Ramavtal kring personer över 18 år med psykiskt

advertisement
Datum
2008-06-23
Ramavtal kring personer över 18 år med
psykiskt funktionshinder/psykisk sjukdom
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Postgiro
Bankgiro
Org nr
Box 13, 264 21 KLIPPAN
Box 53, 221 00 LUND
Storgatan 33
Baravägen 1
0435-71 99 00
046-71 99 00
0435-71 99 10
046-71 99 30
34 68 83-2
312-8154
837600-9109
www.kfsk.se
Förord
Ramavtalet kring personer över 18 år med psykiskt funktionshinder/psykisk sjukdom
har arbetats fram gemensamt av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.
Ramavtalet ska ligga till grund för lokala överenskommelser som ska slutas mellan
kommunerna och den psykiatriska verksamheten.
Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från psykiatrin,
primärvården och socialtjänsten med Kommunförbundet Skåne som
sammankallande. Arbetsgruppen har haft följande sammansättning:
Kenneth Gravin, Kommunförbundet Skåne, sammankallande
Malou Schönström, Region Skåne, sekreterare
Herman Holm, Region Skåne
Bodil Gervind, Region Skåne
Jeanette Törnkvist, Region Skåne
Maria Ericsson-Alstad, Region Skåne
Ann-Christin Hettinger, Eslövs kommun
Bodil Sundlöf, Hässleholmskommun
Anne Montén, Sjöbo kommun
Gudrun Olow-Landström, Helsingborgs stad
Susanna Ramberg, Malmö stad
Datum
2008-06-23
Ramavtal kring personer över 18 år med psykiskt funktionshinder/ psykisk sjukdom
Mellan Region Skåne och kommun X har träffats följande ramavtal om samverkan
kring personer över 18 år med psykiskt funktionshinder/psykisk sjukdom och som är
i behov av stöd/insatser från minst två huvudmän samtidigt. Detta ramavtal ska följas av lokala avtal som tecknas mellan den ansvariga för psykiatrin och kommunen/stadsdelen. Det lokala avtalet ska reglera samverkan utifrån de förutsättningar
som angivits i detta avtal. En person har ett psykiskt funktionshinder om hon/han,
har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och att
dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre
tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.
§ 1 Syfte
Syftet med avtalet är att med brukaren i fokus tydliggöra respektive parts ansvar för
stöd och insatser samt att reglera former för samverkan, som tillsammans skapar en
förutsägbarhet för brukare och personal.
§ 2 Mål
Personer med psykiska funktionshinder skall få vård, stöd och rehabilitering och
möjlighet till återhämtning så att de utifrån egna önskemål kan leva ett självständigt,
värdigt och aktivt liv i gemenskap med andra.
§ 3 Målgrupp
Avtalet omfattar personer över 18 år med psykiskt funktionshinder/psykisk sjukdom
och som är i behov av stöd/insatser från båda huvudmännen.
§ 4 Ansvar
Region Skåne har enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvar för att medicinskt förebygga, utreda och behandla psykiska sjukdomar och skador. Primärvården har ett
basansvar för all hälso- och sjukvård. Det innebär att ansvaret för personer med lätta
och medelsvåra psykiska störningar ofta återfinns inom primärvården. De patienter
primärvården inte har kompetens att diagnostisera och behandla hänvisas till den
psykiatriska specialistsjukvården.
I detta avtal noteras också att ansvaret även omfattar tandvård för personer med psykiskt funktionshinder.
Inom psykiatrisk specialistsjukvård ingår förutom slutenvård även öppenvård. Den
specialiserade psykiatrin har fyra huvuduppgifter:
2
•
•
•
•
Bedöma, utreda, diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med psykiska störningar som kräver specialistpsykiatrins kompetens och resurser i
öppna och slutna vårdformer.
Myndighetsutövning i form av tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk
tvångsvård (1991:1128) och Lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129).
Vara konsult till vårdgrannar såsom primärvård, övrig sjukvård, kommun
och andra myndigheter i enskilda ärenden.
Ha ett kunskapsansvar för området psykiska störningar/psykisk ohälsa och
vara resurscentrum för psykiatrisk specialistkunskap gentemot samverkande
myndigheter/vårdgivare och ansvara för utveckling av vårdprogram inom
specialiteten.
Kommunen har ansvar för att initiera, planera och samordna sociala insatser för
psykiskt funktionshindrade personer enligt gällande lagstiftning. Kommunen har
också ansvar för viss hälso- och sjukvård. I kommunens ansvar ingår att:
•
•
•
•
•
Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens verksamheter.
Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats för
personen i den uppsökande verksamheten.
Ansvara för att personen får tillgång till den rehabilitering som regleras
enligt HSL § 18 b och SoL.
Tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att personen får möjlighet att
bo på ett sätt som är anpassat efter vederbörandes behov.
Erbjuda en god hälso- och sjukvård upp t o m sjuksköterskenivå till personer som bor på särskilda boenden samt bostäder med särskild service,
till personer under vistelse i daglig verksamhet, samt till personer med
sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård).
§ 5 Samrådsgrupp
I respektive kommun skall en samrådsgrupp med verksamhetsansvariga chefer från
kommunen och Region Skåne gemensamt ansvara för strategisk planering och samordning av verksamheter och insatser. Samrådsgruppen ansvarar för att samverkan
enligt detta avtal och lokalt tecknade avtal följs och har även till uppgift att fatta
beslut i frågor som inte går att lösa i det dagliga arbetet.
Befintliga strukturer och samverkansgrupper kan nyttjas som samrådsgrupp. I de
lokala avtalen regleras vilka representanter som ska ingå i samrådsgruppen.
§ 6 Samarbete kring den enskilde brukaren
Nedanstående initiativ och åtgärder sker alltid tillsammans med brukaren.
Respektive part ansvarar för att initiera samverkan när den egna organisationens
kunskap och kompetens i att hjälpa den enskilde bedömts som otillräcklig eller om
det uppmärksammas att brukaren redan har pågående insatser hos andra verksamheter.
Den verksamhet som aktualiserat problemet ansvarar för att ett nätverksmöte kommer till stånd, med syfte att inventera behov och resurser för att skapa en gemensam
helhetsbild av brukaren och av vilka insatser som krävs. Även andra personer i brukarens nätverk kan engageras. Berörda verksamheter ansvarar för att en koordinator/samordnare utses och att förutsättningar skapas för denne att fullgöra sitt upp-
3
drag. Varje verksamhet ansvarar för bedömning av brukarens behov utifrån sitt uppdrag.
En Individuell plan upprättas, som godkänns av brukaren och berörda verksamheter.
Koordinatorn/samordnaren ansvarar för att varje verksamhets insatser löpande dokumenteras i den individuella planen och ansvarar även för att samla nätverket för
utvärdering av den individuella planen. Vid byte av koordinator ska detta antecknas i
den individuella planen.
§ 7 Samordnad vårdplanering
Vårdplanering i samband med att personen är utskrivningsklar från psykiatrisk slutenvård regleras i dokument ”Samordnad vårdplanering – Rutiner vid samordnad
vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne”
gällande från 1 mars, 2007.
§ 8 Informationsskyldighet
Det finns en skyldighet för verksamhetsansvarig att tidigt informera berörda parter
om planerade förändringar i den egna verksamheten som kan påverka förutsättningar
för samverkan eller samordning, eller få andra konsekvenser för de samverkansparter som berörs.
§ 9 Kontakter med brukarrörelserna/anhörigorganisationerna
Möte med brukar/anhörigorganisationerna bör ske varje år. Initiativ till möte ligger
på samrådsgruppen.
§ 10 Ekonomisk ersättning
Ingen av parterna ska debitera någon av parterna. Allt deltagande i arbetet ska ske
kostnadsfritt.
§ 11 Sekretess
Grundläggande för all vård och omsorg är att den ska ske i samråd med den enskilde
och att dennes autonomi och integritet respekteras. Om samtycke inte kan erhållas
kan uppgifter inte lämnas ut, annat än när sekretessen hävs av annan lagstiftning, till
exempel anmälningsskyldighet eller läkarintyg enligt LVM.
En förutsättning för samverkan är att brukaren efterger sekretessen för de uppgifter
som behövs för de nätverksmöten som framgår av § 6 eller för de som behövs i rehabiliterings/habiliteringsarbetet. Brukaren måste även medge att dessa uppgifter
kan avhandlas mellan exempelvis behandlande läkare, handläggande socialsekreterare, koordinator eller annan deltagande vid nätverksmöten utan att brukaren är närvarande.
För mer information, se Sekretesslagen.
§ 12 Uppföljning och utvärdering
Samrådsgruppen skall årligen fastställa områden för uppföljning och utvärdering på
lokal nivå. På regionövergripande nivå ansvarar Region Skåne och Kommunförbundet Skåne för att detta ramavtal årligen följs upp.
§ 13 Implementering
Respektive part ansvarar för att avtalet implementeras i egen organisation.
4
§ 14 Lokalt avtal
Detta ramavtal ska följas av lokala avtal som tecknas mellan den ansvariga för psykiatrin och kommunen/stadsdelen. Det lokala avtalet ska reglera samverkan utifrån
de förutsättningar som angivits i detta avtal.
De lokala avtalen bör revideras årligen och undertecknas av behöriga tjänstemän,
inom Region Skåne den ansvariga verksamhetschefen för psykiatrin och inom
kommunen/stadsdelen socialchef, vård- och omsorgschef eller motsvarande.
§ 15 Särskilda frågor
Följande områden ska regleras i lokala avtal anpassade till den lokala situationen.
Av bilaga 1- 4 framgår vad som särskilt bör beaktas inom respektive område.
•
•
•
•
Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende, bilaga
Ansvar vid permission från rättspsykiatrisk vård, LRV respektive vård enligt
lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, öppen vård under tvång (ny lagstiftning), bilaga
Personer med psykisk sjukdom/störning och missbruk, bilaga.
Rehabiliteringsansvar, bilaga.
Övriga områden som särskilt bör uppmärksammas i de lokala avtalen är:
• Personer med utvecklingsstörning
• Unga vuxna
• Personer med neuropsykiatrisk problematik
• Äldre med psykiatrisk problematik
• Barn till psykiskt sjuka föräldrar
• Kognitiva hjälpmedel
§ 16 Omförhandling
Part äger när som helst under avtalstiden påkalla förhandlingar om villkoren förändras eller om oförutsedd händelse inträffar som enligt partens uppfattning ändrar förutsättningarna för avtalet. Begäran om omförhandling skall ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som begär omförhandlingen och befriar inte
parten från att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser.
§ 17 Avtalstid
Avtalet gäller fr.o.m. nedanstående datum och tillsvidare med möjlighet för part att
skriftligt säga upp avtalet med tolv månaders varsel.
5
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit vars ett.
Datum
För Region Skåne
För ……………. kommun
Henrik Hammar
Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordförande
Karin Christensson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Förvaltningschef/motsvarande
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards