Lpp Antikens Grekland år 7
v. 43 – Introduktion + folkvandringarna och stadsstaternas
tillkomst. Kreta & Mykene.
v. 45 – Aten & Sparta. Gudarna
v. 46 – Odysseus äventyr.
v. 47 – Alexander den store. Filosofi & Vetenskap.
Demokratispel.
v. 48 - OS + miniolympiad. Arvet.
Mål att sträva mot:
Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven
– förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och
skeenden i nutiden och skapar en beredskap inför framtiden,
– tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser och
epoker,
– utvecklar sin förmåga att använda historien som verktyg för förståelse av
andra ämnen,
– blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna
och att varje tids människor skall bedömas utifrån sin tids villkor,
Undervisning:
Lärarledd undervisning (föredrag), litteraturstudier (läroboken), film, rollspel &
praktisk tillämpning av antika idrottsgrenar.
Konkretiserande av målen:
Eleven ska kunna förklara hur det antika Grekland sakta växte fram och så
småningom utvecklades till en världsmakt (Var kom de ifrån? Hur kom det sig
att de blev så framgångsrika? etc.). Eleven ska också ha kännedom om vad vi i
vårt samhälle har kvar som ett arv från antikens Grekland (konsten, språket,
idrotten m.m.) samt hur det har påverkat oss? Vilka var de och vad trodde de på
är andra frågor vi kommer att behandla i detta arbetsområde.
Redovisningsformer:
Läxa varje vecka.
Uppgifter:
1. Deltaga i en ”miniolympiad”.
2. I skrift formulera sina tankar kring ett ”filosofiskt problem”. Dessa delas
ut av undertecknad.
3. ”Demokratin i Aten” – ett rollspel.
4. Göra en ”Gudabiografi”.
5. Lämna in en filmrecension.