Kommun/stadsdel/gymnasieskolor

advertisement
1(6)
MAH / Lärarutbildningen
Marianne Hedstigen
Utbildningsledare
2008-03-19
Kommun/stadsdel/gymnasieskolor
Anmälan av platser för den verksamhetsförlagda tiden (VFT) för studenter som antas
hösten 2008 till lärarutbildningen i Malmö
Det är nu dags att planera för den verksamhetsförlagda tiden för de studenter som
påbörjar sin lärarutbildning under hösten 2008. Inför hösten 2008 behöver vi veta hur
många nya studenter som kan placeras. Studenter som redan är placerade på
partnerområdet ska således inte räknas med i det antal som anges på blanketten.
Tänk på att merparten av de studenter som i vår gått T4 inte har VFT läsåret 08/09
(gäller dock ej studenter med huvudämne moderna språk). De studenter som anmält sig
till sin avslutande termin i höst och därmed återvänder till partnerområdet efter
sidoämnesstudierna kommer ni få namnen på av partnerområdets mentorer under slutet
av maj månad.
Inför hösten 2008 behöver vi platser för studenter som antas till




Lärarutbildning 210-330 hp
Lärarutbildning 90hp
Lärarutbildningen 270 hp - Arabiska med didaktisk inriktning
Lärarutbildning 180 hp – Yrkeslärarutbildningen
För information om de olika utbildningarna, huvudämne etc se Skolpraktikan för
07/08. VFT-utlägg för h08/v09 finns på www.mah.se/lut/partneromraden
Instruktioner för blanketten:
 Ange hur många studenter som kan tas emot inom olika inriktningar mot
ämnesområden/ämnen och med olika åldersspår. Åtagandet gäller hela
utbildningstiden.
 Det finns även möjlighet att anmäla ospecificerade platser.
 Ange för de yrkesinriktade karaktärsämnena (avser lärarutbildning 90 hp och 180
hp - Yrkeslärarutbildningen - vilket program och vilken gren det gäller (anges på
sidan 6 av blanketten).
 Lärarutbildning 270 hp – Arabiska med didaktisk inriktning
Ange hur många studenter som kan tas emot inom skolornas undervisning i arabiska som
Modersmål, Språkval eller Elevens val (grundskola), i kurserna Modersmål och Aktiv
tvåspråkighet (gymnasieskola). OBS särskilt VFT utlägg se sidan 6.
OBS! Varje kommun/stadsdel inom partnerområdena skickar en sammanställning till lärarutbildningen på en blankett.
Blanketten skickas senast 9 juni 2008 till Marianne Hedstigen, Lärarutbildningen,
205 06 Malmö eller via e-post till [email protected] 040-665 80 52
2(6)
MAH / Lärarutbildningen
Marianne Hedstigen
Utbildningsledare
Antal nya studenter som kan placeras under sin verksamhetsförlagda tid
fr o m ht 2008
Kommun:
Partnerområde:
Stadsdel (gäller enbart Malmö- Lund):
Gymnasieskola:
Uppgiftslämnare
Namn:
Telefon:
E-post:
Blanketten skickas senast den 9 juni 2008 till:
Malmö högskola, Lärarutbildningen, Marianne Hedstigen, 205 06 Malmö
eller via e-post: [email protected]
Det antal studenter som partnerområdet kan ta emot anges i de tomma rutorna
FÖRSKOLA/FÖRSKOLEKLASS
Lärarutbildning Lärarutbildning
210 hp
90 hp (fd 60p)
Förskola
Antal stud
Förskoleklass
Antal stud
Om inriktning på platser /profil på förskolan, ange vilken: ____________________________________
Totalt antal studenter på förskola:___________
Totalt antal studenter i förskoleklass:___________
FRITIDSPEDAGOGISK VERKSAMHET
Fritidspedagogisk
verksamhet
Lärarutbildning Lärarutbildning
210 hp
210 hp
Lägre åldrar
Högre åldrar
Lärarutbildning
90 hp
Antal stud
Om inriktning på platser, vilken__________________________________________________
Totalt antal studenter på fritidspedagogisk verksamhet:_______________
3(6)
MAH / Lärarutbildningen
Marianne Hedstigen
Utbildningsledare
GRUNDSKOLANS TIDIGARE ÅR
Studenter med
huvudämne:
Matematik och lärande
Lärarutbildning
210 hp
Studenter med ämne:
Matematik
Naturvetenskap och lärande
NO-ämnen
Geografi, miljö och lärande
SO-ämnen
SO-ämnen *
Svenska
Svenska i ett mångkulturellt
samhälle
Kultur, medier, estetik
(KME)
Arabiska med didaktisk
inriktning (se sid 6)
Barndoms- och
ungdomsvetenskap
Idrott och fysisk bildning
Svenska 2
Praktiskt estetiska ämnen
(ange viket/vilka)
Idrott
Ospecificerade
Totalt
Ospecificerade
Totalt
* - Religionsvetenskap och lärande
Historievetenskap och lärande
Samhällsvetenskap och lärande
Samhällsorienterande ämnen och barns lärande
Totalt antal studenter på Grundskolans tidigare år:______________
Lärarutbildning
90 hp
4(6)
MAH / Lärarutbildningen
Marianne Hedstigen
Utbildningsledare
GRUNDSKOLANS SENARE ÅR
Studenter med
huvudämne:
Matematik och lärande
Lärarutbildning
270-330 hp
Studenter med ämne inom
Matematik
Naturvetenskap och lärande
Naturvetenskap
Geografi, miljö och lärande
Teknik
Historievetenskap och
lärande
Religionsvetenskap och
lärande
Samhällsvetenskap och
lärande
SO-ämnen:
Geografi
Svenska i ett mångkulturellt
samhälle
Engelska och lärande
SO-ämnen:
Tyska och lärande
Engelska
Kultur, medier, estetik
(KME)
Bild och visuellt lärande
Tyska
Arabiska med didaktisk
inriktning (se sid 6)
Idrott och fysisk bildning
Annat språk (t ex franska,
spanska) Ange språk
Bild
Ospecificerade:
Modersmål (ange språk)
Totalt
Idrott
Historia
Religion
Samhällskunskap
Svenska
Svenska 2
Annat ämne, ange vilket:
Ospecificerade:
Totalt
Totalt antal studenter på Grundskolans senare år:______________
Lärarutbildning
90 hp
5(6)
MAH / Lärarutbildningen
Marianne Hedstigen
Utbildningsledare
GYMNASIESKOLA/VUXENUTBILDNING
Studenter med
huvudämne:
Matematik och lärande
Lärarutbildning
270-330 hp
Studenter med ämne:
Matematik
Naturvetenskap och lärande
Naturkunskap
Geografi, miljö och lärande
Ekonomi
Historievetenskap och
lärande
Religionsvetenskap och
lärande
Samhällsvetenskap och
lärande
Svenska i ett mångkulturellt
samhälle
Engelska och lärande
Geografi
Tyska och lärande
Engelska
Bild och visuellt lärande
Annat språk (t ex franska,
spanska) ange språk
Modersmål (ange språk)
Arabiska med didaktisk
inriktning (se sid 6)
Idrott och fysisk bildning
Historia
Religion
Samhällskunskap
Svenska
Idrott
Ospecificerade:
Kemi
Totalt
Biologi
Fysik
Annat ämne, ange vilket:
Ospecificerade
För anmälan av platser till yrkesinriktade
karaktärsämnen se nästa sida.
Antal stud totalt på Gy:___________________
Totalt
Lärarutbildning
90 hp
6(6)
MAH / Lärarutbildningen
Marianne Hedstigen
Utbildningsledare
Yrkesinriktade karaktärsämne (Gymnasieskolans yrkesförberedande program)
Avser platser för studenter som antagits som blivande lärare på.
 Lärarutbildning 90 hp
 Lärarutbildning 270 hp - Yrkeslärarutbildning (inom områdena: bygg, fordon, industri, el och
elektronik, energi, hantverk, livsmedel samt restaurang)
Program
Gren/Inriktning
Antal platser
Totalt antal platser
Arabiska med didaktisk inriktning
Lärarutbildning i Malmö har i samarbete med Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet,
Lärarhögskolan i Stockholm och Lunds Universitet startat Lärarutbildning - Arabiska med didaktisk
inriktning, 270 hp.
VFT ingår i utbildningen under totalt sex terminer (termin 1, 2, 3, 4 samt de två sista terminerna).
Utlägget är delvis annorlunda upplagt pga samarbetet över flera utbildningsorter.
 Termin 1 (h08): omfattar tre veckors VFT utlagd v 40 samt 48 samt 5 lösa dagar.
 Termin 2, 3 och 4: omfattar totalt 10 veckor VFT utlagd som tre eller fyra sammanhängande veckor/
termin.
 Under de två sista terminerna är VFT utlagd som inom lärarutbildning 90 hp, termin 2 och 3.
VFT-platser behövs inom skolornas undervisning i arabiska som modersmål, språkval eller elevens val
(grundskolor), i kurserna Modersmål och Aktiv tvåspråkighet (gy).
Download