RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR

advertisement
 RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker
en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti
och tillsvidare.
Vilka är vi?
RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och
queeras rättigheter (RFSL) och är förbundets största avdelning. Vi finns på Sveavägen 59.
Mer information om vår verksamhet hittar du på www.rfslstockholm.se.
EGALIA är en fritidsverksamhet som drivs av RFSL Stockholm, med stöd av Stockholm
Stad. Den riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och
queers) i åldrarna 13-19 år. Syftet med Egalia är att erbjuda dess besökare en trygg,
ledarledd mötesplats där de får träffa andra i liknande situation som de själva och där de
blir sedda och stärkta i sina identiteter. Verksamheten koordineras av en anställd
projektledare. Fyra volontära ledare följer ett roterande schema där tre av dem är på plats
vid varje öppettillfälle. Egalia är ett fritidshäng som har funnits i mer än sex år och har öppet
måndagar och torsdagar mellan kl.17-20. I snitt besöker 25 ungdomar verksamheten vid
varje öppettillfälle.
Om uppdraget
Som volontär på Egalia kallas du också för ledare och din huvudsakliga uppgift som ledare
är att vara en trygg och vuxen förebild, mentor och stödperson åt Egalias besökare. En av
Egalias grundpelare handlar om representation och det är därför viktigt att variationen av
möjligheter att vara hbtq på återspeglas inom ledargruppen, varpå detta uppdrag riktar sig
specifikt till transpersoner* och framförallt till rasifierade† transpersoner. Under åren har
arbetsmetoder tagits fram och bildat en modell, den s.k. Egaliamodellen.
Egaliamodellen bygger på: trygghet, representation och kontinuitet. Trygghet på Egalia
innebär en trygg plats som är fri från hatbrott, trakasserier och från rädslan för dem. Egalia
erbjuder ett tryggt möte med hbtq-världen. Representation handlar om att ge hbtqungdomar möjlighet till positiva hbtq-förebilder. Ungdomarna ska kunna spegla sig mot och
identifiera sig med ledarna. Därför lyfter Egalia fram en mångfald av hbtq-förebilder.
Kontinuitet handlar om att ungdomarna ska kunna komma till en trygg plats varje vecka
och på så sätt känna att det finns något stabilt i livet. I en kontinuerlig verksamhet som
Egalia finns det tid att se behoven och utveckla metoder och arbetssätt för att på bästa
sätt genomföra dessa.
Ledarnas huvudsakliga uppgifter är att:
- Ge stöd, lotsning och inspiration till Egalias besökare. Ledarna på Egalia ser alltid till
att ha ungdomarna i fokus. För att skapa trygghet i rummet är det viktigt att ungdomarna
kan prata med ledarna och känna att de kan lita på ledarna som vuxna hbtq-personer.
Som ledare behöver man ofta inspirera ungdomarna till att vara kreativa, eftersom pyssel,
olika aktiviteter och utflykter används för att stärka ungdomarna som individer och som
grupp. Det är viktigt att uppmuntra ungdomarna till att vilja ta hand om varandra och
platsen.
- Planera och utforma verksamheten tillsammans med projektledaren. Ledarna är
uppmärksamma på varandra inom arbetsteamet och känner av så att gruppen fungerar
bra och hittar gemensamt lösningar på problem.
- Ta itu med praktiska göromål. Under en kort stund som Egalia har öppet är det
många moment som ska hinnas med och tillsammans ser ledarna till att fördela uppgifterna
sinsemellan. I stora drag handlar det om att ha förberedande och avslutande möten
ledarna emellan, förbereda Egalia-rummet, hitta på och utveckla aktiviteter för och med
ungdomarna under kvällen och plocka iordning vid stängningsdags.
- Kommunicera med hbtq-ungdomar som har olika bakgrund och erfarenheter. Ledarna
anpassar alltid språket efter ungdomarna och förenklar i möjligaste mån när de pratar till
hela ungdomsgruppen. Ledarna pratar på ett lättförståeligt sätt om hbtq-frågor och lyfter
upp samtal om rasism och andra viktiga ämnen bland ungdomarna.
- Göra tydliga gränsdragningar. Ledarna är tydliga inför ungdomarna med vad de kan
och inte kan göra. Det handlar om att inte vara privat men däremot gärna personlig. För att
kunna skapa en trygg plats drar ledarna en tydlig gräns mellan ungdomarna och ledarna,
då ledarna har ett ansvar mot besökarna som inte är ömsesidigt. Ledarna engagerar och
aktiverar sig också i ungdomarnas samtal och aktiviteter och har på så sätt möjlighet att
vara tydliga och markera att alla ska behandla varandra med respekt och motverka
hierarkier på platsen.
Denna gång söker vi en volontär som:
* Har erfarenhet av att vara rasifierad transperson. Då majoriteten av ordinarie ledare
på Egalia inte har erfarenhet av att bli rasifierade är det viktigt att rasifierade hbtqungdomar ges större möjligheter för identifikation och goda förebilder. Just nu saknar
Egalia även ledare som är trans på något sätt, vilket är viktigt för trans-ungdomarna när det
kommer till identifikation. Du ska kunna använda dina erfarenheter som du har fått genom
att leva som rasifierad transperson, guida och stärka ungdomarna så att de känner sig
trygga med att dela med sig av sina egna erfarenheter och funderingar.
* Är ansvarstagande, då det är en viktig egenskap när det handlar om att ge stöd,
lotsning och inspiration till ungdomarna och för att du ska kunna inge förtroende och även
dra tydliga gränser. Det handlar också om att ta ansvar för sitt volontära uppdrag genom
att anmäla frånvaro i tid och visa vilja att tillmötesgå arbetsteamet.
* Har god samarbetsförmåga eftersom du som ledare hela tiden jobbar i ett team med
de andra ledarna och projektledaren. Detta avser både planering och utveckling av
verksamheten i sin helhet men även när det kommer till grupprocessen både inom
ledargruppen och ungdomsgruppen.
* Har förmåga att ta initiativ. Detta är en kompetens som behövs då olika
problematiska situationer kan uppstå om något händer bland ungdomarna. Du måste
också kunna initiera lekfulla och kreativa aktiviteter som kan stärka ungdomarna både som
individer och som grupp. På Egalia kan initiativtagande handla om alltifrån praktiska
göromål till krishantering.
Det är meriterande om du:
* Har kunskap om och erfarenhet av hbtq-frågor. Som ledare lyfter du upp samtal
som handlar om makt och strukturer med ungdomarna. För att guida ungdomarna i olika
avseenden och agera förebild som hbtq-person så är det bra om du kan se hur olika
maktpositioner samverkar med varandra när det kommer till exempelvis hbtq-identiteter,
hudfärg, etnicitet, klass, kön och funktionsförmåga.
* Kan kommunicera med ungdomarna på deras nivå. I och med att ungdomarna på
Egalia har olika bakgrund och förutsättningar blir det viktigt att prata på ett sätt som alla
förstår. Därför behöver du som ledare ha förmåga att kommunicera på ett lättförståeligt
sätt med en strävan efter total inkludering av alla.
Uppdragets omfattning
Trots att uppdraget är ideellt så krävs det ett stort ansvarstagande och engagemang, då
du förväntas kunna vara på plats på Egalia varje måndag och torsdag mellan kl.16-20.30.
Därtill tillkommer tid för handledning några gånger varje termin och eventuell fortbildning
och metodutveckling vid behov. Du förutsätts även ha möjlighet till mailväxling och andra
mindre uppgifter på din fritid.
Uppdragets karaktär: Ideellt volontäruppdrag
Omfattning: ca 25 timmar/månad schemalagd tid i verksamheten.
Ekonomisk ersättning: Ingen lön kommer utgå men en ekonomisk ersättning på 150
kr/timmen för Egalia-passen.
Tillträde: 26 augusti 2013
Arbetsplats: RFSL Stockholm, Sveavägen 59, 1 tr, Rådmansgatan tunnelbana.
Kontaktperson: Jenny Söderstrand – [email protected], 08-501 629 51
Information om rekryteringsprocessen
Du som är intresserad av att söka volontäruppdraget är välkommen att
ansöka senast 28/7-2013 genom ett frågeformulär på följande länk:
http://www.webropolsurveys.com/S/2B91E755B6DC6264.par
Du som uppfyller bedömningskriterierna för volontäruppdraget kommer att gå vidare till
nästa steg i rekryteringsprocessen. Detta omfattar en intervju under v.32 eller 33. Utifrån
bedömningen av frågeformulärets kvalité samt intervjun kommer vi sedan att välja ut den
sökande som bäst uppfyller de kompetenser som Egalia söker.
Vi tar INTE emot ansökningar per epost och kommer inte att läsa CV eller
personligt brev.
Läs gärna mer om Egalia på www.egaliaung.se
*
Transperson är en person som på något sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och
Med rasifierad menas att du har blivit, blir eller riskerar att bli utsatt för diskriminering och rasism pga. din
hudfärg, hårfärg, födelseland, namn, språk, religion och/eller etnicitet. En annan benämning är ”icke-vit”.
†
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards