Betydelsen av flygerfarenhet för uppfattningen om pitch

Möjligheterna att i dynamisk flygsimulator (DFS) återskapa rörelsemönster som vid flygning
är grundläggande. 1. Koordinerad kurvtagning
Arne Tribukait, Eddie Bergsten, Ola Eiken, Mikael Grönkvist, Andreas Brink
KTH, Teknik och Hälsa, Enheten för Omgivningsfysiologi, Berzelius v. 13, 171 65 Solna
Introduktion: Vid inträdet i en koordinerad sväng med flygplan kan positionsändringen i roll
detekteras av båggångarna medan otolitorganen ständigt signalerar att huvudet är upprätt. Det
antas ofta att denna konfliktsituation kan återskapas i centrifug med utsvängande gondol.
Dock finns väsentliga skillnader i rörelsemönster mellan gondolen hos en accelererande
centrifug och ett flygplan som inträder i en sväng. Skillnaderna hänger samman med att
centrifugens radie är konstant och betydligt mindre än vid svängar med flygplan. Sålunda blir
båggångsstimuleringen i kroppens horisontal- och symmetriplan väsentligt starkare i centrifug
än i flygplan. Föreliggande studie syftade till att klarlägga betydelsen av dessa skillnader för
pilotens upplevelse av sidolutning.
Metod: Hos 10 militära flygelever registrerades den subjektiva visuella horisontalen (justerbar
ljuslinje i mörker) vid tre tillfällen: DFS – SK60 – DFS. Acceleration av centrifugen resp.
inträde i sväng med flygplanet gjordes på 10s. Belastningen 2G (sidolutning 60°) varade 6
minuter. Vid varje tillfälle genomgick försökspersonen två åkturer/svängar. Initial och final
lutningsupplevelse har bestämts för varje acceleration/sväng.
Resultat: Den initiala upplevelsen av sidolutning var 37±19° (DFS) och 38±23° (flygplan).
Den finala var 22±16° resp. 16±15°. På individuell nivå sågs en korrelation mellan de två
betingelserna: r=0.85, p<0.01 (initialt); r=0.58, p=0.08 (finalt).
Slutsats: Upplevelsen av sidolutning var väsentligen densamma i centrifug som i flygplan. Det
förefaller alltså möjligt att i centrifug på ett för balanssinnet övertygande sätt simulera inträdet
i en koordinerad sväng. Överensstämmelsen på individnivå mellan de två betingelserna talar
för möjligheten att genom testning i centrifug fastställa individuella egenskaper av betydelse
för orienteringsförmågan vid flygning.