Myndigheternas ansvar - marknadskontroll

advertisement
Myndigheternas ansvar marknadskontroll
”Din produkt, ditt ansvar 2015”
Maria Ramstedt, Utrikesdepartementets
enhet för främjande och EU:s inre
marknad
Utrikesdepartementet
Vad är marknadskontroll?
Åtgärder som myndigheter vidtar för att se till
att en produkt som tillhandahålls på
marknaden uppfyller lagstiftningens krav
Utrikesdepartementet
Vad är syftet med marknadskontroll?
• Att uppnå en hög efterlevnad av
produktregler och dess syften att skydda
konsumenter, miljö m.m.
• Att säkra en rättvis konkurrens mellan
företagen
Utrikesdepartementet
Allmänt krav enligt EU-rätten
Medlemsstaterna (riksdag/regering) ska ge
marknadskontrollmyndigheterna de
befogenheter, resurser och kunskaper som
krävs för att de ska kunna utföra sina
uppgifter
[art. 18.3 765/2008]
Utrikesdepartementet
Styrning
Riksdag
Regering
Departement
Myndighet
Utrikesdepartementet
Myndighet
Departement
Myndighet
Myndighet
Departement
Myndighet
Myndighet
Krav på myndigheter
Till enskilda myndigheter: instruktioner,
regleringsbrev och sektorslagstiftning
(elektrisk utrustning, byggprodukter,
kosmetika, leksaker osv,) riktar sig till
enskilda myndigheter
Sektorsövergripande lagstiftning: EU- och
svenska regler som riktar sig till samtliga
marknadskontrollmyndigheter
Utrikesdepartementet
Verktygslådan
• System och rutiner för samarbete med andra
myndigheter/länder
• Befogenheter att få tillträde till ekonomiska
aktörers lokaler, inkräva dokumentation, uttag
av provexemplar av produkter, ersättning för
provning etc.
• Befogenheter att vidta åtgärder mot
ekonomiska aktörer, t.ex. beslut om
försäljningsförbud, återkallelse, förstöring av
produkter
Utrikesdepartementet
Processen
Omvärldsbevakning
Klagomål
Olyckor
Riskbedömning
Utvärdering
Uppföljning
av beslut/
vidtagna
åtgärder
Utrikesdepartementet
Riskbedömning
Marknadsanalys
Prioritering
Planering
Information
Dokumentkontroll
Fysisk kontroll
Provning
Dialog med
ekonomisk
aktör
Beslut om
restriktiva
åtgärder
Omvärldsbevakning
Klagomål
Olyckor
…
Organisation
• Regeringen har givit Swedac
samordningsansvar, bl.a. genom
Marknadskontrollrådet
• Regeringen har utpekat 16
marknadskontrollmyndigheter som medverkar i
rådet
• Utrikesdepartement (inre marknad) och
Finansdepartementet
(konsumentfrågor)hanterar
sektorsövergripande frågor inom
Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Marknadskontrollrådet
•
•
•
•
Främja samverkan och effektivitet
Organisera erfarenhetsutbyte
Sprida information
Underlätta allmänhetens och näringslivets
kontakter med myndigheter
• Samråda och inhämta synpunkter från
myndigheter, näringsliv, konsumenter m.fl.
• Främja samarbete med myndigheter i andra EUmedlemsstater
• Utarbeta en årlig nationell
marknadskontrollplan
Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementet
Download