Transfusionsmedicin 2010-12-16 Anna willman En vuxen människa

advertisement
Transfusionsmedicin
2010-12-16
Anna willman
En vuxen människa har mellan fyra till sex liter
blod
Blodkroppar bildas i benmärgen
Blodet består av:
Röda blodkoppar (erytrocyter)
Vita blodkroppar (leucocytet)
Plasma
Historia
1492 fick påven Innocentius VIII blod från tre
pojkar, alla fyra dog
1600-talet blodcirkulationen upptäcktes
1600-talets mitt förbjöds tranfusioner då många
dog
1900-talet ABO-systemet upptäcktes
Efter första världskriget tillsattes citrat för att
förhindra koagulation
1940 upptäcktes Rh-systemet
1970 delades blodet upp i beståndsdelar
2008 gav ca 160 000 blodgivare 500 000 påsar
blod, varje påse är 4,5 dl.
Blodgrupper vad är det?
AB A B 0 Rh+ RhPå den röda blodkroppens yta finns kolhydrater och
proteiner
Olika från person till person= olika blodgrupper
Skiljer sig mellan länder
Vanligast är A Rh+, 0 Rh + och B Rh+
Endast 1% har AB Rh –
85 % är Rh + och 15 % är RhAntikroppar och Antigen
Antigen ; är ett ämne, substans som är främmande
för kroppen och framkallar en reaktion hos
immunförsvaret. Denna reaktion leder till bildning
av
Antikroppar: är skydd mot främmande ämnen,
antikroppen binder sig till ämnet och T-celler har
död på de celler som har bundit antikroppar till sig
Blodgruppering
Utförs för att se vilka antigen och antikroppar
patienten har
Vilket antigen patienten har på sina röda
blodkroppar, A B eller inget
Vilka antikroppar mot A B som finns i patientens
blod
Kvalitetskontroll
Krav på blodgivaren
Styrs av socialstyrelsens föreskrifter 1989;38
Blodet testas mot virusantikroppar för att upptäcka
HIV, hepatitvirus och CMV
Hemoterapi
Hur blodprodukten hamnar i ”rätt påse”
Aferes
SAGMA
Serologiska undersökningar
Blodgruppering
Förenlighets test: BAS-test
M/G test, korstest
Blod Antikropps Screening- test
BAS-test är förenlighetsprov inför blod transfusion
för att upptäcka irreguljära antikroppar mot
erytrocytantigen. Testet består av två delar:
ABO-kontroll bekräfta tidigare blodgruppering
Antikroppsscreening: för att upptäcka antikroppar
mot de vanligaste förekommande antigenerna på
röda blodkroppar
Är giltigt i 5 dygn
M/G test, korstest
Görs inför transfusion av erytrocyter med: kända
irreguljära erytrocytantikroppar.
Under pågående serologisk utredning
När behöver patienten blod
Indikationen är individuell- patienten behandlas
inte själva blodvärdet
Anemi Hb under 80
Orsak: järn eller B 12 brist
Benmärgshämning
Blödning
Transfusion av blodkomponenter
En läkare eller sjuksköterska ska ha ansvaret för en
transfusion
Övervakning före och under transfusion åligger den som
”sätter blodet”. Efter vård kan överlåtas till annan
legitimerad personal.
Kontroller när du sätter blodet
Patientuppgifterna på blodenhetens följesedel
överensstämmer med patientens styrkta identitets
uppgifter.
Följesedelns uppgifter om tappningsnummer
överensstämmer med blodenhetens etikettuppgifter
Blodenhetens uppgifter om blodkomponent och dess
särskilda egenskaper överensstämmer med ordination
Erytrocytenhetens blodgrupp är förenlig med
blodmottagarens
Förenlighetsprövning för erytrocytenheten är godkänd
Hållbarhetstiden för blodenheten har inte överskridits
Hemolys, koagel, missfärgning, grumlighet eller läckage
förekommer inte
Praktiska aspekter vid blodtransfusion
Blodpåsen ska ej vara i rums temperatur mer än 15 min.
En enhet bör avslutas inom 4 h från det att den lämnar
blodcentralen
En enhet ges på 1-2 h
En enhet höjer Hb med Ca 10g/l
Använd transfusions aggregat avsett för erytrocytet.
Bytes var 4;e timme
Får aldrig blandas med andra vätskor förutom NaCl 9
mg/ml
Komplikationer
Tranfusionskomplikationer av immunoloiskt ursprung
Omedelbart- fördröjd reaktion
De allvarligaste kommer snabbt (biologiskt förprov)
Hemolys, anafylaktisk reaktion
Urtikaria och klåda
Feber,frossa, ångest, takykardi, bltr fall, ryggvärk,
illamående, DIC, GVHD
Kontaminerad med bakterier: feber, frossa,
chocktillstånd
Övervätskning
Ökad järn inlagring i organ
Virus smitta, hepatit, HIV, CMV
Åtgärder
Avbryt transfusionen
Meddela ansvarig läkare
Kontrollera puls, blodtryck, temp och urinmängd samt
urinens färg.
Håll venväg öppen genom att ge NaCl eller RingerAcetat
Ha akutbricka inom räckhåll med chockterapi,
antihistamin, kortison, paracetamol O2, adrenalin
Kontrollera patientens identitet, blodgrupperings svar,
följesedel och blodenhet
Dokumentera i patient journalen
Informera blodcentralen
Trombocyter
Förvaras i rumstemperatur
Ska vara i ständig rörelse
Ges i aggregat avsett för trombocyter
Ges på 20-40 min
Ges inför op under 50 ges efter cytostatika under 20
Vid symtom
En dos höjer koncentrationen i patientens blod med 30
Färskfrusen plasma
Ges med blod aggregat
Ges på 40-60 min ska ha gått in inom 4 h
Download