Lösningsförslag, socialrätten

advertisement
Lösningsförslag omtentan socialrätt vt 09
Fråga 3
1 Proportionalitet innebär att åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn
till ändamålet. Enligt denna princip vägs olika intressen mot varandra, till exempel samhällets
krav på säkerhet mot individens rätt till integritet. Proportionalitetsprincipen är en
rättssäkerhetsprincip. Absoluta 2:4 och Relativa 2:6 eller 8. Jfr 2:12 och diskutera. (3 p)
2 Ex 20 a § LVU (Nya socialtj s. 355 ff vid tvångsåtgärd) utifrån 15 § och 17 – 19 §§ och 36 a
§ LVM. Här förekommer uttryckligen ordet proportion. (2 p)
Fråga 4
Då Gittan står utan arbete och medel till grundläggande basbehov bör inledningsvis
kommunens ansvar enligt 2:2 Sol diskuteras.
En traditionell biståndsutredning aktualiserar följande paragrafer:
4:1 försörjningsstöd kopplat till 4:3. Huruvida ”kläder för audition” hör till basbehov bör
lyftas. En blick på 2 § kan vara relevant.
4:4 Socialnämnden har möjlighet att ställa särskilda krav i synnerhet på yngre personer som
Gittan. I 2 st diskuteras syftet strategi för framtiden kontra individuella önskemål. (kan ej
överklagas). Vilket däremot undandragande av verksamhet enligt 4:5 kan göra. I första hand
nedsättning innan uteslutning från ersättning. (s. 97). Observera att det inte är kommunens
policy rörande arbete som ska prövas enligt 16:3. Se även kurslit 94 ff
Diskussion kring proportionalitetsprincipen eller målparagrafen har premierats.
Fråga 5
1 Förvaltningsbesvär. (1 p)
2 I det första fallet 4:1 – överklagan enligt 16:3 Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om enligt 4.1.
För full poäng ska den teknikalitet som finns i SoL 4 kap 2 § uppmärksammas som innebär
(kurslitteraturen s. 281) ” Dock gäller att om bistånd sökts med enbart 4:2 får talan mot
beslutet föras endast enligt reglerna om laglighetsprövning”. (4 p)
Fråga 6
(Jfr avsnittet Prövningsförfarandet i kurslitteraturen). Lösningen bör innehålla en
diskussion kring: Om en person frivilligt har accepterat vård (HSL) kan denne i vissa
situationer bli – så kallad konvertering – överförd till tvångsvård (LPT). Bedömningen
görs utifrån om en person anses utgöra en fara för sig själv. Farlighetskriteriet prövas
ingående i dess situationer. 11 § är central. En tvåläkarprövning är en förutsättning vid
konvertering en läkare utfärdar vårdintyg och en läkare tar beslut om eventuell
intagning. (3 § LPT måste vara uppfyllda och bör diskuteras.) (Indirekt aktualiseras 4
och 5 §§). Diskutera alltså innan någon tas in på en vårdinrättning ska behovet av vård
prövas av två av varandra oberoende läkare, 5 § LPT ev 11 § konvertering frivillig
vård till tvångsvård ” allvarligt ska sig själv eller någon annan” tvåläkarprövning.
I kurslitteraturen refererar konverteringsförfarandet till en rättssäkerhetsdiskussion
som rör fri- och rättigheter då dessa naturligtvis även gäller för personer med allvarlig
psykisk störning 2:12 RF. 12 § LPT rörande domstolsprövning som garanti kan även
diskuteras.
Fråga 7 ACHJ 5 p
1 Diskutera Philadelphia systemet (även Pennsylvaniasystemet) ett system där kväkarna hade
stort inflytande. Uppfördes vid början av 1790-talet. Religiösa grundläggande värderingar
skulle införas på de intagna i anstalterna. Straffet skulle avtjänas i total isolering. Arbete var
inte tillåtet eftersom de kunde distrahera de intagna. Aubornmodellen var en modifierad form
som innebara att arbete skulle utföras under tiden i anstalt. Detta skulle ske under tystnad. ( I
synnerhet s. 49 ff i Petersson-Hjelm) (3 p)
2 Idag är huvudregeln i svenska anstalter att de intagna ska vistas tillsammans under dagtid.
Se ex 2 kap 17 § det finns dock möjligeter att frångå denna regel ex på egen begäran enligt 18
§ eller om det är nödvändigt i någon av de punkter som anges i KvaL 20-23 §§. (2 p)
Download