trender - world watch list 2013 islamiska extremister är

advertisement
TRENDER - WORLD WATCH LIST 2013
ISLAMISKA EXTREMISTER ÄR FORTFARANDE DE
FRÄMSTA FÖRFÖLJARNA AV VÄRLDENS KRISTNA
Nordkorea fortsätter att vara världens mest mardrömslika stat för dem som vill utöva sin kristna
tro. Samtidigt indikerar Open Doors World Watch List 2013 att den främsta trenden vad gäller
förföljelse av kristna 2012, har skett som en följd av en ökad islamism i de länder som påverkats av
den arabiska våren. Detta har lett till att trycket kraftigt har ökat på stora delar av kyrkan i Mellanöstern och Nordafrika. Några exempel:
• Utländska jihadister terroriserar nu kristna i det krigsdrabbade Syrien, som har klättrat
upp från plats 36 till plats 11 på listan.
• Militanta fraktioner med koppling till al-Qaida har tagit över norra Mali och gör livet
omöjligt för kristna i området. Mali skriver också för första gången in sig på World Watch
List och hoppar direkt upp på en 7: e plats.
• Även i länder som Libyen, där man genomgått en form av demokratiseringsprocess, har
radikala islamistiska fraktioner spritt terror ostraffat ibland den kristna minoriteten. Detta
har pressat upp landet från en 26: e plats till plats nummer 17.
Islamismen har också förgrenat sig vidare till subsahariska Afrika (Afrika söder om Saharaöknen),
där man ersatt den traditionellt mer toleranta sufismen (gren av islam) med wahhabism, en mycket
strängare version av islam som praktiseras i Saudiarabien och Qatar. Detta har resulterat i fem
nykomlingarna på topp 50: Mali (7), Tanzania (24), Kenya (40), Uganda (47) och Niger (50). Islamismen orsakade också en försämring av situationen för kristna i Malaysia (upp från 50 till 42),
och även om Indonesien sjunkit ett par placeringar (från 43 till 45), så har detta mer att göra med
nykomlingar på listan och stora försämringar i andra länder än att situationen blivit bättre för den
stora kristna befolkningen i detta land som domineras av sin muslimska befolkning.
Men trenderna är inte odelat dystra. I Fjärran Östern, med undantag av Nordkorea, förbättras kommuniststaternas behandling av de kristna marginellt. Laos har sjunkit från 12: e till 18: e plats, Vietnam ramlade ur 20-i-topp listan (från plats 19 till 21), trots att en ny lag om registrering av religiösa
aktiviteter åter kan förvärra situationen. Men det största raset skedde i Kina. Landet som har ca 85
miljoner kristna och världens största minoritetskyrka har fallit 16 placeringar, vilket innebär ett ras
ned från plats 21 till plats 37.
Open Doors Sverige
Drottninggatan 11
701 40 Örebro
T 019-31 05 00
E [email protected]
I www.open-doors.se
Sid 2:8
Open Doors World Watch List är den enda årliga undersökningen av religionsfrihetens villkor
bland kristna runt om i världen. Det mäter graden av frihet för kristna som lever ut sin tro i fem
olika områden – privatlivet, familjelivet, samhällslivet, församlingslivet samt livet på nationell
nivå. Dessutom inkluderas en sjätte sfär som mäter förekomsten av våld.
Undersökningens olika mätområden har lika stort värde och är utformad på ett sätt som spårar de
djupare lagren av förföljelsens orsaker och inte bara faktiska händelser. Missionären och författaren Nik Ripkin varnar i sin kommande bok ”The Insanity of God”, för att förföljelse ofta är
värre när tillbuden är få. Kristna är ibland så förtryckta och rädda att de överhuvud taget inte alls
vågar uttrycka sig, eller också har de tvingats fly helt och hållet, vilket norra Mali är ett exempel
på. En kristen ledare i norra Nigeria uttrycker detta på följande sätt: ”Det är viktigt att inse att en
långsam åtstramning (squeeze) ofta är ett mer effektivt sätt förstöra kyrkan än en hårdför utslagning
(smash). Åtstramningen är svårare att urskilja och ger sällan några feta rubriker”.
Under 2012 var det kristna i Nigeria, Irak och Syrien som utsattes för det mest omfattande våldet,
tätt följt av Sudan och Columbia. I Eritrea, Burma, Kenya och Egypten var det riktade våldet mot
kristna också extremt högt.
Fem viktiga trender
De länder som presenteras och rangordnas på World Watch List 2013 baseras på information som
Open Doors inhämtats under perioden 1 november 2011 - 31 oktober 2012. Utifrån ett omfattande
bakgrundsmaterial, kan man även utläsa fem trender när det gäller förföljelsen av världens kristna:
1. Islamister har vunnit terräng under den arabiska våren och fortsätter att ytterligare marginalisera de kristna.
I december 2012 hade den arabiska våren pågått i två år, och även om många diktatorer störtats är
det islamismen och de islamistiska partierna som haft den främsta fördelen av dessa förändringar.
Generellt sett kan man säga att en islamist är en person som vill att det politiska och det sociala
livet ska utgå från islam, och den arabiska våren har varit medlet som gett islamistiska rörelser
chansen att utöka sitt inflytande via röstsedeln i allmänna val. I varje land där regimen föll, fick
islamistiska partier makten. Sekularister, som önskar ett mer pluralistiskt politiskt system och vill
minska religionens politiska betydelse och tillvarata minoriteters olika rättigheter, blev till stor del
utmanövrerade, vilket ibland även berodde på ett trångsynt revirtänkande bland dess anhängare. I
Egypten, där Mellanösterns största kristna minoritet finns bosatt, har det Muslimska brödraskapet
tagit makten och driver nu igenom en ny konstitution som ser ut att göra islams sharialagar till
huvudsaklig grund för landets nya lagstiftning. Egyptens kristna kopter har lämnat samrådsprocessen, med hänvisning till att det styrande Muslimska brödraskapet inte tagit någon notis eller visat
intresse till deras synpunkter.
Open Doors Sverige
Drottninggatan 11, 701 40 Örebro
019-31 05 00
[email protected] / www.open-doors.se
Sid 3:8
Men situationen är mycket värre på platser där islamisterna organiserat sig i militära organisationer
och anammat övertygade jihadister. Syrien är ett exempel på ett land där oppositionen har betydande grupper med islamistiska tendenser. Dessa uppfattar de kristna i Syrien som anhängare till
Assad-regimen och landets kristna blev därför tidigt en måltavla för islamisterna. Detta ledde bl.a.
till att alla kristna flydde staden Homs, som normalt sett har en stor andel kristna i sin befolkning.
I mitten av 2012 blev det tydligt att utländska jihadister gått med i kampen. Dessa har redan vid
sin ankomst en inställning som innebär att kristna uppfattas som främlingar och är något som bör
rensas ut från landet. Stora delar av Libyen är fortfarande kontrollerade av islamiska grupperingar
som ofta utsätter kristna för utpressning.
På en regional nivå utnyttjar regimer som Saudiarabien och Iran situationen för att sprida sina
respektive extremversioner av islam. I kombination med att Turkiet ökar sitt inflytande i regionen
samtidigt som det amerikanska avtar, skapar detta generellt sett ett tuffare klimat för alla kristna
minoriteter. 8 av de 10 högst rankade länderna på World Watch List, har extremistiska regimer som
iscensätter förföljelse av kristna. Och i 24 av de 30 högst rankade länderna är det islamistiska extremister som är källan till förföljelsen – antingen som regim eller som våldsamma oppositionella
krafter.
Trots detta växer kyrkan - inte alltid numerärt - men åtminstone i sitt samarbete. Kristna ledare i
Syrien har på senare tid funnit en ny ömsesidig enhet. Mitt under alla påfrestningar och frestande
erbjudanden om att lämna landet är det många ledare som stannar för att möta en oviss framtid. Ett
sådant modigt ledarskap fortsätter att inspirera kristenheten i landet.
2. Islamism har spritt sig vidare till subsahariska Afrika, vilket resulterat i en alarmerande
nivå av våld mot kristna.
