Delårsrapport januari-september 2004-10-28

advertisement
GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)
Pressmeddelande 2004-08-27
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2004
Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning,
utveckling och försäljning inom framförallt området organtransplantation.
Bolagets egenutvecklade produkt GlycoSorb®-AB0 underlättar transplantationer
över blodgruppsgränserna, vilket innebär att fler transplantationer kan
genomföras och kortar väntetiderna. Bolaget utvecklar även produkter avsedda
för produktion av blodrelaterade produkter och universell blodplasma.
GlycoSorb®-Xeno är utvecklad för att underlätta transplantationer mellan djur
och människa, så kallade xenotransplantationer.
Bolaget är noterat på NGM Equity sedan september 2001.
 Omsättningen för perioden januari-juni 2004 ökade till 1,9 MSEK
(0,5 MSEK motsvarande period föregående år).
 Transplantation över blodgruppsgränsen har framgångsrikt
genomförts på ett ökat antal transplantationscentra med hjälp av
bolagets produkt. Den yngsta patienten hittills är ett år och den äldsta
66 år.
 Kliniska resultat har presenterats vid större internationella kongresser
under perioden.
 Till ett globalt, europeiskt läkemedelsbolag har levererats produkter
för tester av uppskalad produktion av blodrelaterade produkter.
 Till en större europeisk blodbank har levererats produkter för tester av
uppskalad produktion av universell blodplasma.
 Resultatet efter finansiella poster blev –9,9 MSEK (-10,6 MSEK)
inkluderat planenlig avskrivning med 2,8 MSEK på tidigare aktiverad
utvecklingskostnad.
Verksamheten
GlycoSorb®-AB0 möjliggör transplantationer över blodgruppsgränsen. Det
betyder att organ kan transplanteras mellan individer med skilda blodgrupper
utan att avstötning sker. Glycosorb®-AB0 är certifierad för marknadsföring
och försäljning inom EU-området.
Det genomförs i storleksordningen 50.000 njurtransplantationer, 12.000
levertransplantationer och 4.500 hjärttransplantationer i världen varje år och
behovet av transplantationer ökar. Beräkningar visar att transplantationer
över blodgruppsgränsen har potential att öka antalet transplantationer med
omkring 30-40 procent, vilket innebär en betydande marknadspotential för
våra produkter.
Inte bara vuxna utan även barn har transplanterats med hjälp av produkten.
Detta senare är speciellt viktigt eftersom dialysbehandling av barn inte är
attraktivt. Äldsta transplanterade patienten hittills är 66 år och den yngsta 1
år.
Introduktion och utvärdering av nya transplantationsrutiner tar normalt tid.
Trots detta kan produkten och transplantationsmetodiken nu anses vara väl
etablerad i Sverige tack vare de goda resultat som erhållits.
Kliniska resultat med bolagets produkt har under perioden presenterats på
kongresser i Sverige, Danmark, USA och Japan.
Detta är betydelsefullt för vår marknadsföring i Europa och vi har under
perioden noterat ett ökande intresse från större centra i Europa.
Under perioden har för första gången genomförts en njurtransplantation över
blodgruppsgränsen från en levande givare i Tyskland. Glycosorb®-AB0 användes
för att behandla patienten före transplantationen. Detta görs för att förhindra den
snabba och kraftiga avstötning som annars normalt sker vid blodgruppsinkompatibla transplantationer.
Glycosorb®-AB0 har även framgångsrikt använts vid transplantationer över
blodgruppsgränsen av lever och hjärta.
Lever- och hjärttransplantation bör ofta ske inom en relativt kortare tidsrymd
från insjuknandet jämfört med njurtransplantation. Transplantation oavsett
blodgrupp kan för många patienter nästan tredubbla möjligheten att bli
transplanterade i tid.
Till en större europeisk blodbank har bolaget levererat produkter för testning av
uppskalad produktion av universell blodplasma. Tester av bolagets produkter har
tidigare framgångsrikt genomförts för småskalig produktion. Universell blodplasma
är avsedd att kunna ges till patienter oavsett blodgruppstillhörighet.
Till ett globalt europeiskt läkemedelsbolag har bolaget levererat produkter för
tester av uppskalad produktion av vissa blodrelaterade produkter. Tester av
bolagets produkter har tidigare framgångsrikt genomförts för småskalig produktion.
Tester i större skala kommer nu att genomföras.
Marknad
Bolagets fokus är för närvarande marknadsföring och försäljning av
GlycoSorb®-AB0 inom EU-området. Marknadspotentialen i Europa bedöms
vara mer än tillräcklig för att företaget skall uppnå en god lönsamhet.
Svenska sjukhus har varit pionjärer i användandet av produkten och har med
hjälp av produkten utvecklat en ny transplantationsmetodik som möjliggör fler
transplantationer, kortare väntetider och stora vinster för patient och
samhälle.
2
I takt med att produkten nu etableras på fler sjukhus på de större
marknaderna i Europa räknar bolaget med en fortsatt ökning av
omsättningen. Som en jämförelse kan nämnas att enbart i Tyskland väntar
mer än 12.000 patienter på njurtransplantation medan motsvarande siffra i
Sverige är drygt 500.
Den potentiellt största enskilda marknaden för GlycoSorb®-AB0 är USA,
bland annat beroende på ett aktivare program för att öka antalet
transplantationer. De har även genomfört transplantationer över
blodgruppsgränsen med hjälp av plasmabyte och splenektomi (borttagande
av patientens mjälte). Detta innebär betydande risker för patienten. Vår
produkt har visat sig möjliggöra en skonsam och effektiv behandling utan
sidoeffekter och utan splenektomi. Bolaget arbetar med processen syftande
till att uppnå ett godkännande i USA.
Utveckling av resultat och ställning
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 1,9 MSEK (0,5 MSEK
motsvarande period föregående år). Rörelsekostnaderna uppgick till
-12,4 MSEK (-11,3). I rörelsekostnaderna ingår planenlig avskrivning på
tidigare aktiverad utvecklingskostnad för GlycoSorb®-AB0 med 2,8 MSEK
(2,8 MSEK).
Totalt under åren 1997--2002-12-31 har 45,2 MSEK aktiverats för
GlycoSorb®-AB0. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på
produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning
samt skälig andel av indirekta kostnader under perioden. Periodens kostnad
för fortsatt produktionsutveckling av produkten GlycoSorb®-AB0, ca 4,0
MSEK (4,3 MSEK) har fr.o.m. år 2002 kostnadsförts eftersom bolaget inlett
den kommersiella fasen.
Investering i materiella tillgångar uppgick under perioden januari- juni till 37
TSEK (180 TSEK).
Resultat efter finansiella poster blev -9,9 MSEK (-10,6 MSEK).
Periodens kassaflöde blev 0,3 MSEK (-7,4 MSEK) inkluderande likvid från
riktad nyemission.
Soliditeten uppgick till 93 % (90 %, 2003-06-30).
Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick till 15,7 MSEK (5,6 MSEK)
vid periodens slut.
Emissioner
Styrelsen för Glycorex Transplantation AB beslutade den 11 maj 2004 att
genomföra en s k riktad emission. Beslutet skedde med stöd av
bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 13 maj år 2003.
Beslutet omfattade 2 300 000 aktier av serie B med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagen. Emissionskursen uppgick till
3,85 kronor. Bolaget tillfördes ca 8,8 MSEK efter emissionskostnader och
aktiekapitalet ökade med 115 000 kronor.
Efter emissionen uppgår bolagets aktiekapital till 2 490 734 kronor och
antalet aktier till 49 814 678 varav 3 268 000 A-aktier och 46 546 678 Baktier.
3
Utsikter
En utveckling av produktionen till de ökande behoven genomförs fortsatt
under innevarande år. Produktionen och försäljningen förväntas öka i takt
med etablerandet av produkten GlycoSorb®-AB0 på nya marknader i
Europa. Företaget räknar med en ökande omsättning och att den löpande
verksamheten inte ger någon vinst i år.
Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets
rekommendation RR 20, Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Vad gäller rapportering
per segment - rörelsegrenar och geografiska områden, har bolaget endast
ett primärt segment, produkter inom området organtransplantation. Den
sekundära indelningen i segment baseras på de geografiska marknader som
företaget säljer på.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-september
2004-10-28
Lund 2004-08-27
Styrelsen i Glycorex Transplantation AB
Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som
Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt
begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att
delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.
Lund 2004-08-27
Sten Humble
Auktoriserad revisor
För mer information kontakta: VD Kurt Nilsson, tel: 046-2865780,
e-post: [email protected]
samt hemsida www.GlycorexTransplant.se
4
Resultaträkning
april-juni
Belopp TSEK
2004
Nettoomsättning
1 376
Förändring av lager,
produkter i arbete
388
Övrig intäkt
1
Rörelsekostnader
-4 859
Avskrivningar
-1 517
Rörelseresultat
-4 611
Finansiella poster
Resultat från finansiella poster
184
Resultat efter finansiella poster -4 427
Periodens resultat
-4 427
april-juni
2003
275
jan-juni
2004
1 925
jan-juni
2003
525
2003
1 187
100
2
-3 959
-1 545
-5 127
421
2
-9 397
-3 033
-10 082
60
2
-8 224
-3 084
-10 721
-40
17
-16 432
-6 157
-21 425
52
-5 075
-5 075
211
-9 871
-9 871
140
-10 581
-10 581
149
-21 276
-21 276
Resultat per aktie, SEK
Genomsnittligt antal aktier
Nettoomsättning per segment
(sekundärsegment)
Belopp TSEK
Sverige
EU
-0,21
-0,26
-0,51
48 058 079 40 726 867 41 656 521
jan-juni
2003
427
98
525
2003
979
208
1 187
2004-06-30
2003-06-30
2003-12-31
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillg. exkl. likvida medel
Kortfristig placering
Likvida medel
Summa tillgångar
32 065
1 080
2 359
8 331
7 379
51 214
37 715
1 491
1 105
4 810
816
45 937
34 890
1 252
913
15 534
28
52 617
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
47 609
275
3 330
51 214
41 548
479
3 910
45 937
48 633
378
3 606
52 617
Balansräkning
Belopp TSEK
jan-juni
2004
714
1 211
1 925
5
Kassaflödesanalys
Belopp TSEK
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansverksamheten
jan-juni
2004
-9 871
3 207
-1 721
-37
8 744
jan-juni
2003
-10 581
3 193
226
-180
-97
2003
-21 276
6 047
114
-209
17 581
Periodens kassaflöde
Likvida medel, kortfr. placering vid årets början
Kursdifferens i kortfristig placering
322
15 562
-174
-7 439
13 174
-109
2 257
13 174
131
7 379
8 331
816
4 810
28
15 534
jan-juni
2004
48 633
8 847
-9 871
47 609
jan-juni
2003
52 129
0
-10 581
41 548
2003
52 129
17 780
-21 276
48 633
jan-juni
2004
neg
-41,0
-38,0
93
48 058 079
49 814 678
-0,21
-0,20
0,96
10
jan-juni
2003
neg
-45,2
-41,4
90
40 726 867
40 726 867
-0,26
-0,26
1,02
8
2003
neg
-42,2
-39,1
92
41 656 521
47 514 678
-0,51
-0,45
1,02
8
Likvida medel vid periodens slut
Kortfristig placering
Förändring av eget kapital
Belopp TSEK
Belopp vid periodens början
Nyemissioner*
Periodens resultat
Belopp vid periodens slut
Nyckeltal
Rörelsemarginal, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Soliditet, %
Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier vid periodens slut*
Resultat per aktie, (genomsnittligt antal)
Resultat per aktie, vid periodens utgång
Eget kapital per aktie vid periodens slut
Medelantalet anställda
Nominellt värde: 5 öre per aktie
* Ökning av 2 300 000 aktier registrerades 2004-07-19.
6
Download