ilmoituksen laatu2

advertisement
ANMÄLAN
1 (3)
om utsläppande av ett berikat livsmedel på
marknaden 1)
TYP AV ANMÄLAN 2)
Utsläppande av ett berikat livsmedel på marknaden
Borttagande av ett berikat livsmedel från marknaden. Fyll i punkterna 1, 2 (endast produktens handelsnamn och
ursprungsland) och 4
Borttagningstidpunkt:
1 ANMÄLAN LÄMNAS AV (kryssa för rätt alternativ)
Företagaren som framställer
livsmedlet
Företagaren som låter framställa
livsmedlet
Företagaren som importerar
livsmedlet
Annan instans som släpper ut livsmedlet på marknaden
Namn (företag, firmanamn eller annat dylikt)
Hemkommun
Postadress
Postnummer
Kontaktperson
Telefonnummer
E-post
Postnummer
Kontaktperson
Telefonnummer
Postanstalt
FO-nummer
Person/ombud som har hand om saken (om annan än den ovan nämnda)
Namn (företag, firmanamn eller annat dylikt)
Hemkommun
Postadress
Län
Län
Postanstalt
FO-nummer
E-post
2 INFORMATION OM DET BERIKADE LIVSMEDLET
Livsmedlets namn
Livsmedlets handelsnamn
Ursprungsland
__________________________________
1) Lagstiftning:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa
andra ämnen i livsmedel

Handels- och industriministeriets förordning (726/2007) om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa
andra ämnen i livsmedel förutsätter.
2) Då mängden tillsatta vitaminer och/eller mineralämnen i en produkt ändras, anses att det rör sig om en ny produkt, för vilken en
ny anmälan skall lämnas. För den produkt som motsvarar den gamla sammansättningen skall på motsvarande sätt lämnas en
anmälan om att den försvinner från marknaden.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira ● Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS ● Tfn 020 69 0999 ● Fax 020 77 24350 ● www.evira.fi ● fö[email protected]
Evira 123516
ANMÄLAN
2 (3)
om utsläppande av ett berikat livsmedel på
marknaden1)
Ingrediensförteckning (det räcker inte med enbart en hänvisning till bilagan)
Mängden tillsatta näringsämnen i den slutliga produkten /100 g eller /100 ml
(Kryssa för tillsatta näringsämnen och ange mängden tillsatt ämne i önskade enheter)
Vitaminer
Mineralämnen
Vitamin A
μg RE
Kalcium
Vitamin D
μg
Magnesium
Vitamin E
mg α-TE
Järn
Vitamin K
μg
Koppar
Vitamin B1
mg
Jod
Vitamin B2
mg
Zink
Niacin
mg NE
Mangan
Pantotensyra
mg
Natrium
Vitamin B6
μg
Kalium
Folsyra
μg
Selen
Vitamin B12
μg
Krom
Biotin
μg
Molybden
Vitamin C
mg
Fluorid
Klorid
Fosfor
Näringsvärdesdeklaration (det räcker inte med enbart en hänvisning till bilagan)
mg
mg
mg
μg
μg
mg
mg
mg
mg
μg
μg
μg
mg
mg
mg
Eventuella separata påskrifter som gäller tillsättning av vitaminer och/eller mineralämnen (t.ex. berikat med vitamin C)
Eventuella varningspåskrifter
Eventuella bruksanvisningar
Evira 123516
ANMÄLAN
om utsläppande av ett berikat livsmedel på
3 (3)
marknaden1)
Eventuellt övrigt
3 BILAGOR
Modell på påskrifterna på förpackningen (obligatorisk)
Fullmakt (ombud)
Eventuellt övrigt (vad?):
4 UNDERSKRIFT
Datum
Ort
Underskrift/underskrifter*
Förtydligande/förtydliganden
* Om den/de som undertecknat anmälan inte har rätt att teckna firma, skall en fullmakt medfölja som bilaga.
Evira 123516
Download