver.
skriva svar på frågor på
arbetskorten.
skriva och berätta om
tex ditt sportlov eller
ett museibesök.
skriva om ett djur på
temat efter att ha läst
en faktatext.
skriva egna småböcker
med en röd tråd från
början till slutet.
berätta om tex ditt
favoritdjur för några i
klassen.
lyssna när någon
berättar om tex sin
farkost och ställa
frågor.
sätta igång och jobba
direkt när Camilla
förklarat vad du ska
göra.
Download