Transplantationsimmunologi

advertisement
Blodinfo
1(2)
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT)
Transplantationsimmunologi - Bakgrund
Transplantationslaboratoriet
Nordiskt samarbete
Laboratoriet ingår i det nordiska samarbetet där även Danmark, Norge, Finland och Island ingår.
Ackreditering
Flertalet av laboratoriets analyser är ackrediterade, (se kapitel Allmänt och Analysförteckning) och
granskas regelbundet av EFI.
Transplantation av organ
Organ kan transplanteras från levande donator eller en nyss avliden donator. Vid transplantation tas hänsyn
till donatorns och mottagarens vävnadstyp och ABO-blodgrupp.
Utgiven: Mars 2013.
Processansvarig/Medicinskt ansvarig: Gunilla Martinez-Riqué
Blodinfo
2(2)
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT)
Analyssortimentet
HLA
På ytan av bl.a. vita blodkroppars cellmembran förekommer markörer vilka kallas vävnadstyp,
vävnadsantigen eller HLA (Human Leukocyte Antigen). Inom transplantationsimmunologin är följande
HLA-antigen av intresse; HLA- Klass I (A, B, Cw), HLA-klass II (DR, DQ och DP). Varje individ ärver
gener för dessa från båda föräldrarna. Varje gen förekommer i två upplagor t.ex. HLA-A1, A2.
Vissa HLA-antigen är starkt associerade till sjukdomstillstånd t.ex. HLA-B27 (Mb. Bechterew, reaktiva
artriter utlösta av infektion). Bestämning av dessa antigen kan vara en vägledning vid fastställande av
diagnos.
HLA-typning : Analys av DNA för att bedöma vilka HLA-genvarianter som förekommer.
HLA-antikroppar
HLA-antikroppar kan bildas efter immunisering; transfusion, graviditet, transplantation eller genom
immunisering via t ex tarmbakterier.
Antikropparna kan ge upphov till såväl transfusions- som transplantationskomplikationer med avstötning
av transplantat som följd. HLA-antikroppar kan ge upphov till minskat antal trombocyter hos
multitransfunderade patienter samt transfusionskomplikation i form av frossa och feber.
HLA-antikroppar, screening och identifiering: Analys för att fastställa om antikroppar mot HLA-molekyler
förekommer i patientens serum. I de fall antikroppar detekteras sker utredning avseende vilken HLAmolekyl denna är riktad mot. Analysen utförs för att bedöma antikroppsstatus på patient inför organ- och
stamcellstransplantation, blod- och trombocyttransfusion samt vid utredning av transfusions- och
transplantationskomplikation.
Serum undersöks mot en panel av lymfocyter från personer med känd HLA-typ eller mot markörklädda
pariklar analyserade i flödescytometri (LabScreen).
Korstest
Analys för att fastställa om patienten har antikroppar mot HLA/HPA-molekyler som förekommer på
donatorn lymfocyter/trombocyter. Analysen utförs inför transplantation och för urval av lämpliga
donatorer i samband med transfusion.
Chimerismbestämning
Analys för att fastställa om, och i så fall hur mycket, av mottagarens egna blodbildande
stamceller som finns kvar efter en stamcellstransplantation.
Utgiven: Mars 2013.
Processansvarig/Medicinskt ansvarig: Gunilla Martinez-Riqué
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards