Innehåll etc.indd

advertisement
Dr Matti Tolonen
Näring och mental hälsa
en bok om kosttillskottens
underbara möjligheter
Facile Publishing
Facile Publishing 2008
Vellamogatan 16
FIN-08100 Lojo
Finland
tel +358 19 342 012
[email protected]
www.facile-leadership.com
Tryck: Painokiila, Esbo 2008
ISBN- 978-952-5428-17-9
Copyright Matti Tolonen 2008
Omslaget: Trygve Roos 2008
Innehåll
1 Allmän information om depression ...................................................................5
1.1
1.2
1.3
Depressionens diagnos och dess klassificering .......................................... 14
Vad förorsakar depression?........................................................................... 27
Om depressionsmediciner ........................................................................... 38
1.3.1
Psykofarmaka vid behandling av barn och unga ............................ 69
1.3.2
Medicinering under graviditet och amning ................................... 79
1.4 Samsjuklighet ................................................................................................ 94
1.4.1
Cancersjukdomar .............................................................................. 95
1.4.2
Hjärt- och kärlsjukdomar ................................................................. 96
1.4.3
Insulinresistens och diabetes ......................................................... 103
1.4.4
Metabola syndromet ....................................................................... 108
1.4.5
Alzheimers sjukdom och övrig demens......................................... 110
1.4.6
Åldringarnas många sjukdomar och depressionen ...................... 112
1.4.7
ADHD/DAMP .................................................................................. 114
1.4.8
Irriterad tjocktarm och tarminflammation ................................... 118
1.4.9
Astma hos barn, bronkitis och depression ................................... 120
1.4.10
Epilepsi ............................................................................................. 121
1.5 Depressionens ärftlighet............................................................................. 122
1.5.1
Depressionsgenen ........................................................................... 125
2 Elementär information om fettsyror ..............................................................129
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Indelning av fettsyrorna ............................................................................. 132
Vad avser man med essentiella fettsyror? ................................................. 135
Kostens snedvridna n-6/n-3-förhållande ................................................. 140
Om transfetter ............................................................................................. 144
Fettsyrorna som behandlingsmetod ......................................................... 146
3 Kosten inverkar på generna ............................................................................150
4 Kostens betydelse för mitokondrierna ...........................................................155
5 Vänliga och fientliga eikosanoider .................................................................162
6 Om inflammationscytokiner ..........................................................................173
6.1
Depression är ett inflammationstillstånd ................................................. 179
7 Kliniska fiskoljestudier vid depression...........................................................182
7.1
7.2
7.3
7.4
E-EPA mot bipolär sinnessjukdom ........................................................... 183
En brittisk dubbelblind studie ................................................................... 187
En israelisk dubbelblind studie .................................................................. 189
E-EPA-studier refereras i finska läkartidningar ........................................ 192
8 E-EPA vid borderline-personlighetsstörning.................................................194
9 Näringsfaktorer vid schizofreni ......................................................................197
10 Inverkan av EPA på hjärnan ............................................................................210
11 Resolviner – fiskoljans hemliga vapen ..........................................................220
12 Jämförelse mellan EPA och psykofarmaka ....................................................223
13 DHA-fettsyran är verkningslös mot depression?...........................................226
14 Hög homocysteinhalt ökar depressionsrisken och förvärrar prognosen....231
14.1 Folsyra, B6- och B12-vitaminer motverkar depression och
intensifierar dess vård ............................................................................... 236
14.2 Folsyra minskar risken för schizofreni....................................................... 242
15 De biologiskt aktiva peptiderna ......................................................................243
15.1 Ny information om den hjärnderiverade tillväxtfaktorn (BDNF) .......... 245
15.2 Om karnosin ................................................................................................ 251
16 Nutritionsterapi för panikstörning .................................................................255
17 Kroniskt trötthetssyndrom eller depression? ................................................258
18 Kliniska studier av EPA vid anorexi ................................................................265
19 Nutritionsterapi för depression .....................................................................272
20 Bättre inlärning efter ett lyckat näringsprojekt ............................................283
Bilaga 1. Omega-3-undersökningar i vården av depression .............................287
Bilaga 2. Omega-3-undersökningar i vården av schizofreni .............................289
Bilaga 3. Världens största fiskoljestudie JELIS ....................................................290
Bilaga 4. Frågor och svar om E-EPA och andra n-3-produkter ..........................295
Bilaga 5. Betänkande av American Psychiatric Association (APA) om
omega-3 fettsyrornas roll vid förebyggande och vård av mentala
sjukdomar. .......................................................................................................306
Slutord ...................................................................................................................308
Bakgrundsinformation om författaren ....................................................................... 314
Ordförklaringar ......................................................................................................316
Litteratur ................................................................................................................340
Index ......................................................................................................................356
Tack
Filosofie doktor, biolog Christer Sundqvist har översatt och bearbetat största delen av boken. Under
denna relativt långa och mödosamma arbetsperiod
har vi haft många stimulerande tankeutbyten. Språket har granskats av min gode vän, kriminolog Rolf
Åström samt psykoterapeut Marijke Grotenfelt (vid
Svenska Litteratursällskapet i Finland). Min vän
professor Trygve Roos har satt boken och samtidigt
förbättrat språket.
Ett varmt tack för deras oförtrutna insats.
Författaren
Download