Transfusionsmedicin

advertisement
Transfusionsmedicin
Anna Willman
Blod


En vuxen människa har mellan fyra
till sex liter blod
Blodkroppar bildas i benmärgen
Blodet består av:
Röda blodkroppar (erytrocyter)
Vita blodkroppar (leucocyter)
Blodplättar (trombocyter)
Plasma
Historia




1492 fick påven Innocentius VIII
blod från tre pojkar, alla fyra dog.
1600-talet blodcirkulationen
upptäcktes.
1600-talets mitt förbjöds
transfusioner då många dog.
1900-talet ABO- systemet
upptäcktes.
Historia




Efter första världskriget tillsattes
citrat för att förhindra koagulation.
1940 upptäcktes Rh-systemet.
1970-talet delades blodet upp i
beståndsdelar.
2008 gav ca 160 000 blodgivare
500 000 påsar blod. Varje påse 4,5
dl.
Blodgrupper, vad är det?
AB A B 0 Rh D- Rh D+






På den röda blodkroppens yta finns
kolhydrater och proteiner
Olika från person till person= olika
blodgrupper
Skiljer sig även mellan olika länder
Vanligast är A Rh+, 0 Rh+, B Rh+
Endast 1% har AB Rh85 % är Rh + 15 % är Rh -
Antikroppar och Antigen


Antigen; är ett ämne, substans som är
främmande för kroppen och framkallar en
reaktion hos immunförsvaret. Denna
reaktion leder till bildning av
Antikroppar; är skydd mot främmande
ämnen, antikroppen binder sig till ämnet
och T-celler har död på de celler som har
bundit antikroppar till sig.
Blodgruppering



Utförs för att se vilka antigen och
antikroppar patienten har.
Vilket antigen patienten har på sina
röda blodkroppar, A B eller inget.
Vilka antikroppar mot A B som finns
i patientens blod.
Kvalitets kontroll




Krav på blodgivaren
Styrs av socialstyrelsens föreskrifter
SOSFS: 1989;38
Blodet testas mot virusantikroppar
för att upptäcka HIV, hepatitvirus
och CMV
Hemoterapi



Hur blodprodukten hamnar i ”rätt
påse”
Aferes
SAGMA
Serologiska undersökningar




Blodgruppering
Förenlighets test:
BAS-test
M/G-test, korstest
Blod Antikropps Screening-test




BAS-test är förenighetsprov inför blod
transfusion för att upptäcka irreguljära
antikroppar mot erytrocytantigen. Två
delar:
ABO-kontroll bekräfta tidigare
blodgruppering.
Antikroppssceening: för att upptäcka
antikroppar mot de vanligaste
förkommande antigenerna på röda
blodkroppar.
Är giltigt i 5 dygn.
M/G-test, korstest



Görs inför transfusion av erytrocyter
till patienter med:
Kända irreguljära
erytrocytantikroppar.
Under pågående serologisk
utredning.
När behöver patienten blod







Indikationen är individuell- patienten
behandlas inte själva blodvärdet.
Anemi Hb < 80
Symtom
Orsak:
Järn eller B 12 brist
Benmärgshämning
Blödning
Transfusion av blodkomponenter


En läkare eller sjuksköterska skall
ha ansvaret för en transfusion.
Övervakning före och under
transfusion åligger den som ”sätter
blodet”. Eftervård kan överlåtas till
annan legitimerad personal.
Praktiska aspekter vid transfusion av
erytrocyter






Blodpåsen skall ej vara i rums temperatur
mer än 15 min.
En enhet bör avslutats inom 4h från det
att den lämnar blodcentralen.
En enhet ges på 1-2 h. Läkaren ordinerar.
En enhet höjer Hb med ca. 10g/l.
Använd transfusions aggregat avsett för
erytrocyter.Bytes var 4:e timme.
Får ALDRIG blandas med andra vätskor
förutom NaCl 9 mg/ml.
Kontroller när du sätter blodet.







Patientuppgifterna på blodenhetens följesedel
överensstämmer med patentens styrkta
identitetsuppgifter.
Följesedelns uppgifter om tappningsnummer
överensstämmer med blodenhetens etikettuppgifter
Blodenhetens uppgifter om blodkomponent och dess
särskilda egenskaper överensstämmer med
ordinationen.
Erytrocytenhetens blodgrupp är förenlig med
blodmottagarens
Förenlighetsprövning för erytrocytenheten är godkänd
Hållbarhetstiden för blodenheten har inte överskridits
Hemolys, koagel, missfärgningar, grumlighet eller
läckage förekommer inte.
Komplikationer






Transfusionkomplikation av
immunologiskt ursprung
Omedelbart - fördröjd reaktion
De allvarligaste kommer snabbt
(biologiskt förprov)
Urtikaria, klåda
Hemolys, anafylaktiskt reaktion, feber,
frossa, ångest, takykardi, bltr fall,
ryggvärk, ansiktsrodnad, Illamående,
dyspné, DIC, rödurin
GVHD
Komplikationer




Kontaminerad med bakterier: feber,
chocktillstånd
Övervätskning
Hemosideros ökad järn inlagring i
organ.
Virus smitta, hepatit, HIV, CMV
Åtgärd








Avbryt transfusionen
Meddela ansvarig läkare
Kontrollera puls, blodtryck, temp och urinmängd
samt urinen färg.
Håll venvägen öppen genom att ge Ringer-Acetat
eller NaCl.
Ha akutbricka med läkemedel för chockterapi
inom räckhåll, antihistamin, kortison,
antipyretika, O2, adrenalin
Kontrollera patientens identitet,
blodgrupperingssvar, följesedel och blodenhet
Dokumentera i patient journalen
Informera blodcentralen
Trombocyter








Förvaras i rumstemperatur.
Ska var i ständig rörelse ”vaggas”.
Ges i aggregat avsett för trombocyter.
Ges på 20 min-40 min.
Ges inför op. Under 50
Ges efter cytostatika under 20.
Vid symptom
En dos höjer koncentrationen med 30
Färskfrusen plasma



Ges med blod aggregat.
Ges på 40 min-60 min.
Skall ha gått in inom 4 h.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards