Remissförfarande

advertisement
Remissförfarande
Det är viktigt att remissen innehåller rätt uppgifter, så att patienten får en så bra
bedömning som möjligt.
Remissinnehåll:
Remissen bör innehålla uppgifter som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anamnes/allmänstatus: ärftlighet, övriga sjukdomar, graviditeter, tidigare
tromboser och kärlkirurgiska åtgärder, medicinlista.
Diabetes: debut, komplikationer, behandling, aktuellt HbA1c samt
njurfunktion.
Aktuellt elstatus (till diabetesfotmottagningen)
Slätröntgen (till diabetesfotmottagningen)
Smärta
Livsstil: rökning, förmåga till att medverka
Aktivitet: rörelseförmåga
Venöskärlundersökning
Ankelindex/tåtrycksmätning
Sårstatus: debut, lokalisation, sårutseende, omgivande hud, aktuell
lokalbehandling samt kompression
Preliminär bedömning/diagnos och frågeställning
Hit skickas remissen:
Diabetesfotteamet:
Teamet består av läkare från medicin-, infektion-, ortopeden-, kirurg- och
hudkliniken, samt diabetessköterska, sårvårdssköterska, fotterapeut samt
ortopedtekniker. Har mottagning ca var 3:e vecka.
Remisskriterier: Diabetiker med svåra fotproblem som sår och felställningar.
Vart skickas remissen: pappersremiss - medicinkliniken, länssjukhuset, 391 85
Kalmar. Cosmic - medicin endokrin-/diabetesmott Kalmar
Kontaktperson: Lisbeth Buhré 0480-81181
Hudspecialist/multidisciplinär mottagning:
På hudmottagningen träffar patienten antingen en hudspecialist, eller sätts dom
upp för bedömning av både hudspecialist och kärlkirurg under den multidisciplinära
mottagningen.
Remisskriterier: Patienter med arteriovenöst blandsår, oklar sårtyp eller vid
svårbehandlade och/eller terapiresistenta sår.
Vart skickas remissen: pappersremiss - sårteamet, hudmottagningen,
länssjukhuset 391 85 Kalmar. Cosmic -Hudmottagningen
Infektionsläkare:
Hit skickas remissen när infektion misstänks vara huvudproblemet.
Remisskriterier: Diabetespatienter med misstänkt djup infektion bör hänvisas akut
till infektionsmottagningen. Behandlingskrävande infekterade sår med
multiresistenta bakterier (MRSA,ESBL). Sårinfektioner hos patienter med
komplicerade antibiotikaöverkänslighet. Konstaterad osteit.
Vart skickas remissen: pappersremiss - infektionsmottagningen, länssjukhuset, 391
85 Kalmar, cosmic - infektionsmottagningen Kalmar alternativt
infektionsmottagningen akut.
Kärlkirurgen:
Remissen skickas hit för bedömning av sår som bedöms som arteriellt och/eller
venöst.
Remisskriterier: Alla patienter med tecken på kritisk ischemi eller ankeltryck
mindre än 50 mmHg eller ankel/armtrycksindex som är mindre än 0,5. Sår med
arteriell komponent som inte läker.
Vart skickas remissen: pappersremiss - kirurgkliniken, länssjukhuset, 391 85
Kalmar, cosmic - kirurgmottagningen Kalmar
Download