bedömningsmatris franska

advertisement
Tala
Du uttalar orden
begripligt
Du gör dig förstådd när
du pratar, du använder
korta meningar
Du genomför en
presentation med
hjälp av stödord.
Skriva
Du skriver någorlunda
begripligt
Du skriver enkelt med
korta meningar
Läsa
Du förstår det
viktigaste i texterna
men du kan missa en
del av helheten och
detaljer
Lyssna
Du kan urskilja ord och
fraser i tydligt tal i
lugnt tempo
Ordkunskap
Du kan flertalet ord
men du har
fortfarande vissa
luckor i ordförrådet
Du har ett korrekt uttal
Du använder längre
meningar
Du genomför en
presentation
någorlunda fritt med
hjälp av stödord.
Kunna ställa enkla
frågor och svara på
frågor.
Du uttrycker dig
varierat
Ditt tal låter naturligt
Du pratar med utförligt
och sammanhängande.
Du skriver längre
sammanhängande
meningar.
Du genomför en
presentation fritt utan
stödord. Kunna ställa
relevanta frågor. Säga
en sak på olika sätt
(variation).
Du skriver med ett
varierat och
utrycktsfullt språk.
Du skriver en enkel
sammanhängande
text, med ett ganska
varierat språk
Du förstår det mesta i
texterna.
Du förstår både helhet
och alla detaljer
Du förstår ungefär
helheten.
Du förstår vissa
detaljerförstår tydliga
detaljer
Du förstår det mesta i
tydligttal i lugnt tempo
Du har få luckor i
ordförrådet, du kan de
allra flesta orden.
Du förstår både helhet
och uppfattar detaljer i
tydligt tal och lugnt
tempo
Du har ett varierat och
stort ordförråd.
Download