Labvärdesuppgift - UU Studentportalen

advertisement
UPPSALA UNIVERSITET
Avd. för farmakokinetik och läkemedelsterapi
Fördjupad farmakoterapi B/C, 5p
Individuell uppgift - labvärden
Laboratorievärden är en viktig informationskälla vid diagnostik av sjukdomar samt
monitorering av effekter och bieffekter vid läkemedelsbehandling. Denna uppgift avser att
ge utökade/fördjupade kunskaper om vanliga labvärden inom olika områden.
Inför redovisningen av labuppgiften ska du först repetera och fördjupa dig i de viktigaste labvärdena inom ett speciellt område (enligt siffran på gruppindelningen). Vid vilka sjukdomar
används de? Vad tyder avvikande värden på?
Fundera även kring huruvida det finns läkemedelsbehandlingar där labvärdena används för
monitorering av effekter/bieffekter.
Specifika instruktioner finns till varje område (se nedan).
Du ska skriva ner tre relevanta frågeställningar inom ditt område. Minst en av frågorna ska
vara kopplad till läkemedelsbehandling, dvs handla om både labvärden och läkemedel (ej
hur en sjukdom behandlas med läkemedel) Exempel: Ange och motivera det labvärde som
lämpligen används för att uppskatta en typ I-diabetikers följsamhet till sin insulinbehandling.
De tre frågeställningarna ska sedan lämnas in för att distribueras till de övriga
gruppmedlemmarna. Du ska även lämna in lösningsförslag med referenser till dina frågor.
Lösningarna ska omfatta maximalt en A4-sida sammanlagt.
Såväl frågorna som lösningarna till dessa ska skrivas i de word-mallar som finns att hämta på
studentportalen. Ange i dokumentnamnen grupp (A-H) samt område (ex. anemi). De båda
dokumenten med frågor respektive lösningar ska sedan laddas upp på studentportalen
(observera ”stopptid” i schemat). För varje grupp (A-H) finns en filarea för frågor och en
filarea för lösningar.
Du ska sedan via studentportalen hämta de frågor som dina gruppmedlemmar har bidragit
med och arbeta med dem för att vid redovisningstillfället vara beredd på att presentera
lösningar på samtliga frågeställningar, inom samtliga områden.
Efter den muntliga genomgången kommer filarean med gruppens svar att göras synlig för
gruppens samtliga medlemmar.
Områden:
1
Anemi
Fokusera på hur man gör en anemiutredning, skillnad mellan
makro-, normo- och mikrocytär anemi samt järnomsättningen.
2
Infektion
Fokusera på CRP, SR, LPK, olika typer av vita blodkroppar, när man använder
vilka värden samt vilka tidsaspekter det finns.
3
Njure
UPPSALA UNIVERSITET
Avd. för farmakokinetik och läkemedelsterapi
Fördjupad farmakoterapi B/C, 5p
Fokusera på de labvärden som visar på njurfunktion; Kreatinin, cystatin C, vilka
faktorer som påverkar dessa värden, hematuri, albuminuri samt urea.
4
Lever
Fokusera på vilka värden som stiger vid gall- respektive leverpåverkan och vilka
värden som kan användas för att bedöma leverfunktionen.
5
Thyroidea
Fokusera på skillnaden i labvärden mellan hypo- och hypertyreos, såväl primär
som sekundär.
6
Hjärta
Fokusera på de olika hjärtinfarktsmarkörerna, vilka tidsaspekter som finns och
hur specifika de är, samt BNP och proBNP.
7
Blödning
Fokusera på de olika markörer som finns för att mäta olika blödningstillstånd
framför allt de som följs vid olika typer av behandling med antikoagulantia /
trombocythämmare.
8
Diabetes och blodfetter
Fokusera framför allt på C-peptid samt apolipoproteinerna.
9
Elektrolyter
Fokusera på Na/K-balansen, hur värden påverkas av intorkade/övervätskade
patienter samt kalcium.
Ett tips är att läsa i boken ”Klinisk kemi i praktisk medicin”. Det finns några referensexemplar på avdelningen. I boken ”Patientfall i farmakoterapi och sjukdomslära” finns också
en del nyttigt kring labvärden, dock på en grundläggande nivå så ytterligare material behövs.
Download