Språklig förmåga – en process

advertisement
Språklig förmåga – en process
Hörförståelse
Språklig planering
 Planera och strukturera
sitt berättande – ”röd
tråd”
 Ta andras perspektiv pragmatik
 Lära sig nya
ord
 Lyssna på
meningar
 Lyssna på en
text
Läsförståelse
Expressiv förmåga
 Ordframplock
ning
 Meningsbygg
nad
Avkodning
Fonologisk
medvetenhet




Skilja på språkljud (p/b,
t/d) – talperception
Språkljudens ordningsföljd
i ord- fonologiskt minne
Hörselkorttidsminne av
ord och meningar
Språkligt arbetsminne
Talmotorik
Artikulation
Tal
Hörsel
Maria Levlin, doktorand i språkvetenskap, leg logoped
2011-09-16
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards