Finns det en nyckel till Finlands framgång i matematik?

advertisement
Finns det en nyckel till
Finlands framgång i
matematik?
Lisen Häggblom, PeD
Åbo Akademi i Vasa
[email protected]
Finland och PISA
 ”Det finska undret”
 Vad mäter undersökningen?
 Innehållet i uppgifterna överensstämmer med
läroplanen
 Små skillnader mellan skolorna
 Den socioekonomiska bakgrunden
 Låg andel elever med svaga resultat
Med fokus på kunskap
 Kunskap har hög prioritet
 Höga förväntningar
 Tydliga kunskapsmål
 Nationell utvärdering
 Satsning på matematik – och
naturvetenskap, LUMA-projektet, 1996 –
2002
Lärarutbildningen
 Läraryrket populärt - lockar många sökande
 Inträdesförhör – intervju, skriftligt prov
 5-årig magistersutbildning för klasslärare
F-6 och ämneslärare 7-12
 Målet är att utbilda goda lärare
 Pedagogik och ämnesdidaktik
 Nationella behörighetskrav
 Klasslärare F-6 får behörighet i alla ämnen
Lärarutbildningen
 Matematikdidaktiken för klasslärare
har tydlig inriktning på begreppsförståelse
och elevers lärande
Omfattning:4 sv/160 sv obligatoriskt +15
sv valbara biämnesstudier
 Ämneslärare: Ämnesstudier + 35 sv
pedagogiska studier, totalt 160 sv
 Hög kompetens inom lärarkåren vid
universiteten
Praktik
 Fältpraktik
 Praktik vid övningsskolor under
handledning, analys av planering,
genomförande och uppföljande utvärdering
 Stora variationer men överlag hög nivå
Skolan som lärandemiljö
 Nationella krav på lärarbehörighet
 Satsning på skolor och miljön
 Självständigt arbete
 Läxor ges och görs
 Läroboken viktig för elever, lärare och
föräldrar
Med fokus på
kunskap
Finland och PISA
Framgång i
matematik
Skolan som
lärandemiljö
Lärarutbildningen
Matematiken som
skolämne
Matematik som skolämne
 Hög kravnivå – höga förväntningar
 Betonar begreppsbildning, problemlösning
och säker räknefärdighet
 Tydlig struktur – elevers medvetenhet om
sitt lärande betonas
 Sammanhållna grupper
 Utvärdering
Sammanfattning
 Högklassig undervisning med nationellt
engagemang
 Höga förväntningar
 Satsning på lärarutbildningen
 Kvalitetsanalyser i lärandemiljön
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards