glycorex bokslut 2001 020201

advertisement
Glycorex Transplantation AB (publ)
(556519-7372)
Bokslutskommuniké
januari – december 2001

Bolaget är noterat på NGM Equity sedan september 2001.

Efter en femårig produktutveckling har produkten GlycoSorb-ABO®
använts för första gången vid en transplantation.

GlycoSorb-ABO® har blivit CE-certifierad under november 2001.

I slutet av året fick bolaget sin första kommersiella order.

Bolaget har under 2001 uppfört en renrumsanläggning utformad enligt
GMP för sammansättning av produkterna.

Under året har genomförts nyemissioner om ca 10 MSEK. I december har
beslutats om nyemissioner att genomföras i januari 2002.

Under år 2001 har 10,5 MSEK aktiverats som forsknings- och
utvecklingskostnader, och under åren 1997-2001 har totalt 44,9 MSEK
aktiverats.

Resultatet efter finansiella poster blev –4.996 TSEK (-1.743 TSEK föreg.
år).
Verksamheten
Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning och utveckling inom området organtransplantation.
Bolaget har utvecklat två kolhydratbaserade produkter, GlycoSorb-ABO®
och GlycoSorb-Xeno®. GlycoSorb-ABO® möjliggör transplantationer över
blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter.
Produkten har för första gången med dispens använts vid en
transplantation vid Huddinge sjukhus. En kvinna har med hjälp av
produkten GlycoSorb-ABO® kunnat ta emot en njure donerad av en
anhörig med annan blodgrupp. Detta är en stor framgång vilket även
resulterat i mycket uppmärksamhet vid transplantationscentra runt om i
världen. Med produkten minskar problem med att finna lämpliga donatorer
avsevärt. GlycoSorb-Xeno® möjliggör transplantationer mellan djur och
människa, s.k. xenotransplantationer. Xenotransplantationer i större
omfattning ligger flera år framåt i tiden och är beroende av politiska
beslut.
Glycorex Transplantation AB
I november 2001 blev GlycoSorb-ABO® CE-certifierad för försäljning
inom hela EU-området. Bolaget kommer att lägga stor vikt på
marknadsföring och försäljning under det kommande året. Bolaget fick i
slutet av november sin första kommersiella order. Inledningsvis kommer
bolaget att fokusera på marknaderna i Norden och Storbritannien. Bolaget
har även för avsikt att ansöka om ett FDA-godkännande för att kunna
marknadsföra GlycoSorb-ABO® i USA.
I början av år 2001 färdigställde bolaget en egen renrumsanläggning för
sammansättning av produkterna. Anläggningen är utformad i enlighet med
det amerikanska läkemedelsverket FDA:s norm Good Manufactoring
Practice (GMP). Bolaget har utvecklat egna verktyg och
produktionsmetoder och är väl förberett för produktion av GlycoSorbABO®
Utveckling av resultat och ställning
Av periodens totala kostnader ca 15,8 MSEK har ca 10,5 MSEK aktiverats
som forsknings- och utvecklingskostnader. Totalt under åren 1997--200112-31 har 44,9 MSEK aktiverats. Aktiveringen motsvarar företagets
nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av indirekta kostnader.
Avskrivning kommer att ske under kommande år och då att utgöra en
betydande del av kostnaderna. Soliditeten uppgick till 88% (94%).
Efter avdrag för emissionskostnader tillfördes bolaget ca 9 MSEK under
året. I december beslöts vid extra bolagsstämma om en nyemission med
företrädesrätt för aktieägare. Beslutet omfattade 5.532.409 B-aktier till en
kurs av 4 kronor styck. Dessutom bemyndigades styrelsen fram till nästa
ordinarie bolagsstämma fatta beslut om emission med högst 10.000.000
aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen beslöt i
slutet av december om en s k riktad emission omfattande 2.000.000 Baktier.
Årsredovisning och bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma för räkenskapsåret äger rum den 14 maj 2002.
Lokal och tidpunkt meddelas i kallelsen till bolagsstämman.
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2001 beräknas föreligga från och
med offentliggörandet den 29 april.
2
Glycorex Transplantation AB
Kommande rapporttillfällen
Kvartalsrapport januari-mars
Halvårsrapport januari-juni
Kvartalsrapport januari-september
Bolagsstämma
Offentliggörande av årsredovisning
3
2002-04-29
2002-08-27
2002-10-28
2002-05-14
2002-04-29
Rapporterna finns tillgängliga på Glycorex Transplantations hemsida
www.glycorextransplant.se per dessa datum under rubriken Rapporter. Den
fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 29 april hos
Glycorex Transplantation och kan rekvireras från bolaget, tel: 046-2865780,
telefax: 046-2865781.
För mer information kontakta:
VD Kurt Nilsson, tel. 046-2865780
e-post: [email protected]
Lund 2002-02-01
Styrelsen för Glycorex Transplantation AB
Bokslutskommunikén har varit föremål för granskning av bolagets revisor.
4
Glycorex Transplantation AB
Resultaträkning
Belopp TSEK
2001
2000
0
242
10 500
0
-15 520
-268
-5 046
13
0
10 400
19
-12 179
-233
-1 980
50
-4 996
-4 996
237
-1.743
-1 743
2001
2000
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel
Likvida medel
Summa tillgångar
45 030
1 863
1 425
1 720
50 038
34 530
853
1.308
5 923
42 614
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Skulder
Summa eget kapital och skulder
43 900
6 138
50 038
39 956
2 658
42 614
2001
2000
-4 996
268
3 363
-11 780
8 941
-1 743
214
-163
-10 720
16 543
-4 204
5 924
1 720
4 131
1 793
5 924
2001
neg
-11,9
0,5
88
7
29 793 302
33 194 458
-0,17
-0,15
1,32
2000
neg
-5,4
2,7
94
6
24.708.916
26.221.500
-0,07
-0,07
1,52
Nettoomsättning
Förändring av varulager
Aktiverat belopp för utvecklingsarbete
Övriga rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansräkning
Belopp TSEK
Kassaflödesanalys
Belopp TSEK
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Nyemissioner
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Nyckeltal
Rörelsemarginal, %
Avkastning på eget kapital, %
Balanslikviditet, ggr
Soliditet, %
Medelantalet anställda
Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier vid årets slut
Resultat per aktie (genomsnittligt antal)
Resultat per aktie
Eget kapital per aktie
Nominellt värde: 5 öre per aktie
Download