KVALITETSREDOVISNING

advertisement
KVALITETSREDOVISNING
PÅ AVDELNING REGNBÅGEN
2015-2016
1
Innehållsförteckning
Inledning
Förutsättningar
Resultatsammanställning
Område Utveckling och lärande – språk
Område kunskap – matematik
Område Miljö
Område Förskola-hem–utvecklingssamtal
Område Normer och värden
Område Barns inflytande
Område Hälsa och Livsstil
Bilagor
Miljöplan, bilaga 1
Värdegrunden, bilaga 2
Likabehandlingsplan, bilaga 3
Årlig plan mot kränkande behandling, bilaga 4
2
Inledning
2015-2016
Tomtahills förskola består av två avdelningar. Solsidan och Regnbågen
Vår profilering är LEK – Lust och glädje i Eget utforskande ger Kompetenta barn.
I vårt förhållningssätt försöker vi att minimera avbrotten i barnens lek och vi är
närvarande som pedagoger.
Vi arbetar ofta i mindre grupper som är åldersindelade. Vi har en gemensam
entré och ett stort lekrum som vi delar, där många kan vistas.
Våra aktiviteter är bl.a.
Miniröris för Regnbågen 1g/v.
Vi har miniröris både ute och inne.
Rörelselek till musik från Friskis och Svettis
Skogendagar
Våra äldsta (2-3 år) barn går till lillskogen.
I skogen utmanas barnen t ex i fantasilekar, bygg och konstruktionslek,
matematiska övningar och kunskap om djur och natur.
Samlingar varje dag
Då sjunger vi, berättar flanosagor, ritsagor och har olika sagopåsar, språkpåsar
och nu har Quintus kommit hit.
Skapande
Barnen tycker mycket om att måla. Detta kan de göra dels inne i vår fina ljusa
ateljé eller utomhus där vi har väggstafflier.
3
FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR 2015-2016
Förskolan Tomtahill
Avdelning Regnbågen
Barngruppens ålder: 1-3 år
Antal barn:13 st. i Oktober och 15 st. i Mars
Antal avdelningspersonal (exkl. resurspers):
2 barnskötare 122,5 %, 2 förskollärare 187,5 % i oktober.
2 barnskötare 122,5 %, 2 förskollärare 187,5 % i mars.
2 förskollärare med pedagogisk högskoleutbildning 187,5 %
Närvaro:
Öppethållande mellan kl 06.00 och 17.30
Förskolan Tomtahill avdelning Regnbågen
Barn/Personal
Vår avdelning består av 15 st barn i åldrarna 1-3 år.
Det jobbar 2 förskollärare och 2 barnskötare (300%) på avdelningen.
4
Lokaler/Utrustning/Utemiljö
2015-2016
Vi har ett/en;
Rörelserum där barnen har tillgång till musik. I rummet finns också små och
stora bollar, hopphäst och elefanter att träna balansen på.
Rummet används också till barnens vila.
Lekrum/rörelserum i rummet finns
En spis och bord att duka. Dockor och dock säng. Vi har även en spis i hallen där
fler barn kan leka. Små barn vill gärna ha samma saker. Lite utklädningskläder.
Väskor och hinkar att packa i. En låg rutschkana som barnen använder flitigt.
Rummet används också till barnens vila.
Matrum med två matbord där vi äter vår lunch. Här kan vi också sitta och
pussla, baka med play-do lera, bygga med lego, bygga med pluss,pluss. m.m.
Vårt stora rum ”Solrosen” som vi delar med Solsidan (3-6 år). Här har vi en
Ateljé med skapande material t.ex. papper, färgpennor, tuschpennor, saxar, lim
m.m.
Vi har ett matbord som 5 barn från regnbågen sitter och äter lunch vid. Här finns
en bokhylla med pussel, mönstermosaik, en tågbana att bygga med. En
smartboard som vi använder oss av till rörelse och film. Lego,m.m
Vi har även en bokhylla med böcker för barn 1-6 år. En stor soffa där barnen kan
sitta och läsa, själva, eller tillsammans med en vuxen.
Utemiljö –På framsidan finns en sandlåda som är mycket uppskattad.
En asfalterad väg runt förrådet så barnen kan cykla runt. Buskar där vi kan
upptäcka djur, Vi har en lekbåt, en balansbom, och en fjädergunga som 4 barn
kan gunga tillsammans på. En rutschkana, ett lekhus, en bygghörna där det finns
grenar, träklossar, mjölkpaket som är fyllda med sand m.m. att bygga med och
annat lekmaterial.
Vi håller på att samla mer material till vår bygghörna. Och i år fick vi en bil med
ratt och 4 sittsar.
5
RESULTATSAMMANSTÄLLNING UTIFRÅN KVALITETSARBETET
2015/2016
Avdelning: Regnbågen
Område
Språk
Matematik
NTA
Förskola/hem/utv.samtal
Normer & värden
Barns inflytande
Hälsa och livsstil
Antal
kriterier
9
10
4
4
7
12
4
Antal
Måluppfyllelse
uppfyllda
kriterier
9
10
4
4
7
12
4
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
6
OMRÅDE UTVECKLING och LÄRANDE - Språkutveckling, förskolan
Mål
Läroplanen (Lpfö 98/10) uttrycker följande mål:
Förskolan skall sträva efter att varje barn










utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya
sätt att förstå sin omvärld
utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
och försöker förstå andras perspektiv.
utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra
utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
kommunikativa funktioner
utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda
sig av, tolka och samtala om dessa
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar
och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik,
dans och drama
att de som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet
och sin förmåga att kommunicera såväl som på svenska som sitt modersmål
Kriterier för måluppfyllelse
Personalen:
1. ger dagligen varje barn adekvata utmaningar och tillfällen att lyckas och bli
självständiga
2. ser till att samtal, reflektioner och diskussioner med barnen sker regelbundet i grupp
och enskilt för att förstå andra och för att få möjlighet att framföra sina egna
uppfattningar
3. erbjuder många olika lustfyllda tillfällen och utmaningar till lek och lärande
4. ser till att bokstavsymboler och material att forma och efterlikna finns tillgängliga och
väl synliga
5. strävar efter att hela tiden vara goda förebilder och föregår med gott exempel samt
använder ett tydligt och nyanserat språk
6. läser, sjunger, rim och ramsar dagligen för barnen
7. ser till att ett blandat utbud av böcker och texter finns tillgängliga och väl synliga för
barnen
8. ger barnen möjlighet till att prova olika tekniker, medier och material att utveckla sin
skapande förmåga i lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama
9. ger barn med annat modersmål olika möjligheter att uttrycka sin kulturella identitet
och förmåga
7
Samling
Reflektion/Analys
Barnen tycker om kortare samlingar med musik, rörelse och enklare uppdrag.
Tycker väldigt mycket om att själva använda sagopåsarna och återberättar
sagan. Barnen tycker om att sjunga sångerna vi använder oss av.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Skapa mer material till samlingen.
Språk i sandlådan
Reflektion/Analys av språk i sandlådan
Barnen tycker mycket om att leka i sandlådan, de visar leksaker bjuder in oss i
deras lek och samtal. Vi har upptäckt att vi samtalar mycket och använder
språket hela tiden.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi kommer att fortsättningsvis vara mycket i sandlådan, här finns många tillfällen
till språkutvecklande lek och samtal. Kommunikation med flera ord ligger
snäppet över barnens språknivå och berikar barnens språk. Vi bekräftar barnen,
lyssnar in och ställer följdfrågor.
8
Julaktiviteter
Reflektion/Analys
Barnen visar stort intresse för skapande i olika former. De visar glädje i att måla
och klistra och att använda glitter och paljetter. Det krävs finmotorik att trä
pastahjul på piprensare, det var en utmaning som barnen uppskattade. Att skapa
en julgran med träpinnar var spännande för barnen, de visade stort intresse och
deltog efter förmåga.
Barnen inspirerades av julgranskonstruktionen, efter jullovet tog barnen eget
initiativ till att bygga julgran. Med hjälp av byggpinnar från bygghörnan skapade
barnen en egen julgran.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi kommer att fortsätta måla, skapa och bygga med barnen i olika sammanhang.
9
OMRÅDE – Matematik, förskolan
Mål
Läroplanen (Lpfö 98/10) uttrycker följande mål:
Förskolan skall sträva efter att varje barn

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
egenskaper hos mängd, antal ordning och talbegrepp samt mätning, tid
och förändring

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera
över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda
matematiska begrepp samband mellan begrepp

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa ett resonemang
Kriterier för måluppfyllelse
Personalen:
1. räknar och ”ramsar” dagligen
2. utvecklar en miljö som ger möjligheter för barnen att upptäcka likheter och
olikheter
3. ger barnen möjlighet att sortera, klassificera och göra jämförelser
4. ger barnen möjlighet att se och uppleva likheter och olikheter i former och
mönster
5. ger barnen möjlighet att uppfatta längd, storlek, vikt och volym
6. ger barnen möjlighet att utforska tidsuppfattning på olika sätt
7. ger barnen möjlighet att utforska och beräkna avstånd och läge i rummet, hur
saker förhåller sig till varandra
8. ger barnen möjlighet att få kännedom om matematiska begrepp, antal och
räknesymboler
9. ger barnen god tid till att prova olika moment och möjlighet till att
experimentera, undersöka, reflektera och följa egna och andras resonemang
kring problemlösning
10. erbjuder ett varierat, utvecklande material som är lättillgängligt för barnen
10
Matematik i sandlådan
Reflektion/Analys av matematik i sandlådan
Barnen som har ett språk benämner materialet med form och färg. Vi hör att
barnen tar till sig och använder matematiska begrepp i leken. Vi hör att när vi
vuxna använder orden korrekt från början så tar barnen orden till sig och
använder dessa. t.ex vi säger cirkel istället för rund.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
För att ge barnen möjlighet till eget utforskande kring vikt och volym vill vi ha en
våg på gården. Vi tar hjälp av vår vaktmästare att bygga en våg för
utomhusbruk. Vi ska ta ut våra geometriska former som vi haft inne, som barnen
kan leka med.
Byggplatsen
Reflektion/Analys av byggplatsen på gården
Våra 3-åringar visar stort intresse av att vara på vår byggplats, leken har
utvecklas sen vi fick in mera material (bl.a bilen) Barnen använder bilen som t.ex
transportbil de lastar och fyller bilen med brädor m.m. Vi ser att barnen
använder lastpallarna till balans övningar. Barnen tar själva initiativ till att vilja
bygga koja. Barnen stänger gärna grinden till bygghörnan så de kan leka själva i
en mindre grupp.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vårt mål är att tillföra nytt material så leken kan fortsätta utvecklas.
11
OMRÅDE -Natur och Teknik- Miljö – Kretsloppstänkande, förskolan
Mål
Läroplanen (Lpfö 98/10) uttrycker följande mål:
Förskolan skall sträva efter att varje barn

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom
sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och
fysikaliska problem

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om
och samtala om naturvetenskap

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika
tekniker, material och redskap

utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
Kriterier för måluppfyllelse
Personalen:
ger barnen dagliga naturupplevelser med möjlighet till reflektion
2. agerar miljömedvetet och är goda förebilder när det gäller respekt för allt
levande och omsorg om sin närmiljö
3. arbetar tillsammans med barnen kring odlingar, kompostering, återvinning
och källsortering
4. erbjuder olika utmaningar och möjligheter till att utforska, dokumentera,
reflektera och samtala kring fysik, kemi, biologi, teknik och konstruktion på
ett lustfyllt sätt
1.
12
Experiment ute på gården 2015-2016
Vad händer om man lägger färgade makaronhjul,
knappar, paljetter i en djup tallrik, häller vatten i och
ställer ut i förrådet ?
Vi provade förra veckan när det var kallt ute.
Vi gör en såpbubbel orm. Blanda vatten och diskmedel, trä på en strumpa eller
vante på en avklippt petflaska.
Vi konstruerar” vind blåsare” som vi har ute
i blåsten. Den hjälper oss att se vinden.
13
Skräpplockardagarna
Reflektion/Analys av skräpplockardagarna
Under filmen bekräftar barnen och sätter ord på det som de ser. Sopbilen är ett
intressant fordon både på film och när den kommer hit till förskolan och hämtar
våra sopor. Sopbilen kunde komma i år också men på fel tid för oss på
Regnbågen, då våra barn sov.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi kommer att titta på Barr och Pinne som är ett bra UR program om natur och
miljö. Även titta på filmen om Farbror Bengt och sopbilen.
Vi hoppas att sopbilen kan komma igen.
Planteringar
Reflektion/Analys av våra planteringar
Barnen var intresserade av att köra jord och vinbärsbuskar i våra läragåvagnar.
De hjälpte till att fylla på jord i våra pallkragar och grävde med spadarna när vi
planterade blommorna och vinbärsbusken.
Barnen hjälper gärna till att vattna det vi planterat.
När vi planterade popcornen så sa ett barn att popcorn är gott.
Av 10-15 popcorns kärnor blev det endast en planta.
Det blev för varmt där den satt så tyvärr vissnade plantan.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi kommer att fortsätta med planteringar på våren.
14
Skogsutflykterna
Reflektion/Analys av skogsutflykterna
Barnen är just nu mycket intresserade av djuren och naturen på vår gård,
kommer och hämtar oss för att visa vad de hittat. Vi hör att barnen använder
djuren och blommornas rätta namn. Barnen gör bo till djuren de hittar, i hinkar
och burkar. Vi ser att barnen tycker det är spännande att utforska småkrypen
med luppar.
Vår dokumentationstavla utomhus är omtyckt av barnen, de samtalar och
återberättar om bilderna.
För att hjälpa barnen i samspelet med djur och växter krävs att vi är närvarande
pedagoger som stöttar och vägleder.
Vi har under våren haft flera inskolningar, vilket gjort att vi inte besökt vår lilla
skog lika flitigt
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi fortsätter vara medupptäckare med barnen.
15
Hönorna
Reflektion/Analys
Barnen har visat intresse och nyfikenhet om hönorna.
De har egna frågor och funderingar om hönorna. De ville bland annat veta om
hönan Polly tyckte om kokos. Vi tog med kokos till hönan Polly och matade
henne, nu vet vi att hon inte är så förtjust i det, hon äter hellre solroskärnor.
Barnen pratar ofta om hönorna vid frukostbordet eftersom vi alltid har
solroskärnor till vår yoghurt. Våra föräldrar känner nu också till Polly eftersom
barnen berättar och pratar även hemma.
Barnen har upptäckt hönans fötter och reflekterat över andra djurs fötter.
Polly och hennes fyra små hönsvänner i hönsgården pryder nu barnens vägg på
toaletten utifrån barnens egna önskemål.
Barnen önskar själva att få gå till hönan Polly och hälsa på.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi kommer att sätta upp dokumentation i hallen på hönorna och hönsgården där
barnen kan återberätta och samtala kring hönorna.
Vi vill göra en bok med foton på Polly och hennes vänner i hönsgården.
16
OMRÅDE FÖRSKOLA-HEM-UTVECKLINGSSAMTAL
”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan
ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att
varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med
barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.
Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med
och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och
innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till
inflytande.” Lpfö 98/10
Mål

Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i
förskolan

Att föräldrar ges möjlighet till delaktighet i verksamheten på olika vis

Att föräldrar ges möjlighet till delaktighet i utvärdering av verksamheten

Föräldrar skall uppleva att utvecklingssamtalet ger information om varje
barns lärande och utveckling samt hur förskolan och hemmet arbetar
vidare för fortsatt utveckling och lärande
Målindikator
Målet är nått när alla föräldrar anser att utvecklingssamtalen är till stöd för sitt
barns lärande.
Utvärderas genom enkät till alla föräldrar i förskolan. Skolkontoret skickar ut
enkäterna och sammanställer resultatet. Åtgärder utifrån enkät följs upp vid
utvecklingssamtalet.
17
Reflektion/Analys av föräldraenkäten samverkan förskola/hem
Utifrån föregående enkät (år 2014) har vi fått bättre resultat på 2015 års
enkätfrågor.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi följer upp enkätresultaten på våra utvecklingssamtal i Jan-Mars
Följande frågor kommer att följas upp på våra utvecklingssamtal:
1. Personalen bemöter alltid mitt barn på ett bra sätt vid lämning och hämtning.
2. Jag känner till hur personalen jobbar med barns inflytande.
3. Jag tycker förskolan har en bra utemiljö.
Inskolningen
Reflektion/Analys av inskolningen
Vi tycker att inskolningsformen är bra då föräldrarna får vara med i vår
verksamhet och se hur vår och barnens vardag ser ut. Utifrån föräldraenkäten
ser vi att föräldrarna är nöjda med inskolningsformen.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi kommer fortsättningsvis att berätta för föräldrarna att de kan vara aktiva med
de andra barnen.
Vi kommer fortsättningsvis att ha föräldramöte i juni eller januari om vi får
många nya familjer som inte känner till vår förskola.
18
OMRÅDE NORMER OCH VÄRDEN, förskolan
”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och
efterhand omfatta dem.” Lpfö 98/10
Mål
Läroplanen (Lpfö 98/10) uttrycker följande mål:
Förskolan skall sträva efter att varje barn
 utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter
och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma
regler

utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors
situation samt vilja hjälpa andra

utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika
etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av
social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuelläggning eller funktionsnedsättning

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer
Kriterier för måluppfyllelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
De allra flesta barn upplever trygghet och trivsel på förskolan enligt
föräldrar och barns bedömningar
-95% av föräldrarna skall svara ja eller oftast på frågorna trygghet och
trivsel i den årliga föräldraenkäten
-95% av 5-åringarna skall svara positivt på frågorna 1a – e i dokument
”intervjufrågor barn” (se bilaga )
Förskolan har tydliga normer och värden som är kända och accepterade av
all personal
Personalen tillämpa ett demokratiskt arbetssätt
Personalen arbetar medvetet med att grundlägga de värden som uttrycks i
läroplanen
Personalen strävar efter att vara goda förebilder
Personalen är lyhörd för föräldrars tankar och synpunkter
Förskolan har en likabehandlingsplan som följs upp varje år och upprättar
en årlig plan
19
Socialt samspel i sandlådan
Reflektion/Analys socialt samspel i sandlådan
Barnen är i de åldrarna när de vill ha allt för sig själva. Vi pedagoger är viktiga
för barnen och vi vägleder dem i det sociala samspelet. När vi delar upp barnen i
mindre grupper ser vi att konflikterna blir färre och leken kan utvecklas.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi fortsätter att dela upp barnen i små grupper. Vi fortsätter att vara närvarande
i leken. Vi strävar efter att duka upp en tilltalande lekmiljö i sandlådan. Att
erbjuda nytt material som tar leken vidare.
Reflektion/Analys av vårt arbete med normer och värden
En person utgör 7 %. En person upplevde att sitt barn blivit kränkt av ett annat
barn, men att förskolan hanterade det.
Uppföljning/ökad måluppfyllelse
Vi följer upp enkätresultaten på våra utvecklingssamtal i jan-mars.
Vi jobbar vidare med vårt värdegrundsarbete (Quintus).
Quintus
Reflektion/Analys
Barnen tycker det är jätteroligt att Quintus har kommit till
oss.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
I november kommer vi att prata om känslorna glad, ledsen rädd och arg.
20
Reflektion/Analys
Barnen tycker mycket om de nya sångerna som Quintus lärt oss. De går även
fram och tittar på känslobilderna pekar och berättar. Barnen tittar gärna på
porträttbilderna med namnen under och talar om vad barnen heter.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi kommer att fortsätta titta på namnen, känslobilderna och lägga till matematik
under december. Vi kommer även vid matsituationer jobba med hur vi ber om
saker på ett fint sätt.
Reflektion/Analys
Barnen är väldigt nyfikna på uppdragen. Barnen har lärt sig inledningen på
uppdragen utantill, de tar ett papper och ”läser” Hej alla barn.
Visar nyfikenhet för veckodagarnas namn och sin födelsemånad. Barnen var
väldigt förväntansfulla inför Lucia dagen som markerades med en Lucia.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi kommer att fortsätta titta på namnen, känslobilderna. Vi kommer även vid
matsituationer fortsättningsvis jobba med hur vi ber om saker på ett fint sätt vid
matsituationen. Vi kommer att göra en års kalender där vi sätter upp barnens
kort på den månaden de fyller år.
21
OMRÅDE BARNS INFLYTANDE
”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens
sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva
på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och
planeringen av den pedagogiska verksamheten.” Lpfö 98/10
Mål
Läroplanen (Lpfö 98/10) uttrycker följande mål:
Förskolan skall sträva efter att varje barn
 utvecklar sin förmåga att utrycka tankar och åsikter och därmed få
möjlighet att påverka sin situation

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och förskolans miljö

utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer
genom att delta i olika former av samarbete och beslutsfattandeKriterier
för måluppfyllelse
Barnen får efter förmåga
1) möjlighet att diskutera/bestämma vilka normer och värden som skall gälla i
förskolan
2) ofta ta ansvar för olika delar i förskolans miljö t.ex.: duka, vattna
blommor, plocka undan, träning i demokratiska arbetsformer t.ex. :få
uttrycka sina åsikter, lyssna på andra, lära sig respektera andras åsikter,
välja, rösta
3) möjlighet att välja/bestämma över t.ex.: vem jag skall ha till bordsgranne,
hur mycket mat jag vill ha, vilka kläder, vad jag skall leka, med vem jag
skall leka
Personalen:
4)
uppmuntrar barnen att hjälpa varandra
väljer teman och aktiviteter efter barnens intresse, önskemål och behov
5) är tydlig med vad barnen kan bestämma/påverka
6) stämmer ofta av (följer upp) hur barnen upplever vad som görs och hur
det är (miljön, regler, rutiner mm.) på förskolan
7) är uppmärksam på att flickor och pojkar får lika stort talutrymme,
uppmärksamhet och påverkansmöjligheter.
8) följer upp konflikter/missförstånd tillsammans med barnen
9) utformar miljön på förskolan på ett sådant sätt att den lockar till olika
sorters lek, aktiviteter och skapande
12) De flesta barn upplever att de har möjlighet att själva få bestämma vissa
saker och att de kan vara med och påverka andra saker. Barnen vet också att de
inte kan bestämma allt
(intervjufrågor till 5-åringar)
-att de får bestämma det som är viktigt för dem (intervjufrågor till 5åringar),se bilaga De flesta = lägst 80% av alla 5-åringar
22
Så här arbetar vi med
Barns inflytande 2015-2016
Välja vad de vill leka med
Välja att ta mat själv
Välja böcker själva
Välja att sova på förmiddagen
Barnen kan delvis själva välja aktiviteter efter eget intresse, då mycket av
förskolans lekmaterial finns i barnens nivå. Vi tycker det är viktigt att lyssna till
barnens åsikter och tankar, vi uppmuntrar och respekterar dessa.
23
OMRÅDE LIVISSTIL OCH HÄLSA
Mål
Läroplanen (Lpfö 98/10) uttrycker följande mål:
Förskolan skall sträva efter att varje barn

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
Kriterier för måluppfyllelse
1. Barnen får dagliga övningar/utmaningar i motorik och
koordinationsförmåga
2. Barnen får daglig utevistelse
3. Barnen får ekologisk väl sammansatt kost
4. Personalen ger barnen möjlighet att på olika vis arbeta med och utveckla
sin kunskap och förståelse kring sambandet mellan kost och hälsa samt
hygien
24
Så här arbetar vi med Hälsa och
livsstil 2015-2016
Genom vårt förhållningssätt vill vi skapa goda vanor och
en verksamhet i en bra miljö.
Vi uppmuntrar och utmanar barnens rörelsebehov, både ute och inne
När barnen fyller år får de varsin skål
med frukt. Vi läser en bok och
Födelsedagsbarnet väljer mellan
Böckerna födelsedagstårtan och Jag
älskar Manne.
Varje vår bjuder vi in Björke förskola
Från Västerljung för att delta i
Tomtahill-loppet som är på friidrottsarenan.
Socker fri frukost
25
Rörelseglädje
Reflektion/Analys av Rörelseglädje
Barnen är väldigt positiva och glada när vi använder vårt rörelsematerial (miniröris, klara färdiga gå, babblarna, hopphatten m.m) De härmar och följer
rörelserna som beskrivs på skivorna och de känner igen musiken. Barnen tycker
mycket om att dansa till popmusik, de tar ofta initiativ och frågar efter musik.
Vi ser att barnen också väljer att balansera på sandlådekanten.
Vi ser att barnen tycker om att vistas i skogen.
Vid årets Tomtahill lopp valde vi att vara kvar på förskolan med våra ettåringar
som precis skolats in. Med hjälp av Solsidan kunde vi gå med våra övriga barn
samtidigt ner till arenan, det gjorde att det blev en lugn start på dagen. Vi har
stor hjälp av vårt promenadrep som gör att vi lättare kan gå med fler barn.
Vi upplevde att barnen tyckte det var en rolig och positiv dag.
Barnen är positiva till vår årliga Sommarutflykt i år gick vi med våra 2-3 åringar.
Våra yngsta barn var positiva till att gå till vår lilla skog.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi kommer att fortsätta använda oss av röris, klara färdiga gå, hopphatten och
babblarna. Även ha dans till popmusik. Vi kommer fortsätta utmana barnen i
balans såväl ute som inne.
Vårt mål är att vi kan delta och genomföra Tomtahill loppet nästa år.
Vårt mål är att ha Sommarutflykt även nästa år.
Födelsedagar
Reflektion/Analys Födelsedagar
Barnen tycker mycket om boken som vi läser medan de äter sin frukt. De tycker
om sitt grattiskort med bilder på sig själva. Vi har utökat med en bok så barnen
får välja vilken bok vi ska läsa. Barnen väljer alltid boken Födelsedagstårtan som
det ser ut nu.
Uppföljning/Ökad måluppfyllelse
Vi kommer leta vidare efter böcker för barnen att välja.
26
27
Miljöplan för Tomtahills förskola
Mål
Vi vill utveckla barnens intresse för naturens olika kretslopp och för
hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla respekt för allt levande och
omsorg om sin närmiljö.
Vi arbetar miljömedvetet och utvecklar vår ekologiska medvetenhet
och agerande därefter
Metoder
Vi pratar med barnen om olika kretslopp
Barnen får sopsortera, kompostera och odla
Barnen får följa en fjärils utveckling
Vi lär barnen om allemansrätten och vi vuxna är goda förebilder
Varje vecka är barnen ute i skog och mark
Vi använder bara miljömärkta produkter vid städ och tvätt
Maten lagas från grunden och vi köper närodlat och ekologiskt så
mycket som möjligt
Vi arbetar för en hälsosam/giftfri förskola
Vi arbetar med Grön flagg
Barnen deltar årligen i skräpplockar dagarna. Där används olika ped.
material så som Blixtpatrullen.
28
Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola.
Bakgrund
Alla barn skall känna sig trygga och bemötas med respekt för sin egenart.
Förskolan skall vara en miljö som är fri från förekomsten av diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling.
Enligt lpfö-98/10 skall alla som arbetar i förskolan:
– Medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet och
ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen.
– Verka i demokratiska arbetsformer där barn, personal och vårdnadshavare
har inflytande och är delaktiga.
– Förankra grundläggande demokratiska värden i syfte att utveckla
demokratiska samhällsmedborgare.
– Aktivt motverka alla former av trakasserier och annan kränkande
behandling av individer eller grupper
– Visa respekt för den enskilda individen.
– I det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.
Vidare skall förskolan sträva efter att barnen utvecklar:
- Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
- Empati, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors
situationer samt vilja hjälpa andra.
- Förmåga att upptäcka, reflektera över och att ta ställning till olika
etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
- Förståelse för människors lika värde oberoende av kön, social eller
etnisk bakgrund.
- respektera allt levande och omsorg om sin närmiljö.
På Tomtahills förskola utgår vi ifrån alla människors lika värde oavsett; kön,
ålder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
29
Begrepp
Direkt diskriminering
Med direkt diskriminering menas att ett barn missgynnas i förhållande till andra
om missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
Indirekt diskriminering
Med indirekt diskriminering menas att ett barn missgynnas genom att
huvudmannen för verksamheten, rektor eller någon med motsvarande
ledningsfunktion eller annan personal tillämpar en bestämmelse, ett kriterium
eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt
missgynnar ett barn med visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och kön.eller som är av sexuell
natur. Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot
barn eller mellan barn.
Annan kränkande behandling
Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns värdighet.
Exempel på kränkande behandlingar:
– Fysisk eller kroppslig kränkning: sparka, slå, ta saker ifrån någon och/eller
förstöra någons ägodelar.
– Verbal kränkning: retas, kalla någon vid öknamn, förolämpningar,
rasistiska eller sexistiska kommentarer.
– Indirekta kränkningar: ryktesspridning, uteslutning och utstötning.
30
Kränkande behandling förebygger vi genom att:
- de vuxna är bra förebilder
- vi respekterar varandra
- personalen är närvarande
- skapa bra självkänsla
- skapa vikänsla i gruppen
- bekräfta och synliggöra alla barn
- de vuxna samtalar med barnen om vad man får göra
- våga vara vuxna och stå för vad som är rätt och fel.
Så här går vi till väga om en kränkande behandling uppstår:
- Samtal med barnen.
- Samtal med kollegor
- Samtal med föräldrar
- Samtal med rektor
- Rektor kontaktar föräldrar och bestämmer möte där även personalen
är med, för upprättande av ev. åtgärdsprogram.
Tydlig ansvarsfördelning
-
Rektor ser till att all personal får kontinuerlig uppdatering om
likabehandlingsplanens mål och innehåll.
Personalen ansvarar för att föräldrar och barn har kännedom om
likabehandlingsplanens innehåll och verkar för att den efterlevs.
Föräldrar får var sin likabehandlingsplan med följebrev där de
uppmanas att tycka till om dess innehåll.
Vid föräldramöten och barnomsorgsråd informeras föräldrarna om
likabehandlingsplanen.
Barnen hjälper till att upprätta regler om vad man får/inte får göra.
Barnen förväntas följa de gemensamt upprättade reglerna.
31
Tomtahills plan mot diskriminering och kränkande behandling
Verksamhetsform:
Förskola
Vår vision:
Vi vill att alla barn utvecklar trygghet, självkänsla och tilltro på sin egen
kompetens som en unik individ.
Planen gäller;
från 31/10 2015 till 1/11 2016
Ansvariga för planen:
Camilla Berlind och Sofia Hugert Lundberg är ansvariga för planen.
Barnens delaktighet:
Barnen deltar inte direkt i planens utformning men vi utgår ifrån barnens
önskemål och behov. Barnen får på ett konkret sätt påverka värdegrundsfrågor.
Genom samtal och upplevelser tränas respekt för varandra.
Vårdnadshavarnas delaktighet:
Föräldrarna har möjlighet att ge synpunkter på planens innehåll då utskick görs.
De har också möjlighet att ge synpunkter på föräldramöten.
Personalens delaktighet:
All personal görs delaktiga på APT träffar och i utvecklingsgrupper
Förankring av planen:
Planen förankras i och med arbetet med barnen genom olika metoder och
material. Vi bekräftar och uppmuntrar barnens positiva beteende. Vi har
åldersanpassade metoder för att nå vår vision, t.ex. Solglimtar( positiv
uppmuntran i form av solar) på Solsidan, ”Kompisböckerna” och ”Tilda med is
32
och sol” och ”Med känsla för dig” , på båda avdelningarna har vi också varsin
Quintus björn. Med hjälp av honom tar vi på ett enkelt sätt upp olika
värdegrundsfrågor med barnen. Vi har ett spel som heter Aja Baja som på ett
enkelt sätt tar upp frågor som handlar om kränkande behandling, mobbning och
diskriminering.
Vi samtalar med barnen om hur man bör vara mot varandra.
Vi strävar efter att alltid vara närvarande pedagoger och bra förebilder.
Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar och önskningar genom att ställa
reflekterande frågor.
Vi bekräftar barnens alla känslor.
De ansvariga pedagogerna förankrar planen hos övrig personal på ett APT.
Planen finns uppsatt i hallen.
Värdegrundsarbetet lyfts vid föräldramöte och utvecklingssamtal.
33
Utvärdering
Beskrivning av hur fjolårets plan har utvärderats, delaktighet och
resultat:
Fjolårets arbete utvärderas av hela arbetslaget med enkätsvar från föräldrar och
5-åringar.
Årets plan ska utvärderas senast: Juni 2016
Beskriv hur årets plan skall utvärderas:
Planen utvärderas i diskussion med samtliga pedagoger.
En gemensam enkät kommer att gå ut till föräldrar i början av år 2016 och
resultatet kommer vi att gå igenom på avdelningarna och med föräldrarna på
utvecklingssamtalen.
Vi pratar också med barnen om årets plan.
Ansvariga för att årets plan utvärderas är:
En personal från varje avdelning dvs. värdegrundsgruppen
Sofia Hugert Lundberg och Camilla Berlind är ansvariga.
34
Främja
Främjande insats:
Vi lägger stor vikt vid arbetet med anknytning, trygghet och förtroende.
Vi arbetar med olika värdegrundsmaterial, så som ”Kompisböckerna”,
”solglimtar” böckerna ”Tilda med is och sol”,
”Med känsla för dig”. Vi har varsin Quintus björn som är ett material från Lions
Quest som belyser olika värdegrundsfrågor. Vi har ett spel som heter Aja Baja
som på ett enkelt sätt tar upp frågor som handlar om Kränkande behandling,
mobbning och diskriminering. Vi arbetar också med att stärka identiteten hos
barn med flerspråkighet.
Områden som berörs av insatsen:
Det handlar om alla områden, dvs. kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet,
religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Mål och uppföljning:
Målet är att barnen skall utvecklas till trygga, empatiska och ödmjuka individer
som förstår alla människors lika värde.
Insats:
Vi lägger stor vikt vid arbetet med anknytning, trygghet och förtroende.
Vi arbetar med olika värdegrundsmaterial, så som ”Kompisböckerna”,
”Solglimtar”, böckerna ”Tilda med is och sol”” Med känsla för dig”. Vi har flaggor
på de olika länderna som barnen har anknytning till, lånar sagor på cd skivor
(ljudböcker), i samlingen räknar vi på deras språk. Vi har vår skrivhörna där
barnen själva kan skriva av ord på Litauiska och engelska i sina skrivböcker. Vi
har även ett spel som heter Aja baja som på ett enkelt sätt tar upp frågor som
rör kränkande behandling, mobbning och diskriminering.
Ansvarig:
Alla pedagoger på förskolan har ansvar för det främjande arbetet.
Datum när det skall vara klart:
Arbetet är ständigt pågående.
35
Kartläggning
Kartläggningsmetoder:
Personalen kartlägger genom observationer i barngrupperna.
Områden som berörs i kartläggningen:
Det handlar om alla områden, dvs. kön, etnisk tillhörighet,
religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Hur har barnen involverats i kartläggningen:
Barnen involveras genom att personalen lyssnar på barnen och lyfter fram deras
frågor och åsikter.
Hur har personalen involverats i kartläggningen:
All personal involveras och görs delaktiga i arbetet på APT träffar.
Resultat och analys:
Vi ser att barnen behöver närvarande pedagoger. Det märks tydlig skillnad i
barnens beteende när vi inte finns närvarande eller vid förändringar som t.ex.
när vi har vikarier Därför är det bra med sk. fasta vikarier som barnen känner
igen. En viktig grund är att vi alla pedagoger är medvetna om att vår närvaro gör
skillnad.
36
Förebyggande åtgärder:
Kränkande behandling förebygger vi genom att:
-
de vuxna är bra förebilder
personalen är närvarande
de vuxna samtalar med barnen om vad man får göra.
skapa vi-känsla i gruppen
allt arbetet genomsyras av trygghet, glädje, respekt och hänsyn
skapa bra självkänsla och kamratskap
våga vara vuxna och förespråka barns rättigheter.
Områden som berörs av åtgärden:
Det handlar om alla områden, dvs. kön, etnisk tillhörighet,
religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Mål och uppföljning:
Målet är att barnen förstår allas lika värde och att man får se ut och vara olika.
Uppföljning sker vid behov.
Åtgärd:
Vi har närvarande pedagoger. Vi använder oss av empatimaterial och stöd
material.
Motivera åtgärd:
Vi vill att barnen skall utveckla empati, förståelse och vänskap.
Ansvarig:
Alla pedagoger är involverade och ansvariga i arbetet.
Datum när arbetet ska vara klart:
Arbetet pågår hela tiden.
37
Rutiner för akuta situationer
Policy
På Tomtahills förskola utgår vi ifrån alla människors lika värde oavsett; kön,
ålder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Ständigt närvarande och lyhörd personal. Vi har på våra pinfo lappar en punkt
om kränkning. Där kan vi skriva vårt namn och lyfta situationen med vår
förskolechef vid behov.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
All personal och förskolechef.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn:
Viktigt att alltid ingripa
Samtal med berörda barn
Samtal i arbetslaget
Daglig kontakt med föräldrar
Kontakta förskolechef
Förskolechef kontaktar föräldrar och bestämmer möte där även
personalen är med.
- Dokumentation sker och uppföljningssamtal bokas, ev.
åtgärdsprogram där elevhälsan inkopplas.
- All dokumentation skall förvaras inlåst.
-
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal:
-
Viktigt att alltid ingripa
Kontakta förskolechef
Förskolechef samtalar med berörd personal
Dokumentation sker och uppföljningssamtal bokas
Beroende av kränkningens art ges varning och/eller vid uppsägning
kontaktas personalteamet
Använda en samtalskod vid behov.
Rutiner för uppföljning
Uppföljningssamtal bokas alltid och ev. görs ett åtgärdsprogram, där även
resurscentrum/personalteamet kan inkopplas
38
Rutiner för dokumentation:
All dokumentation ska vara inlåst.
Ansvarsförhållande:
-
Förskolechef ser till att all personal får kontinuerlig uppdatering om
likabehandlingsplanens mål och innehåll.
Personalen ansvarar för att föräldrar och barn har kännedom om
likabehandlingsplanens innehåll och verkar för att de efterlevs.
Barnen hjälper till att upprätta regler om vad man får/inte får göra.
Alla förväntas följa de gemensamt upprättade reglerna.
39
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards