Grupp 10

advertisement
IKEA
Grupp 10
Beatrice Magnusson
Sarah Nastredtin
Sandra Weidmann
Lisa Lindqvist
Innehåll
Bakgrund och historik
Om IKEA
Vision och Affärside
Strategi
Hållbarhet CSR
De viktigaste intressenterna
SWOT analys & Konkurrentanalys
Marknadsföring
Ekonomisk analys
Sammanfattning och rekommendationer
Bakgrund och historik
IKEA grundades 1943
-
Initialerna står för Ingvar Kamprad Elmtaryd
Agunnaryd
Grundaren Ingvar Kamprad
Idén om monteringsfärdiga möbler kom fram genom att
Kamprad ville pressa priserna på möbler.
1958 öppnar första IKEA varuhuset, i Älmhult.
-
Stockholm får sitt första IKEA varuhus år 1965.
Om IKEA
Världens största möbelföretag
-
med cirka 300 egna varuhus i olika länder i världen
-
en omsättning på 29,3 miljarder EUR/år
-
över 140 000 anställda.
IKEA är ett stiftelseägt aktiebolag.
IKEA är främst uppdelat i den så kallade Kampradsfären
- Ikeakoncernen,
- Inter Ikeagruppen
- Ikano gruppen.
Om IKEA - Kampradsfären
●
Ikeakoncernen förknippas med möbeljätten IKEA
○
○
○
●
Inter Ikeagruppen äger varumärket och “det heliga konceptet”
○
○
○
●
Stichting Ingka Foundation
Ingka Holding B.V och
Ikea koncernens ledning
Interogo Foundation,
Inter Ikea Holding S.A och
Inter Ikeagruppens ledning,
Ikanogruppen är en företagsgrupp som ägs av Ingvar Kamprads tre söner och
består av Ikanogruppens styrelse.
Vision och affärsidé
●
●
IKEAs vision är “att skapa en bättre vardag för
de många människorna”.
IKEAs affärsidé är att erbjuda ett brett
sortiment med heminredning till ett lågt pris
så att fler har råd att köpa det.
Strategi
●
IKEA:s strategi för att genomföra detta är att optimera sin värdekedja, med andra ord att de skapar
långvariga relationer med leverantörer, automatiserar tillverkningsprocessen samt tillverkar i stora
volymer.
Hållbarhet CSR
IKEAs filosofi för en hållbar ekonomi:
“Vi tjänar in pengarna
innan vi gör av med dem”
IKEA är ute efter att företaget ska kunna växa med hjälp av sina egna resurser. Vinster som företag görs
återinvesteras i företaget i form av nya varuhus, låga priser samt satsningar på en hållbar verksamhet ur ett
miljöperspektiv.
Satsningar för miljön
IKEA har gjort satsningar för miljön genom bland annat LED-belysningar samt användning av mer hållbara
material i sin produktion. De har också som mål att allt trä som används ska komma från mer hållbara källor
2020 och de arbetar för att helt ställa om till förnybar energi och att den energi de förbrukar ska ersättas. Ett
löfte om ett bidrag som går upp till 1 miljard euro för klimatåtgärder har dessutom givits av Ikea koncernen
och Ikea Foundation.
Hållbarhet för anställda
IKEA arbetar för att deras leverantörer, anställda, konsumenter samt hela samhället ska ha det bra. De
arbetar för detta ändamål genom att bland annat sänka arbetstimmarna för leverantörernas arbetare i Kina
(fortfarande med samma löner) och ge donationer till samhällen som påverkats negativt av
klimatförändringar.
De viktigaste intressenterna
Ikeas viktigaste intressenter är ägarna och ledningen som styr hela skeppet och som vill få utdelning eller
avkastning på något sätt, leverantörer och anställda som får verksamheten att fungera i form av framtagning
av produkter samt försäljning och så vidare, samt kunder som ser till att företaget faktiskt tjänar pengar.
SWOT - Styrkor
●
Globalt företag, ca 300 varuhus
●
gör-det-själv montering
●
Fokus på hållbarhet när det gäller miljövänlig produktion
●
Låga priser
●
fraktkostnader hålls nere på grund av att produkterna inte är monterade när de
fraktas
●
Restaurang
SWOT - Svagheter
●
Lägre kvalitet och livstid på produkter än konkurrenterna
●
Gör-det-själv montering
○
●
(har bemötts med monteringhjälp)
Lägre prestige
SWOT - Möjligheter
●
Utvidga marknadsföringen
○
(inkludera överklassen)
●
Utvidga försäljningen online
●
Utvidgning till nya länder
●
Ekonomiska möjligheter
○
högkonjunktur
SWOT - Hot
●
Konkurrenter som kan hålla priser nere
●
Ekonomiska hot
○
lågkonjunktur
Konkurrenter
NYCKELTAL
IKEA AB
2014
JYSK AB
2014
MIO AB
2014
Nettoomsättning
21 287 000
2 938 074
1 745 399
Årets resultat
678 000
285 539
66 064
Antal anställda (st)
6037
1040
291
Omsättning/anställd 3526
(tkr)
2825
5998
Soliditet
15,72
76,88
46,19
Kassalikviditet
93,61
143,92
85,6
Avkastning på eget
kapital
62,76
20,04
34,63
Avkastning på tot.
kapital
13,25
15,56
16,3
Jysk
●
Mindre företag
●
Mindre utbud
●
Låga priser
Mio
●
Stor variation i priser på produkter
●
Större utbud/mer att välja mellan
●
Möbler kommer för det mesta
färdigmonterade
Marknadsföring
●
IKEA marknadsför sig i flera olika kanaler, genom olika medium.
○
○
○
●
Tv-reklam
Annonser i olika magasin och tidningar
Broschyrer och affischer.
De har även en egen katalog och en egen hemsida där de hänvisar till sin egna
blogg och en webb - tvserie, Vad gafflar ni om.
Marknadsföringens 4 P
4 P - Produkt
IKEAS produkter hör till kategorin konsumentprodukter och
kan klassas som kapitalvaror.
IKEAs produkter är byggda med funktion, hållbarhet och pris
i åtanke. Kunderna får en bra produkt till ett överkomligt
pris. Produkterna fokuserar även på hållbarhet ur ett
hälsoperspektiv, vilket gör att kunderna får produkter som
värnar om och främjar deras hälsa.
Deras produkter har även designats med energi-,vatten- och
avfallshantering som har effektiviserats för att hjälpa
kunderna att leva mer hållbart. Det är dessutom oftast
smarta designlösningar som hjälper kunderna att spara
utrymme i hemmet.
4P-Pris och Plats
IKEA menar att alla ska ha rätt till bra design och
deras priser speglar det. Priserna är låga, vilket
medför att fler har råd att köpa deras produkter.
IKEA har flera butiker över hela världen där de
säljer sina produkter. De har även en hemsida där
man kan köpa deras produkter.
4P-Påverkan
Kunderna påverkas att tänka mer hållbart och leva mer hälsosamt. De påverkas
också indirekt eftersom IKEA arbetar med att förbättra alla personers liv, som
kommer i kontakt med företaget.
Nyckeltal
Nyckeltal
2014
2013
2012
2011
Omsättning
21 321
19 887
19 353
19 165
Antal anställda (st)
6 037
5 678
2 572
5 751
Resultat
678
557
672
584
Summa tillgångar
7 948
6 463
6 306
5 788
Utifrån nyckeltalen går det att utläsa att IKEA har ökat sin omsättning stadigt från 2011, då den
låg på 19165, till 2014, då den låg på 21321. Det går även att se att antalet anställda har ökat
från 2011 trots ett stort fall under 2012, från 5751 till 2572 under 2013. Vad fallet på anställda
beror på under 2012 kan vara intressant, eftersom omsättning, resultat och tillgångar ändå
ökar under året. Man kan även se att IKEA:s tillgångar har stigit från 5788 under 2011 till 7948
under 2014. Det är möjligt att förlusten av så många anställda under 2012 bidragit till ökningen
i omsättning, resultat och tillgångar.
Nyckeltal
Soliditet var under 2010 väldigt hög
på 96,5% men har sedan dess fallit
och ligger sedan 2014 på 15,72%.
Fallet i soliditet från och med 2010
är konstigt, men beror mycket
möjligt på att kapitalet flyttades till
ett annat företag i koncernen.
Kassalikviditeten låg under 2010 på
100% men har under åren varierat,
men låg under 2014 på 93,61%.
Vilket är ganska lågt då den bör vara
över 100% om man vill vara säker
på att kunna betala tillbaka
kortfristiga skulder.
Nyckeltal
Nyckeltal
2014
2013
2012
2011
Summa eget
kapital
1147
469
567
526
Kortfristiga skulder
5 615
4 625
4 432
4 311
Summa eget
kapital och skulder
7 948
6 463
6 306
5 788
Den låga soliditeten visar på att IKEA har mycket skulder. Detta är dock konstigt med tanke på att
deras hållbarhetsstrategi går ut på att växa med hjälp av sina egna resurser. Enligt IKEA:s
årsredovisning är “Övriga skulder” den största kategorin under kortfristiga skulder. Detta noteras i
årsredovisningen som “Skulder till företag inom IKEA Gruppen”. Det här kan tyda på att IKEA lånar
pengar av sitt eget företag. IKEA granskas nu av EU för att de har undkommit 1 miljard euro i skatt.
Sammanfattning
Utifrån analysen går det att se att:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Omsättning ökar årligen
Kassalikviditeten ligger jämnt under åren, dock under 100%
Det finns frågetecken kring IKEA:s soliditet främst pga det stora fallet ner till 10,67% år 2010
Den låga soliditeten beror troligtvis på att de lånar från ett annat företag i deras egen koncern
Det egna kapitalet har ökat sedan 2011
Antalet anställda sjönk under 2012, men har sedan dess ökat
Resultat och tillgångar ökar
IKEA har en varierad marknadsföring med flera medier och kanaler
Större företag med fler anställda och högre omsättning än konkurrenter (Mio och Jysk)
Rekommendationer
Det är ett stabilt företag, trots ett stort fall i soliditet år 2010. Vi tänker oss att den
bakomliggande till fallet är en omdirigering av kapitalet inom koncernen med följd
av ökade skulder.
Vi rekommenderar att det är en värd investering i och med att det i grunden är ett
stabilt företag. Dock finns det en viss risk för en skattesmäll pga en utredning ledd
av EU angående eventuellt skattefusk, men en sådan händelse skulle troligtvis inte
påverka i någon större skala i och med företagets stabilitet.
Källor
Björk, S, Dahlgren, L, & Schulzenheim, Cv 2013, IKEA : på väg mot framtiden, Stockholm : Norstedt, 2013.
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about-the-ikea-group/company-information/
Ikea. (2016) Om Ikea koncernen. Hämtad 2016-02-16, från http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html
Ikea. (2016) Människor och miljö. Hämtad 2016-02-16, från http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/people-and-planet/index.html
Ikea. (2014) IKEA Group Sustainabilty Report. från http://www.ikea.com/ms/sv_SE/pdf/sustainability_report/sustainability_report_2014.pdf
Ikea (2016) Alla produkter. http://www.ikea.com/se/sv/catalog/allproducts/
Ikea (2016) Demokratiskt design för alla. http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/democratic-design/index.html
Ikea (2014) http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/people-and-planet/people-and-communities/index.html#suppliers
Ikea (2016) Vad gafflar ni om http://www.ikea.com/se/sv/catalog_categories/vadgafflarniom/avsnitt_11.html
Ikea (2016) En annan sida av IKEA http://livethemma.ikea.se/
Källor
Aktiekunskap (2011) Resultaträkningen - Att tolka och förstå siffrorna. http://aktiekunskap.nu/resultatrakningen-att-tolka-och-forsta-siffrorna/
Aktiekunskap (2010) Soliditet. http://aktiekunskap.nu/soliditet/
Retriever (2016) Analysis. http://web.retriever-info.com.e.bibl.liu.se/services/analysis/businessinfo
Ikea (2014) About the Ikea group. http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about-the-ikea-group/company-information/
Ikea (2016) Människor och miljö. Hämtad 2016-02-16, från http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/people-and-planet/index.html
Retriever (2016) IKEA AB http://web.retriever-info.com/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5568099963
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards