Strålning

advertisement
Processer i
kärnan
Inbromsning
av laddade
partiklar
Processer i
elektronskalet
Strålning
Uppstår
genom
EM-strålning
med låg
energi
UV
Ex
IR
Vanligtvis menar man
Radio
Uppstår genom endera
Gamma
Röntgen
Delas in i
Två undertyper
EM-strålning
med hög
energi
Ickejoniserande
strålning
Ibland
räknas också
Ultraljud
Kan vara farlig eftersom
Utsätter oss
gärna frivilligt
för stora
mängder
Joniserande
strålning
Två huvudtyper
Ex
Sola
Tala i mobil
Partiklar
Flera undertyper
Kan mätas
på olika sätt
Alfa
Egentligen
utsändning av
Heliumkärna
Beta
Utsändning
av endera
Elektron
Gammal enhet
I Finland regleras
användningen genom
Curie (Ci)
Aktivitet från 1
gram radium
Positron
Lagstadgat
övervakningsorgan
Den viktigaste
principen
Becquerell (Bq)
Sönderfall per
sekund
Enhet
Neutroner
Strålskyddslagen och
strålakyddsförordningen
ALARA
Aktivitet
STUK
(Strålskyddscentralen)
Absorberad dos
(Absorberad
energi per
massenhet)
Enhet
Gray (Gy)
Multiplicera
med viktningsfaktor
för olika strålningstyper
Ekvivalent dos
Multiplicera vidare
med viktningsfaktor
för olika organ
Ger ut
ST-direktiv
Effektiv dos
Sievert (Sv)
Enhet
Download