Crohn`s Disease

advertisement
Faktablad
Uveit (inflammation i ögat)
Uveit är ett begrepp som omfattar ett flertal inflammationstillstånd i ögats druvhinna
(uvea).1 Inflammationen och de komplikationer som den kan leda till orsakar skador
på ögats vävnader som kan ge nedsatt syn eller i vissa fall blindhet.2
Vad är icke-infektiös uveit?
•
•
Inflammationen klassificeras som icke-infektiös om den inte orsakas av en
infektion.3
De olika typerna av icke-infektiös uveit kan indelas i fyra grupper beroende på
vilken del av ögat som drabbats. Dessa är: främre, intermediär och bakre uveit
samt panuveit.1
Allmän information
•
•
Uveit kan uppkomma i alla åldrar, men är vanligast bland personer i arbetsför
ålder, oftast mellan 20 och 50 år.2 De främsta riskfaktorerna för uveit är ärftliga
anlag, infektioner, systemiska immunmedierade/inflammatoriska sjukdomar,
tidigare ögontrauma och rökning.3-5
Många av de patienter som har icke-infektiös uveit har också en
diagnostiserad autoimmun sjukdom, till exempel SLE (systemisk lupus
erythematosus), BehŌĢets sjukdom eller ankyloserade spondylit (Bechterews
sjukdom).6
Tecken och symtom
•
•
Uveit kan ge dimsyn eller nedsatt syn, ögat blir rött och värker, man blir
ljuskänslig och upplever “flugor” eller prickar i synfältet.7
Många symtom vid uveit är en direkt följd av inflammationen, men vissa kan
uppstå till följd av komplikationer på grund av exempelvis glaukom (grön starr)
eller näthinneavlossning.8
1
Förekomst och följder
•
•
•
Icke-infektiös intermediär uveit, bakre uveit och panuveit drabbar endast ett
fåtal patienter och betraktas som sällsynta sjukdomar.9
Synnedsättning i samband med uveit kan påverka många aspekter av
patienternas liv, som aktiviteter i dagliga livet, sociala aktiviteter,
arbetsförmåga och körförmåga.10,11
Blindhet är den mest skadliga konsekvensen av uveit i förhållande till
sjukdomsbörda.12 Patienter med uveit har högre sjukvårdskostnader än
andra,13 och risken för att de ska sluta förvärvsarbeta eller vara borta från
arbetet är också högre. Det innebär att sjukdomen kan leda till olika typer av
personliga och samhälleliga kostnader.13
Behandling
•
•
•
Det behövs bättre behandlingsmetoder för icke-infektiös intermediär uveit,
bakre uveit och panuveit.8
Trots de biverkningar och komplikationer som kan uppstå vid
långtidsanvändning av kortikosteroider utgör dessa grunden i behandlingen av
ögoninflammation i samband med icke-infektiös uveit.14 Långvarig användning
av steroider kan ge ett flertal biverkningar, bland annat glaukom (grön starr)
och katarakt (grå starr).15
Nya behandlingsalternativ håller på att utvecklas som kommer att ge andra
möjligheter att behandla icke-infektiös uveit.15
2
Download