RELIGION

advertisement
RELIGION
Läroämnets uppdrag
Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning.
Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras och dess mångformighet, ska
presentera religions- och livsåskådningstraditionerna i Finland och religioner och livsåskådningar på andra
håll i världen.
Läroämnet ska främja förståelsen av förhållandet mellan religion och kultur samt multilitteracitet gällande
religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska ge mångsidig information om religioner och hjälpa
eleven att förstå diskussionen om religion. Eleven ska få hjälp med att granska religioner ur olika synvinklar.
Eleven ska få lära sig att tänka kritiskt. I undervisningen ska man fundera på förhållandet mellan religion
och kunskap samt språk, symbolik och begrepp som är kännetecknande för religioner.
Religionsundervisningen ska ge beredskap för den dialog som förs både inom olika religioner och
livsåskådningar och mellan dem. Undervisningen ska uppmuntra eleven att respektera livet,
människovärdet och det som är heligt för en själv och andra.
I undervisningen ska man bekanta sig med etiska tänkesätt inom den religion som studeras och andra
religioner och livsåskådningar, och uppmuntra eleverna att själva fundera på etiska frågor. Undervisningen
ska stödja elevens självkänsla, självuppskattning och utveckling av livskompetens under hela den
grundläggande utbildningen. Undervisningen ska ge eleven stoff till att bygga upp och bedöma sin identitet,
livsåskådning och världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja elevens utveckling till en ansvarsfull
samhällsmedlem och världsmedborgare.
RELIGION I ÅRSKURS 3–6
I årskurserna 3–6 i den grundläggande utbildningen vidgas och fördjupas baskunskaperna i den religion
man studerar. Undervisningen ska göra eleverna förtrogna med de heliga skrifterna och berättelserna samt
viktiga läror, ritualer och seder i religionen i fråga.
I undervisningen ska man bekanta sig med de religiösa rötterna i Europa och Finland samt det religiösa livet
och livsåskådningarna i dagens Finland och Europa. Undervisningen ska öva elevernas mediekunnighet och
lära dem att bedöma och använda olika källor för att söka information och utnyttja den i olika situationer.
Undervisningen ska behandla Barnens rättigheter och individens ansvar för sina egna handlingar. Man ska
öva interaktionsförmåga och stödja eleverna i att bilda sig egna uppfattningar och att motivera dem. Eleven
ska uppmuntras till vänskap, till att bygga upp en positiv klass- och skolgemenskap och att agera mot
diskriminering.
Mål för undervisningen i religion i årskurs 3–6
Mål nr
Mål för undervisningen
Innehåll som
anknyter till
målen
Mångsidig
kompetens som
målet anknyter
till
I1
K1
Målet för undervisningen är att
M1

hjälpa eleven att sätta sig in i de heliga skrifterna
och berättelserna samt viktiga läror i religionen i
fråga
M2

hjälpa eleven att bekanta sig med ritualer och
seder samt heliga platser och byggnader i
religionen i fråga
I1
K1, K2
M3

hjälpa eleven att uppfatta karaktäristiska drag i
det religiösa språket
I2
K2, K3, K4
M4

hjälpa eleven att söka, bedöma och använda
information om religionen från olika källor
I1, I2, I3
K4, K5, K6
M5

göra eleven förtrogen med rötterna till religionen I1, I3
och livsåskådningen i Finland och Europa och med
hur situationen ser ut i dag
K1, K2
M6

göra eleven förtrogen med de tre religioner som
har haft inflytande i Europa sedan medeltiden:
judendomen, kristendomen och islam
I3
K2
M7

ge eleven färdigheter att respektera det som är
heligt för honom eller henne själv och för andra
samt att bete sig naturligt på olika religiösa
sammankomster
I1, I3
K2, K5, K6
M8

hjälpa eleven att sätta sig in i den etiska
undervisningen i religionen i fråga och i etiska
principer som förenar olika religioner
I2, I3
K7
M9

hjälpa eleven att förstå värdena i de mänskliga
I2, I3
rättigheterna och i synnerhet i deklarationen om
barns rättigheter ur individens och gemenskapens
synvinkel
K2,
M10

hjälpa eleven att bedöma de val han eller hon gör I2, I3
och de värden som påverkar val och handlingar
med tanke på hållbar utveckling
K1, K3, K6
M11

ge eleven möjlighet att diskutera etiska frågor och I1, I2, I3
lära sig motivera sina synpunkter
K1, K4, K6, K7
M12

hjälpa och stöda eleven att bilda och befästa en
positiv världsbild och ge tilltro till livet
K1
I3
Centralt innehåll som anknyter till målen för läroämnet i årskurs 3–6
I1 Förhållandet till den egna religionen:
I valet av innehåll fokuserar man på den egna religionens källor, heliga skrifter, berättelser och personer
samt musik, symboler, heliga platser och byggnader. Centralt innehåll är religiösa läror, seder, ritualer och
samfund och mångfald inom religionen. Som undervisningsteman kan väljas särdrag i det religiösa språket
och förmåga att uppfatta dem med hjälp av religiösa berättelser och centrala begrepp samt religionens
samspel med konst, vetenskap och kultur.
I2 Religionernas värld:
Valet av innehåll bör omfatta kristendomen och andra religioner, irreligiositet i vardagen och den
finländska kulturen, samfund som är verksamma i närområdet och deras heliga platser. I undervisningen
fördjupar man sig i bakgrunden till religionen och livsåskådningen i Finland och Europa: från antikens och
de forntida religionernas inverkan till kristendomen, judendomen och islam samt deras betydelse för
Europas historia och kultur. I valet av innehåll beaktas religionen i media och kritisk mediekunnighet.
I3 Ett bra liv:
Centralt innehåll är människovärde, respekt för livet och omsorg om naturen samt värden som påverkar
egna val och handlingar samt introduktion till globalt ansvar. Innehållet ska lyfta fram livskunskap,
självkänsla och välmående för kropp och själ. Innehållet ska öppna upp viktig etisk undervisning i religionen
i fråga samt möjliggöra introduktion till gemensamma etiska uppfattningar i olika religioner och
livsåskådningar såsom deklarationen om barns rättigheter. Innehållet ska ge eleven grunderna för principer
för etisk diskussion om religioner och motivering av egna uppfattningar.
Mål för läroämnets inlärningsmiljö och arbetssätt i årskurs 3–6
Målet är att visa uppskattning och respekt för den mångfald av religioner och livsåskådningar som finns
representerade i skolan. Frågorna ska granskas genom erfarenhetsbaserad, aktiverande och gemensam
inlärning. Det är viktigt att först ge begrepp som hör samman med de saker man ska lära sig. Målet är att
genom berättande (eget och andras) uppnå dialogfärdigheter, mediefärdigheter och datatekniska
färdigheter kopplade till aktiviteter som är viktiga inom religionen. Med hjälp av studiebesök och gäster
betonas lugn, eftertänksamhet och diskussion. Olika gemensamma eller individuella projekt ska ingå i
undervisningen.
Handledning och stöd i läroämnet i årskurs 3–6
I undervisningen i de olika lärokurserna i religion ska man beakta elevernas olika bakgrund
(språkkunskaper, kulturell bakgrund), förutsättningar och behov. I undervisningssituationen beaktas
elevernas olika bakgrund i fråga om religion och livsåskådning och arbetssätten anpassas till barnens ålder.
I undervisningen skapas gemensamma situationer som främjar inlärningen och delaktigheten och som
handleder och stärker elevernas studiefärdigheter och initiativförmåga.
Bedömning av elevens inlärning i läroämnet i årskurs 3–6
Med bedömningen i religionsundervisningen försöker man uppmuntra eleven att bekanta sig med och
undersöka olika religioners viktiga källor och särdrag samt göra egna tolkningar. I bedömning av religion är
olika former av skriftlig och muntlig framställning viktiga. Det centrala är den uttrycksförmåga som visas
med dessa. I stället för memorerande av detaljer är det viktigt att förstå och tillämpa och att tänkandet
utvecklas.
Då läraren ger en verbal bedömning eller ett vitsord i religion på läsårsbetyget bedömer han eller hon
elevens kunnande i relation till de mål som ställts upp i den lokala läroplanen. Då läraren definierar nivån
på elevens kunnande för läsårsbetyget för årskurs 6 använder han eller hon de nationella
bedömningskriterierna för religion. Bedömningskriterierna kan även användas i bedömningen i de lägre
årskurserna.
Bedömningskriterier för att i slutet av årskurs 6 få omdömet "goda kunskaper"/vitsordet åtta i religion
Mål
Innehål Föremål för
bedömningen i
l
läroämnet
Kunskap som krävs för
omdömet ”goda
kunskaper”/vitsordet åtta
Målet för undervisningen i årskurs 3–6
är att
M1
I1
hjälpa eleven att sätta sig in i de heliga
skrifterna och berättelserna samt viktiga
läror i religionen i fråga
Multimodala
Eleven kan uppge religionens
färdigheter i religion ursprung och texter och
känner till det centrala
innehållet i dem och
förhållandet mellan läran och
källorna.
M2
hjälpa eleven att sätta sig in i ritualer
och seder samt heliga platser och
byggnader i religionen i fråga
I1
Multimodala
Eleven kan identifiera och
färdigheter i religion tolka ritualer, seder och
heliga platser som är centrala
för religionen i fråga
M3
hjälpa eleven att uppfatta
karaktäristiska drag i det religiösa
språket
I2
Analys av
religionens språk
och symboler
Eleven känner till det
religiösa språket och dess
mångtydiga natur och kan
använda centrala begrepp i
naturliga sammanhang.
M4
I1, I2, I3 Lära sig
hjälpa eleven att söka, bedöma och
studiefärdigheter
använda information om religionen från
olika källor
Eleven behärskar principerna
för informationssökning och
bedömer tillförlitligheten och
objektiviteten i den
information han eller hon
hittar.
M5
I1, I3
göra eleven förtrogen med rötterna till
religionen och livsåskådningen i Finland
och Europa och med hur situationen ser
ut i dag
Kultur- och
religionshistoria
Eleven känner till religionens
betydelse för samhällenas
utveckling, kultur och media.
M6
göra eleven förtrogen med de tre
religioner som har haft inflytande i
Kultur- och
religionshistoria
Eleven känner till
huvuddragen i den religiösa
och kulturella interaktionen
I3
Europa sedan medeltiden: judendomen,
kristendomen och islam
och relationerna mellan
judendomen, kristendomen
och islam
M7
I1, I3
ge eleven färdigheter att respektera det
som är heligt för honom eller henne
själv och för andra samt att bete sig
naturligt på olika religiösa
sammankomster
Multilitterära
Eleven kan agera på ett
färdigheter i religion lämpligt och respektfullt sätt
i olika religiösa situationer
och på religiösa platser.
M8
I2, I3
hjälpa eleven att sätta sig in i den etiska
undervisningen i religionen i fråga och i
etiska principer som förenar olika
religioner
Etisk reflektion
Eleven känner igen etisk
undervisning som förenar
religioner och livsåskådningar
och kan begrunda dem i
förhållande till olika
situationer.
M9
I2, I3
hjälpa eleven att förstå värdena i de
mänskliga rättigheterna och i synnerhet
i deklarationen om barns rättigheter ur
individens och gemenskapens synvinkel
Människorättsetik
Eleven kan det centrala
innehållet i deklarationen om
barnens rättigheter och kan
ge exempel på mänskliga
rättigheter.
M10
hjälpa eleven att bedöma de val han
eller hon gör och de värden som
påverkar val och handlingar med tanke
på hållbar utveckling
I2, I3
Bygga en hållbar
framtid
Eleven kan ge exempel på
främjande av hållbar
utveckling i vardagen. Eleven
kan tillämpa de etiska
principer som studerats i
religion för att bygga en
hållbar framtid.
M11
ge eleven möjlighet att diskutera etiska
frågor och lära sig motivera sina
synpunkter
Eleven deltar i gemensamma
I1, I2, I3 Tanke- och
interaktionskommu diskussioner, kan lyssna på
nikationsfärdigheter andra och uttrycka sig.
M12
hjälpa och stöda eleven att bilda och
befästa en positiv världsbild och ge
tilltro till livet
Livsfärdigheter och
attityd
Påverkar inte vitsordet
Download