Schema för föreläsningar och gruppövninga i psykiatri grupp C

advertisement
Psykiatri T9 Malmö, Läkarutb Lunds univ, VHT 20XX, Kurs 1-2-3
140901 ML
Lektions-schema för seminarier, föreläsningar, case och redovisningar
Obs! Mall för hur ett typiskt lektions-schema kan se ut
Lokal: Föreläsningssal ”Med. Kand.” på Psykiatriska kliniken, Carl-Bertil Laurells gata 5,
plan 0, Malmö sjukhusområde (ev undantag anges nedan). Samlingsrummet intill
föreläsningssalen används ibland vid seminarier och case-övningar i mindre grupper.
Klinisk placering: mån-, tis- och torsdagar; obs! med vissa undantag (se nedan och klin placschema).
Jour på psyk akutmott: kvällar och helger (se jour- och klin plac-schema).
Helkursföreläsningar Psykiatri: se helkursschema T9 Mö på Moodle
Dag
Kl
Vad
Obl
Med vem
Kurs-v 1
Mån 00/00
08.30-09.10
Upprop och introduktion
§
ML, MS, MK, HA
09.20-10.00
§
ML, MS
§
ML, MS
§
ML, MS
13.00-13.40
Psykiska sjukdomar - en
översikt
Klinikpresentation,
rundvandring
Psykiska sjukdomar - en
översikt
Psykiskt status
§
ML, MS
13.50-14.30
Psykiskt status
§
ML, MS
14.50-15.30
§
ML, MS
§
ML, MS
08.30-09.10
Psykiskt status
Psykiatrisk journal
Din kliniska placering
+ kursinformation
Psykiska sjukdomar - en
översikt
Psykiska sjukdomar - en
översikt
Psykiska sjukdomar - en
översikt
Psyk samtal, förhållningssätt,
utmaningar
Psyk samtal, förhållningssätt,
utmaningar
Psyk samtal, förhållningssätt,
utmaningar
Case Ångest
09.20-10.00
Case Ångest
10.30-11.10
Övning: Psykiskt status
ML, MS
11.20-12.00
Psykiska sjukdomar - en
översikt
Din kliniska placering
ML, MS
10.30-11.10
11.20-12.00
Tis 00/00
08.30-09.10
09.20-10.00
10.30-11.10
11.20-12.00
13.00-13.40
13.50-14.30
14.50-15.30
Ons 00/00
13.00-13.40
13.50-14.30
14.50-15.30
Psykiska sjukdomar - en
översikt
Diagn test: Psykofarmaka
Anm
ML, MS
ML, MS
ML, MS
§
ML, MS
§
ML, MS
§
ML, MS
§
ML, MS
§
ML, MS
§
ML, MS
ML, MS
ML, MS
Sida 1 av 2
Psykiatri T9 Malmö, Läkarutb Lunds univ, VHT 20XX, Kurs 1-2-3
Kurs-v 2
Ons 00/00
Kurs-v 3
Ons 00/00
08.30-09.10
§
ML, MS , MK
09.20-10.00
Redovisning: Psyk status
Case Psykos
Case Psykos
§
ML, MS , MK
10.30-11.10
Case Depression
§
ML, MS
11.20-12.00
Case Depression
§
ML, MS
13.00-13.40
§
13.50-14.30
Introduktion till projekt
”KRIS”
Övning: LPT
ML, MS ,
Cecilia Benoni
ML, MS
14.50-15.30
Övning: LPT
08.30-09.10
Retur: redovisn Psyk status
Redovisning: LPT
Redovisning: LPT
§
ML, MS , MK
§
ML, MS, MK
Seminarium: svårbehandlad
depression
Seminarium: svårbehandlad
depression
Projekt ”KRIS” eller ”Egen
erfarenhet av psykisk
sjukdom”
§
ML, MS
§
ML, MS
§
ML, MS, Benoni,
SE, MaK, KB, MK
eller
Attitydambassadörer/Informatörer
§
ML, MS
§
ML, MS
10.30-11.10
Retur: redovisning LPT
Diagn test 2: Psykofarmaka
Fallpresentationer
Din kliniska placering
Seminarium Suicidologi
§
ML, MS
11.20-12.00
Seminarium Suicidologi
§
ML, MS
13.00-16.00
BUP-seminarium
08.30-12.00
Redovisn EpA*
Kand nr 1-6
§
ML, MS
13:00-16:30
Redovisn EpA*
Kand nr 7-11
Redovisn EpA*
Kand nr 12-16
§
ML, MS
§
ML, MS
09.20-10.00
10.30-11.10
11.20-12.00
13.00-16.30
Kurs-v 4
Ons 00/00
08.30-09.10
09.20-10.00
Kurs-v 5
Ons 00/00
fm
Ons 00/00
em
Tors 00/00
fm
08.30-12.00
Vecka 1
2015
Vecka 2
2015
Vecka 3
2015
140901 ML
ML, MS
Lärare BUP Malmö
Lokaler: plan
0 och 2
Lokaler: plan
0 och 2
Lokaler: plan
0 och 7
Lokaler: plan
0, 2 o/e 7
Lokaler: plan
0, 2 o/e 7
Se BUPschemat
Inläsning
Skrivningar: 00/00 Ped+Gyn
00/00 Psyk+Ber+Bup
Nivåtentamen
T6-T9
Kursansvariga
Mö-Ld-Hbg
Nivåansvariga
Mö-Ld-Hbg
§ = obligatoriskt moment
* EpA = Epikritisk Analys (muntlig) + Signeringslistor + Medsittning + Insamling av nycklar & larm ( & ev
RSID-lånekort) + DSM-bok & QuickDiagnos-häfte + Kursutvärdering (skriftlig & muntlig)
Sida 2 av 2
Download