Islamismen har ökat i subsaharaiska Afrika under den senaste generationen, men det är först på
senare tid som våldsamma grupper skapat obalans i länder och regioner. Detta sker ofta med ekonomiskt stöd och med vapen från Saudiarabien eller sönderfallande stater som Libyen. Boko Haram
fortsätter att framstå som en kompromisslös muslimsk terroristgrupp i norra Nigeria, vilket gjort
detta område till det mest våldsamma i världen för den kristna befolkningen. I världens fattigaste
land, Mali, beslagtog den västsahariska grenen av al-Qaida kontrollen över landets norra delar efter
en militärkupp den 12: e mars. Området hade sedan tidigare varit måltavla för Tuaregrebellerna,
och en sträng form av sharia har nu införts. Kristna flydde hals över huvud och anlände ofta helt
tomhänt till landets södra delar eftersom extremisterna i norr gick från hus till hus för att döda
de kristna. Den Afrikanska unionens (AU) medlemsländer har lovat att driva ut rebellerna, men
ännu läggs ingen kraft bakom denna ambition. En mer förvånande trend har varit förekomsten av
islamistiskt våld i länder där kristna är i majoritet. Detta har skett i Kenya och Tanzania, även om
angreppen i det senare fallet är koncentrerat till de muslimskt dominerade öarna Zanzibar (Unguja)
och Pemba. Ökningen av våldet mot kristna i Kenya har sin förklaring i att extremister ur alShabaab har flytt från Somalia och nu i stället börjat terrorisera områden i östra Kenya.
Open Doors Sverige
Drottninggatan 11, 701 40 Örebro
019-31 05 00
[email protected] / www.open-doors.se
Sid 4:8
En ännu större anledning till oro är dock den samordnade spridningen av islamism som förändrar
kulturen i olika delar av Östafrika. Även i Kenya, där de kristna är i majoritet, har extremistiska
muslimer iscensatt en lobbyverksamhet som varit så framgångsrikt att en ny bestämmelse tagits
med i den nya konstitutionen som innebär att islamiska familjedomstolar ska upprättas i landets
samtliga län, även om det bara finns ett fåtal muslimer. Efter denna framgång är observatörer oroliga att län med muslimsk majoritet som nästa steg vill införa sharialagstiftning i hela länet. I hela
denna region, har muslimska extremister visat prov på stor finess när man på detta sätta infiltrerat
kulturen.
Länderna i Sahel-bältet (området som spänner från Atlanten och över till Röda havet; ett fält upp
till 100 mil brett med Saharas öken i norr och Afrikas savanner i syd) har länge framstått som
ett konfliktområde, där muslimska företrädare sprider sitt budskap från de arabiska delarna av
norra Afrika och där kristna evangelister kommer upp från det mer kristna södern. Dessa två missionerande religioner stöter allt oftare på varandra eftersom många animister bor i detta område och
ofta är föremål för konvertering till den ena eller andra religionen.
3. I några av Asiens större länder där den kristna minoriteten är betydande, försöker andra
religioner omdefiniera kulturen på ett sätt som ofta är ogästvänligt för kristna.
Vid sidan om Kina är det två länder som dominerar det asiatiska landskapet: Indien och Indonesien. Bägge länderna har en betydande kristen befolkningsandel om vardera cirka 70 respektive
38 miljoner invånare. Båda länderna har också en konstitution som är sekulär samt en stark pluralistisk tradition som innebär att man försöker förmå religionerna att inte dominera varandra. Men
detta håller på att förändras. Ett par forskare på området, Christof Sauer och Thomas Schirrmacher,
skriver i antologin “Sorrow & Blood”, en viktig bok som publicerades av World Evangelical Alliance under 2012, att: “de två mycket folkrika nationerna Indien och Indonesien, som under flera
årtionden har upplevt ett relativt lugn, har nu börjat återvända till förtryck.”
I Indien har hinduiska extremister börjat befästa sin ställning på landsbygden efter valnederlaget
2004 och det finns starka indikationer på att kulturen långsamt och subtilt håller på att “hinduiseras”. Dessutom finns maoistiska upprorsmän utspridda över tolv delstater som ofta tvingar kristna att fly under vapenhot i regioner som Chhattisgarh och Orissa. I Indonesien attackerar islamistiska grupper regelbundet kyrkor på landsbygden och vad som verkligen oroar är regimens uppenbara
ovilja att försvara den religiösa mångfalden. Hundratals distrikt har valt att införa sharialagar trots
att detta strider mot grundlagen. Detta skapar förstås ännu fler oroshärdar mellan kristna och muslimer. Det finns farhågor att landets politiska elit infiltreras av muslimska fundamentalister, vilket i
så fall kan förklara passiviteten bland politikerna på nationell nivå. Samtidigt är de återhållsamma
krafterna starka i både Indien och Indonesien och det är inte säkert att dessa observationer pekat ut
en varaktig trend, där kristna i så fall skulle kunna emotse ännu större umbäranden.
Open Doors Sverige
Drottninggatan 11, 701 40 Örebro
019-31 05 00
[email protected] / www.open-doors.se
Sid 5:8
4. I Fjärran Österns kommuniststater märker man gradvis av en förändring som innebär att
myndigheterna allt mer erkänner värdet av samverkan med kyrkan i stället för att betrakta
den som en fiende.
Med undantag från Nordkorea är ledordet för dessa länder “social stabilitet”. Detta gäller för Kina,
Vietnam och lilla Laos, som alla globaliseras snabbt. Parallellt har behandlingen av kristna förbättring både marginellt och ganska betydande. Kina är det land som förbättrat sin position på World
Watch List allra mest (dvs. har tappat flest placeringar), och även om kristna bosatta i områden med
muslimska och tibetanska minoriteter även fortsättningsvis kommer att leva med svår förföljelse, så
finns det ingen tvekan om att regimen nu upprätthåller en högre toleransnivå mot de många miljoner hankineser som fortsätter sin verksamhet utanför den officiella tre-själv-kyrkan. Anledningen
kan vara att regimen allt mer inser vikten av att bemöta sociala spänningar som en övergång till ett
kapitalistiskt samhälle medför och att kyrkan därför bör betraktas som en allierad eftersom man
undervisar om hårt arbete, ärlighet och respekt för överheten – värden som är nödvändiga för att
säkerställa ett lands sociala stabilitet. Det är dock fortfarande långt till den punkt då kyrkan känner att man skyddas av rättsstatens principer och det närmande som pågår mellan kyrkoledare och
ledande politiker kan raseras om förutsättningarna ändras.
5. I många länder är korruptionen så omfattande och etablerad att när ärliga kristna lyfter
fram missförhållanden hamnar de ofta i skottlinjen.
Världens mest korrupta regimer har mestadels återfunnits i Latinamerika, där diktatorer som Perus
president Fujimori stoppat nationskassan i egen ficka samtidigt som man bekämpat landets rebeller och de drogkarteller som dessa byggt upp för att finansiera sina revolutionära syften. Här har
kristna alltför ofta hamnat i skottlinjen. När revolutionärerna nu i stort har gett upp sina politiska
mål men fortsätter med sin verksamhet, har korruptionen nått omfattande nivåer i hela samhället. I
Colombia kontrolleras stora delar av landet av olika narkotikakarteller, och när pastorer talar ut och
ifrågasätter systemet blir de ofta en måltavla. Detsamma gäller för stora delar av Mexiko, Guatemala och Honduras, länder som ännu inte nått upp till en plats på World Watch List.
Men den organiserade korruptionen är inte bara ett latinamerikanskt problem. Samtliga centralasiatiska republiker (Uzbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan, Kirgizistan och Kazakstan) finns med på
World Watch List, med Uzbekistan placerad så högt som en 16: e plats. I dessa länder är det mycket
vanligt att kyrkan hamnar i problem när man försöker vara ärlig och påvisa girighet och utnyttjandet av andra människor. Burma (Myanmar) är en annan stat där de styrande generalerna utnyttjar
sin makt för att sko sig själva och även om de första stegen tagits mot en mer demokratisk framtid
så fortsätter kristna att utnyttjas genom att ofta tvingas arbeta som slavar i gruvor och olika utvecklingsprojekt. Våldtäkter av kristna kvinnor är alltför vanliga förekommande som Benedict Rogers
visar i sin kraftfulla bok “Burma, A Nation at the Crossroads”; en bok som dokumenterar hur en
grupp kristna ur folkgruppen Chin blivit våldtagna och sedan korsfästa.
Open Doors Sverige
Drottninggatan 11, 701 40 Örebro
019-31 05 00
[email protected] / www.open-doors.se
Sid 6:8
Andra rapporter
Även om Open Doors World Watch List är unik med sitt årliga fokus på förföljda kristna, har en
ökad oro på senare år medfört att insatser gjorts för att samla information angående den globala
religionsfriheten. I spetsen för denna satsning står “Pew Research Center’s Forum on Religion and
Public Life” som i september 2012 släppte sin tredje rapport där man mäter religiösa restriktioner
över hela världen. Även om denna rapport omfattar en annan mätperiod (mitten-2009 till 2010),
så finns det viktiga likheter mellan denna rapport och World Watch List 2013. Till exempel rankar
Pew Center länderna i Mellanöstern och Nordafrika som det område på jorden där restriktionen av
religiös praxis är allra störst. Deras slutsats är att 75 procent av världens befolkning lever i länder där antingen regimen kraftigt begränsar religionsfriheten eller att de sociala nätverken agerar
hotfullt utifrån ett religionsperspektiv. Man menar också att detta är en utveckling som ser ut att
förvärras. Pew Center refererar till situationen i mitten av 2012 och skriver: “Statliga eller sociala
trakasserier av kristna rapporterats i 111 länder. Det tidigare rekordet var 107 som uppmättes under
studiens första år”. Även i sin globala rapport angående kristendomen hävdar man att 10 procent av
världens kristna lever i länder där de utgör en minoritet och om alla dessa kristna levde tillsammans
i ett enda land, skulle dessa 208 miljoner människor utgöra den näst största kristna befolkningen
i världen. Av de länder som ligger på World Watch List 2013, är det bara sex länder som har en
kristen majoritet: Etiopien, Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda och Colombia. Man kan alltså säga
att förföljda kristna i första hand lever som minoriteter och att de som utsätts för den svåraste förföljelsen bor i muslimska stater.
Trots allt finns det hopp
En närmare studie av World Watch List kan även lyfta fram hoppfulla tecken och hoppfulla slutsatser. Förföljelsen växer eftersom den kristna kyrkan växer. Kyrkan i Latinamerika och Afrika har
fördubblat sin storlek sedan 1970-talet och tredubblats i Asien. Tillväxten har gjort att majoriteten
av världens kristna sedan början av 1990-talet har ett annat ursprung än västvärlden. Förföljelsen
tenderar också att gå hand i hand med kyrkans tillväxt och vittnesbörd och är snarare en anledning
till att tron förädlas och förstärks än blir försvagad. Kinas enorma väckelse började i Maos kulturrevolution på 1960-talet. Även i dagens inbördeskrig i Syrien, där krigets hetta och hot om förintelse sammanför de kristna, rapporteras om en gemenskap och en enhet man aldrig tidigare upplevt.
I Asien öppnas möjligheter för kyrkan att på olika sätt inta en mer framträdande position i samhällslivet. Även Pakistan har haft ett bättre år, trots att man 2011 fick uppleva hur Shabaz Bhatti,
den framstående kristna minoritetsministern, blev skjuten. Detta lönnmord finns med i bakgrunden
till den något besynnerliga händelsen då en 14-åriga kristen flicka, Rimsha Masih, blev gripen i
augusti 2012. Hon togs i förvar enligt landets gällande hädelselag efter anklagelser om att hon vanhelgat koranen. Men händelsen fick lokala muslimer att uppsöka polisen där man vittnade om hur
man sett en lokal imam själv placera rivna sidor ur koranen i hennes väska. Vittnesmålen gjorde att
flickan frisläpptes och kunde tillsammans med sin familj förflyttas till en lugnare plats. Vissa hävdar att denna utveckling inte hade kunnat ske om det inträffat ett år tidigare. Det är ett litet tecken
som ändå kan tyda på att tidvattnet kan vända - även i ett land som Pakistan.
Open Doors Sverige
Drottninggatan 11, 701 40 Örebro
019-31 05 00
[email protected] / www.open-doors.se
Sid 7:8
Sex olika kategorier av kristna som idag
löper störst risk att utsättas för förföljelse.
Den kristne forskaren William Barclay sa en gång att de kristna på Nya testamentets tid hade tre
gemensamma egenskaper: “Ett - de fyllda med en irrationell kärlek till sina fiender; två - de var
fyllda med en outsäglig glädje; tre - de befann sig alltid i trubbel.”
För vilka kristna är sannolikheten störst att hamna i trubbel för sin tro i världen idag? Här är en lista
över de sex främsta riskgrupperna baserat på data från World Watch List 2013!
1 - Om man är kristen och tillhör en husförsamling i Nordkorea.
Nordkorea tillåter inte någon att samlas för att dyrka någon annan gud än Kim Il Sung och
hans familj. Statsapparaten väjer inte för något i sitt mål att utrota landets hemliga kristna.
2 - Om man är kristen och har en muslimsk bakgrund, särskilt om man är bosatt i ett muslimland.
Muslimska stater förbjuder konvertering från islam och ofta vidtar familjer våldsamma åtgärder mot sina egna anhöriga, även när lokala lagar är mer liberala.
3 - Om man som kristen evangeliserar i muslimskt dominerade områden.
Även om man bor i ett land med kristen majoritet finns det områden som har en större andel
muslimer (t.ex. Nigeria, Kenya och Tanzania). Kristna evangelister är inte välkomna i dessa
områden och får ofta utstå våldsamheter som en följd av att man delat sin tro.
4 - Om man som kristen har en hinduisk bakgrund och är bosatt i någon av Indiens mer hinduradikala delstater.
Evangelister kan misshandlas mycket svårt för sitt vittnesbörd och får ofta löpa gatlopp i
minst sju av Indiens delstater som anammat antikonverteringslagar. Det finns ytterligare delstater som inhyser organiserade hinduistiska grupper av mobbkaraktär.
5 - Om man tillhör den kristna befolkningen med historiska rötter och bor i någon av de
stater i Mellanöstern som påverkas av den arabiska våren.
Rubrikerna domineras ofta av den svåra situation som råder för kristna med muslimsk bakgrund. Men i Mellanöstern, som ironiskt nog är kristendomens vagga, är kristna med en lång
kristen bakgrund ofta satta under stor press (ofta tillhörande ortodoxa och katolska kyrkor).
Historiska och ansenliga stora grupper troende är bosatta i Egypten, Irak och Syrien. Länder
som numera alla finns med i de övre skikten av World Watch List. I Syrien har tiotusentals
kristna tvingats fly från sina hem. Den enda anledningen är att de är kristna.
6 - Om man är kristen och har lämnat den ortodoxa kyrkan i Etiopien.
Under historiens lopp har många kristna blivit förföljda av andra kristna. Ett sådant pågående
exempel är den situation som råder i Etiopien, som ligger på plats 15 på World Watch List.
Detta land stoltserar med en gammal ortodox kyrka, men det finns mycket i denna kyrka som
Open Doors Sverige
Drottninggatan 11, 701 40 Örebro
019-31 05 00
[email protected] / www.open-doors.se
Sid 8:8
saknar verkligt liv. Detta har gjort att vissa kristna lämnat sitt ursprung för en mer levande
församling, vilket ofta leder till landets mer oberoende pingstförsamlingar. Detta har väckt
upp stor vrede hos den ortodoxa kyrkans ledarskap och man gör allt i sin makt för att pressa
de tidigare medlemmarna att återvända.
Ytterligare information
På vår hemsida - www.open-doors.se - återfinns ytterligare information inkl. en beskrivning av
vår arbetsmetod samt detaljerade beskrivningar av länderna på 10-i-topp listan. Detta kommer så
småningom att kompletteras med de övriga 40 länderna på listan. Mycket av materialet är fortfarande på engelska, men översätts löpande till svenska.
Open Doors Sverige
Peter Paulsson
Generalsekreterare
[email protected]
0730-88 44 88
Örebro den 9 januari 2013
Open Doors Sverige
Drottninggatan 11, 701 40 Örebro
019-31 05 00
[email protected] / www.open-doors.se
Download