Stiftelsen Sveriges BostadsrättsCentrum

advertisement
Stiftelsen Sveriges BostadsrättsCentrum
2015-09-15
Stipendier för belöning av arbeten inom bostadsrätten
Stiftelsen Sveriges BostadsrättsCentrum stiftades 2005 av dåvarande
Bostadsrättsorganisationen SBC, numera Bostadsrätterna Sverige,
i syfte att bland annat främja verksamhet kring bostadsrätten.
Stiftelsens ändamål är enligt stiftelseförordnandet
att
i egen regi och med tillgängliga penningresurser på olika sätt främja bostadsrätter och
liknande enskilt ägda bostäders självständighet genom att verka för att deras ställning i
samhället stärks och tryggas
stödja föreningar, organisationer eller andra verksamma inom den enskilda
bostadssektorn, samt
verka för att fler bostadsrätter och liknande enskilt ägda bostäder skapas.
att
att
Stiftelsen avser att årligen dela ut högst två stipendier om 10 000 kronor per uppsats.
Mottagare är den eller de som enligt stiftelsestyrelsens bedömning genom sitt arbete belyst
bostadsrätten från ett eller flera perspektiv och därigenom bidragit till att tillföra nya
kunskaper om bostadsrätten eller på annat sätt medverkat till att ge möjlighet till ökad
spridning av kunskapen om bostadsrätten.
Det arbete som belönas skall med ett vetenskapligt förhållningsätt belysa bostadsrätten utifrån
bostadsrätten som juridisk person/företag, bostadsrättens samhällsekonomiska betydelse,
bostadsrätten inverkan på integration, bostadsrättens inverkan på miljön eller bidrag till
hållbar utveckling. Arbetet kan också belysa ett specifikt juridiskt, ekonomiskt eller tekniskt
problem med tillämpning på bostadsrätt. Uppsatsen skall vara på kandidat-, magister eller
mastersnivå och motsvara lägst 15 högskolepoäng.
Eventuellt kan arbetet bli aktuellt att presentera på Bostadsrätternas fullmäktigemöte i
Stockholm i maj 2016.
Exempel på tänkbara ämnen:

Omvandling i miljonprogram och upprustning

För konsumenten som ska köpa en bostadsrätt och har några att välja emellan; Hur
skulle en modell se ut för att värdera de olika föreningarna, exempelvis grundat på lån,
räntor, bindning, underhåll m fl, väsentliga parametrar.

Värdering av bostadsrätter med andel i ekonomisk förening
- värderingsproblem med hänsyn till riskbedömningar

Skillnad mellan ägarlägenhet och bostadsrätt – en analys
Stiftelsen Sveriges Bostadsrättscentrum ∙ Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm ∙ 08 58001002 ∙
[email protected]
Stiftelsen Sveriges BostadsrättsCentrum

Integrering i samhället – hyresrätt/bostadsrätt (ägarlägenhet)

Förändringar på lokala marknader – har bostadsrättens betydelse ökat?

Belysa konsekvenser vid ombildning från kommunala bostäder till
bostadsrättslägenheter
- Hyresutveckling
- Kapitalbildning
- Investeringar

Fungerar konsumentskydd vid bostadsrättsbyggande?

Riskomfördelning i bostadsrättsförening – olikformig insatshöjning

Avskrivning av bostadsrättsfastigheter – är det nödvändigt?

Miljöaspekter i nyproduktion, ombyggnad och förvaltning (Kan avse både energi,
materialval med avseende på miljö inklusive tillverkningsprocess och transport samt
deponi)
Styrelsen prövar självständigt om ett arbete uppfyller de uppställda kraven.
Ansökan om stipendium: Uppsatsen sänds till Styrelsen för Stiftelsen Sveriges
BostadsrättsCentrum, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm.
Ansökningstidpunkt:
Senast den 12 februari 2016.
Information:
Stiftelsesekreteraren Ulrika Blomqvist telefon 08-58 00 10 02
eller e-post [email protected]. Alternativt
Stiftelsens ordförande Göran Orup telefon 0703-66 80 47 eller
e-post [email protected]
Stiftelsen Sveriges Bostadsrättscentrum ∙ Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm ∙ 08 58001002 ∙
[email protected]
Download