SEB Private Equity Certifikat

advertisement
SEB Private Equity Certifikat
Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god
avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många institutionella investerares portföljer. Vi ger dig som kund i SEB nu en
unik möjlighet att investera genom vårt Private Equity Certifikat.
J
ust nu lanserar SEB fonden SEB Private Equity Oppor-
Private Equity är ett exklusivt tillgångsslag förbehållet stora
tunity Fund I för institutionella investerare i ljuset av
institutionella investerare med mycket begränsade inves-
den goda avkastningen som SEB Asset Management Private
teringsmöjligheter för mindre investerare. Investeringar i
Equity Team skapat. Sedan 1998 uppgår den genomsnittliga
Private Equity kan skapa högre avkastning genom ett aktivt
årsavkastningen till 25 procent på realiserade investeringar.
ägande med möjlighet att fokusera på långsiktiga värdeska-
Teamet placerar i utvalda Private Equity-fonder och -bolag
pande målsättningar.
över hela världen enligt en väl inarbetad urvalsprocess. För
att göra det möjligt för fler av våra kunder att ta del av av-
Investeringsmetodik
kastningen i denna fond har vi skapat ett certifikat vars av-
Investeringscykeln i SEB Private Equity Opportunity Fund
kastning kommer spegla avkastningen i fonden.
I sträcker sig över cirka 11 år och är fördelad över tre faser;
investeringsfas, förvaltningsfas och avvecklingsfas. I Inves-
Erbjudandet i korthet
teringsfasen investeras fondens kapital successivt i Private
I
Certifikat vars avkastning är kopplad till SEB Private
Equity utifrån varje investeringstillfälle. Under förvaltnings-
Equity Opportunity Fund I samt SEB Penningmark-
fasen är exponeringen mot Private Equity som störst. Där-
nadsfond EUR – Lux ack.
efter följer avvecklingsfasen då investeringarna successivt
Den faktiska löptiden är beräknad till cirka 11 år.
avvecklas för att återbetalas till investerarna.
I
Återbetalning i form av inlösen av andelar i Certifikatet
I
I
kommer att ske en gång per år och är beräknad att starta
Den del av kapitalet som ännu inte investerats i SEB Private
år 6. Det innebär att löptiden för hela eller större delar
Equity Opportunity Fund I eller återbetalats till investerare
av Certifikatet blir kortare än beräknad löptid.
kommer att placeras i SEB Penningmarknadsfond EUR – Lux
Certifikatet, SEB Private Equity Opportunity Fund I
ack. I grafen nedan beskrivs hur exponeringen i Certifika-
samt SEB Penningmarknadsfond EUR – Lux ack är
tet kan komma att se ut under löptiden. De exakta nivåerna
noterade i euro.
kan variera betydligt beroende på när investeringstillfällena
Minsta antal Certifikat att teckna är 10.000 vilket
i SEB Private Equity Opportunity Fund I infaller.
motsvarar 10.000 EUR eftersom startkurs för Certifikatet
är 1 EUR styck.
I
Teckningsperiod 20 oktober - 20 november 2006.
Varför investera i certifikatet?
Certifikatet är tänkt för den som önskar fördelarna med en
Private Equity-exponering men som inte har möjlighet till
den stora investering som krävs för en direktinvestering i
Private Equity eller som inte är en institutionell placerare.
År 6 beräknas exponeringen
mot Private Equity nå den
högsta nivån under Certifikatets
löptid. Samma år beräknas även
återbetalningarna från realiserade investeringar starta. Dessa
återbetalningar speglas i Certifikatet genom inlösen av andelar.
I takt med återbetalningarna
kommer därmed innehavet i
Certifikatet att minska för att
slutligen vara noll. Aktuell återbetalning i Certifikatet kommer
att göras årsvis. Certifikatet kan
mycket väl vara helt återbetalt
innan slutdagen.
Förväntad avkastning
Hur exponeringen i Certifikatet ser ut kommer kvartalsvis
Avkastningen i Certifikatet kommer att vara kopplad till ut-
att finnas tillgänglig på www.seb.se.
vecklingen i SEB Private Equity Opportunity Fund I och SEB
Penningmarknadsfond EUR – Lux ack. Den förväntade avkast-
Att tänka på
ningen omräknad till en årssiffra över hela löptiden är för SEB
I
SEB Penningmarknadsfond EUR – Lux ack är den förväntade
I
årsavkastningen baserad på de närmaste tre månaderna 3,4871
att ge en definitiv förväntad avkastning i Certifikatet. Med de
Återbetalningarna startar efter cirka halva löptiden
vilket innebär att det inte är hela kapitalet som är
bundet under hela löptiden.
procent. Då investeringstillfällena i SEB Private Equity Opportunity Fund I inte är kända på förhand är det inte möjligt
Investeringen har en lång löptid, cirka 11 år, med
mycket begränsad möjlighet att avyttra under löptiden.
Private Equity Opportunity Fund I cirka 15 - 20 procent. För
I
Investeringen bör ses som en kombination av en
aktieprodukt och en ränteprodukt.
försiktiga antaganden som gjorts i ovanstående schematiska
diagram på investeringscykeln ges en förväntad genomsnitt-
Kostnader
lig årsavkastning på cirka 9 - 13 procent i Certifikatet.
Certifikatet belastas med en årlig avgift på 1 procent. 3 procent kurtage tillkommer på likvidbeloppet.
I en portfölj bör en investering i Certifikatet ses som en
ersättning för både aktie- och räntedelen i portföljen. För
Utöver kostnaderna i Certifikatet har SEB Private Equity
att nå önskad Private Equity exponering i en investerings-
Opportunity Fund I en årlig genomsnittlig förvaltningsav-
portfölj skall det beaktas att certifikatet inte är fullinvesterat
gift på 0,65 - 0,85 procent (beroende på slutlig löptid) samt
i Private Equity. Om målet är en exponering mot Private
en prestationsbaserad avgift om maximalt 10 procent. Där-
Equity på t ex 2 - 3 procent i portföljen bör en investering
utöver kommer NAV i fonden att belastas med en organi-
på 4 - 5 procent av portföljen göras i certifikatet för att nå
sations- och distributionsavgift på 0,02 procent vilken är en
önskad genomsnittlig exponering då resterade del är en ex-
engångskostnad som tas ut vid starten av fonden.
ponering mot räntemarknaden.
Placeringarna i SEB Penningmarknadsfond EUR – Lux ack
medför inte någon förvaltningskostnad för investerare i
1
Fixing EURIBOR 3M per 11 oktober 2006.
Certifikatet.
Fakta om SEB Private Equity Certifikat
Teckningsperiod
20 oktober – 20 november 2006.
Betalningsdag
24 november 2006.
Startdag
24 november 2006.
Slutdag
29 november 2019 eller den tidigare dag SEB Private Equity
Opportunity Fund I gör slutlig återbetalning till sina investerare.
Slutlividdag
3 Bankdagar efter Slutdagen eller snarast möjligt efter stängning av SEB Private Equity Opportunity Fund I.
Avkastning
Certifikatets avkastning är beroende på avkastningen i SEB
Private Equity Opportunity Fund I och SEB Penningmarknadsfond EUR- Lux ack som anges i Slutliga Villkor.
Handelspost (minsta antal Certifikat att teckna)
10.000 st.
Startkurs/Valuta
EUR 1 per Certifikat/EUR.
Kurtage
3% av likvidbeloppet.
Förvaltningsavgift
1% årligen fram till Slutdagen beräknat på likvidbeloppet.
Slutkurs
Den kurs som bestäms enligt Slutliga Villkor av Beräkningsagenten på Slutdagen.
Återbetalningsbelopp
100% av utdelande eller återbetalda medel i form av kontanter
till investerare på avstämningsdagen i SEB Private Equity Opportunity Fund I minus eventuella skatter.
Återbetalningsdag
Den sista bankdagen i november varje år under Löptiden.
Förtida inlösen
Ingen andrahandsmarknad eller möjlighet till förtida inlösen
kommer att erbjudas.
Börsregistrering
NDX eller annan marknadsplats.
Benämning
BV0611A.
Information
Aktuellt värde på Certifikatet samt övrig information finns tillgänglig på [www.seb.se].
Fullständiga villkor
För SEB Private Equity Certifikat gäller villkoren i SEB:s
svenska Bevisprogram och Slutliga Villkor daterade november
2006. Grundprospektet för SEB:s Bevis program är godkänt
av Finansinspektionen. För villkoren gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt.
Förbehåll
SEB förbehåller sig rätten att ställa in hela eller delar av SEB
Private Equity Certifikat om händelse av ekonomisk, finansiell
eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan
äventyra en framgångsrik lansering av SEB Private Equity
Certifikat.
Skatteregler för fysiska personer i Sverige
Eftersom avkastningen på Certifikatet inte är känd till sitt belopp och inte förutsebar på något annat sätt kan avkastningen
skattemässigt inte hänföras till ränta. Värdetillväxten skall i
stället följa kapitalvinstreglerna. Skillnaden mellan investerat
belopp och återbetalningsbelopp skall därför behandlas som
kapitalvinst respektive kapitalförlust.
Certifikatet är till sitt verkningssätt sådant att det inkomstskatterättsligt bör behandlas som en delägarrätt. Det innebär att om
Certifikatet är marknadsnoterat får en kapitalförlust dras till
100 % mot vinster på andra marknadsnoterade delägarrätter.
Om Certifikatet är marknadsnoterat skall 80% av värdet tas
upp till förmögenhetsbeskattning.
Riskinformation
Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som
ger möjlighet till värdestegringar och vinster men som samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust.
Materialet i denna broschyr är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning utan endast som ett hjälpmedel för investeringsbeslut. SEB ansvarar inte för det ekonomiska utfallet
av placeringar eller andra åtgärder som skett med stöd av
innehållet i denna broschyr.
SEB ansvarar inte heller för materialets fullständighet. Bedömningar i materialet av framtida utfall har baserats på antaganden och bedömningarna utgör inte garantier om visst
ekonomiskt resultat. Inför ett investeringsbeslut måste du
därför förvissa dig om att du är införstådd med det finansiella
instrumentets egenskaper och risker. Detta eftersom möjligheterna till vinst och risken för förlust, varierar mellan olika typer
av finansiella instrument. Närmare upplysningar finns att läsa
i SEB:s informationsblad ”Information om risker med investeringar i finansiella instrument”.
Klagomål
Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till:
SEB Kundrelationer, tel 0771-62 10 00, 106 40 Stockholm.
Ytterligare information om klagomålshantering finns på SEB:s
hemsida, www.seb.se.
Private Equity
Idag är Private Equity ett väl etablerat tillgångsslag och ingår hos många institutionella investerare som en naturlig del i
portföljen. Potentialen att skapa en hög riskjusterad avkastning i totalportföljen har lett till en ökad allokering. SEB Asset
Management har investerat uppåt USD 2 miljarder globalt för kunders räkning och byggt en investeringsprocess som
gett en mycket hög avkastning.
Vad är Private Equity?
den inte är helt korrelerad med aktiemarknaden varför det
Private Equity är investeringar i värdepapper som inte är no-
är intressant att använda Private Equity som diversifiering
terade på en officiell börs. Investeringarna i onoterade före-
i portföljen.
tag, kan förenklat delas in i två typer, ”Buyout” och ”Venture
Capital”. Buyout innebär huvudsakligen majoritetsinveste-
Hög förväntad avkastning kommer primärt från en förbätt-
ringar i existerande mogna bolag, noterade eller onoterade,
rad intjäningsförmåga i investeringsbolagen. Den högre in-
eller köp av division från större företag. Syftet är att genom
tjäningsförmågan skapas genom aktivt ägande, likriktade in-
affärsutveckling öka bolagets värde, såsom t ex att välja en
citament för ledning och ägare samt möjligheten att fokusera
ny strategisk inriktning eller att förvärva en kompletterande
på långsiktiga, värdeskapande åtgärder. Den genomsnittliga
verksamhet. När de genomförda åtgärderna börjar ge resul-
årliga avkastningen från Private Equity har under lång tid
tat i bolaget efter ett antal år avyttras bolaget vanligen genom
varit mycket hög och ofta överträffat de noterade aktiemark-
en försäljning eller börsintroduktion. Venture Capital är in-
naderna.
vesteringar i bolag som befinner sig i en tidig utvecklingsfas,
allt ifrån en nyfödd affärsidé, till fasen före en börsintroduk-
Det är viktigt att notera att skillnaden i avkastning mellan
tion. Avsikten är att genom att tillföra kapital samt industriell
den genomsnittliga och de bästa Private Equity fonderna är
och finansiell kompetens skapa mervärde och bygga ett nytt
mycket stor. Skillnaden mellan översta kvartilen och genom-
bolag som är möjligt att sälja eller börsintroducera. Risken är
snittet av Private Equity fonder har historiskt sett legat på
betydligt högre i Venture Capital än i Buyout.
10-15 procent. Mot den bakgrunden blir det självklart att ett
noggrant och professionellt val av Private Equity fonder är
Ökad andel Private Equity i portföljen
– trend bland institutionella investerare
grunden för det värde som kan skapas åt investerarna.
Private Equity var det snabbast växande finansiella tillgångsslaget med en årlig genomsnittlig tillväxttakt på ungefär 30
SEB Asset Management är en av
de ledande i Europa
procent under 90-talet. Den drivande kraften bakom tillväx-
SEB Asset Management är en av de ledande kapitalförval-
ten har varit ökad acceptans och allokering av institutionella
tarna i Europa som arbetar med Private Equity. Totalt har vi
investerare. Idag är Private Equity ett väl etablerat tillgångs-
hittills för kunders räkning investerat nästan USD 2 miljar-
slag och många institutionella investerare har Private Equity
der i Private Equity fonder världen över. SEB Private Equity
som en naturlig del i portföljen och egna resurser för till-
har byggt en investeringsprocess som har gett en mycket
gångsslaget.
hög avkastning till våra kunder. SEB som investerare inom
Private Equity har djupgående erfarenhet och kompetens för
Framtiden ser ljus ut
att utvärdera fonder inom Private Equity med bakgrund från
Private Equity förväntas ha en fortsatt god tillväxt beroende
bland annat management consulting och ett gediget interna-
på att den av många anses ha en bättre ägarstyrningsmodell
tionellt nätverk.
än den publika marknaden, och att det finns ett stort antal
företag, både onoterade och noterade, som har behov av mer
Långsiktighet och riskspridning är viktigt
aktiva ägare.
Private Equity investeringar är mycket långsiktiga, det tar tid
att utveckla bolag. SEB Private Equity arbetar med att sprida
Varför är Private Equity ett bra
tillgångsslag i portföljen?
riskerna såväl över konjunkturcykler som regioner och sek-
Huvudargumentet för att investera i Private Equity är att
på global basis. Det är viktigt att vara långsiktig, investera
det potentiellt kan ge en högre riskjusterad avkastning för
kontinuerligt samt fokusera på aktörer inom den översta
totalportföljen för den långsiktige investeraren. Private Equi-
kvartilen som kan skapa hög avkastning även under svåra
ty har en relativt hög förväntad avkastning samtidigt som
marknadsförutsättningar.
torer för att investera där det finns bäst affärsmöjligheter
Fakta om SEB Private Equity Opportunity Fund I
Fondbolag
SEB Asset Management S.A.
Teckningsperiod
Closed-ended fond. Stängning beräknad till november 2006.
Investeringsfas
Estimerat till år 1 - 3, maximerat till 6 år.
Löptid
11 år från startdagen. Löptiden har möjlighet att förlängas två
år, eller tills den tidpunkt då alla underliggande investeringar
har avvecklats och återbetalats. Underliggande avvecklingar
kommer kontinuerligt att återbetalas till investerarna genom
inlösen av fondandelar.
Placeringsstrategi & Portfölj
– Diversifierad portfölj
– Globala direkta och indirekta investeringar i Buyout
(70-100%) och Venture (0-30%)
– Fokus på fonder som kan skapa mervärde i sina
investeringar
– Övervägande onoterade closed-ended private
equity fonder
– Fonden har möjlighet att göra direktinvesteringar i
private equity aktier utgivna av onoterade bolag
(co-investments)
– Upp till 20% av fondförmögenheten kan investeras i
räntebärande värdepapper (min BBB S&P)
NAV-beräkning
NAV kommer att beräknas varje kvartalsskifte baserat på
underliggande private equity-fonders rapporter, transaktioner under kvartalet och marknadsvärden på noterade investeringar.
Förvaltningsavgift
En årlig genomsnittlig avgift om 0.65 - 0.85% av utfäst kapital.
Därutöver kommer NAV i fonden att belastas med en organisations- och distributionsavgift på 0,02% vilken är en
engångskostnad som tas ut vid starten av fonden.
Observera
Förvaltningsavgiften beräknas på utfäst kapital vilket innebär att det kan beräknas på kapital som ännu inte blivit investerat. Även efter investeringsperioden beräknas avgiften
på utfäst kapital oaktat marknadsutveckling i fonden samt
utnyttjat kapital enligt marknadsstandard inom private equity
industrin.
Prestationsbaserad avgift
Maximalt 10%
Fullständiga villkor
Prospekt för SEB Private Equity Fund (daterat September
2006).
Fakta om SEB Penningmarknadsfond – Lux Ack
Fondbolag
SEB Asset Management S.A.
med hög kreditvärdighet. Den genomsnittliga löptiden i fonden
får som högst uppgå till 1 år.
Placeringsinriktning
Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna i euro,
huvudsakligen utgivna av stater, bostadsinstitut och företag
Fullständiga villkor
www.seb.se
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och falla. Den historiska avkastningen är inte en säker indikation på framtida utveckling i en fond. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i
valutakurserna få värdet på fondandelarna att stiga eller falla.
Download