Delårsrapport

advertisement
GLYCOREX TRANSPLANTATION AB
Pressmeddelande 28 april 2004
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2004
Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning,
utveckling och försäljning inom området organtransplantation.
Bolaget har utvecklat två typer av kolhydratbaserade huvudprodukter,
medicintekniska produkter, GlycoSorb®-AB0 och GlycoSorb®-Xeno. Glycosorb®AB0 underlättar transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet
transplantationsmöjligheter. GlycoSorb®-Xeno underlättar transplantationer
mellan djur och människa, så kallade xenotransplantationer.
Produkten GlycoSorb®-AB0 är certifierad inom EU-området och används för
transplantationer över blodgruppsgränsen..
Bolaget är noterat på NGM Equity sedan september 2001.
 Transplantationscentra i England och Tyskland har gjort
beställning av GlycoSorb®-AB0 för transplantation över
blodgruppsgränsen.
 Framgångsrik hjärttransplantation över blodgruppsgränsen med
hjälp av GlycoSorb®-AB0 har presenterats vid en internationell
transplantationskongress i USA.
 En europeisk blodbank har beställt produkter för testning av
produktion av universell blodplasma i större skala.
 Omsättningen för första kvartalet blev 0,55 MSEK (0,25 MSEK
januari-mars föregående år).
 Bekräftade order för första kvartalet uppgick till 1,25 MSEK,
motsvarande siffra för hela 2003 var 1,16 MSEK.
 Resultatet efter finansiella poster blev –5,4 MSEK inkluderat
planenlig avskrivning med 1,4 MSEK på tidigare aktiverad
utvecklingskostnad (-5,5 MSEK januari-mars föregående år).
Verksamheten
GlycoSorb®-AB0 möjliggör transplantationer över blodgruppsgränsen. Det
betyder att organ kan transplanteras mellan individer med skilda blodgrupper
utan att avstötning sker.
Det genomförs i storleksordningen 50.000 njurtransplantationer, 12.000
levertransplantationer och 4.500 hjärttransplantationer i världen varje år och
behovet av transplantationer ökar. Transplantation är en unik metod som ger
ökad livskvalitet och längre förväntad överlevnad, samtidigt som sjukvården
och samhället gör avsevärda kostnadsbesparingar. Beräkningar visar att
transplantationer över blodgruppsgränsen har potential att öka antalet
transplantationer med omkring 30-40 procent, vilket innebär en betydande
marknadspotential för våra produkter.
Fler njurtransplantationer över blodgruppsgränsen har genomförts i Sverige
under första kvartalet. Inte bara vuxna utan även barn har transplanterats.
Detta senare är speciellt viktigt eftersom dialysbehandling av barn inte är
attraktivt. Äldsta transplanterade patienten hittills är 62 år och den yngsta 1
år. Den längsta uppföljningstiden (tid efter transplantationen) är nu mer än
två och halvt år.
Introduktion och utvärdering av nya transplantationsrutiner tar normalt tid.
Trots detta kan produkten och transplantationsmetodiken nu anses vara väl
etablerad i Sverige tack vare de goda resultat som erhållits och det
pionjärarbete som bedrivits av svenska transplantationscentra i Huddinge
och Göteborg.
Detta är betydelsefullt för vår marknadsföring i Europa.
Transplantationscentra i England och Tyskland har under första kvartalet
beställt GlycoSorb®-AB0 för transplantation över blodgruppsgränsen och
efter kvartalets slut har en transplantation framgångsrikt genomförts med
hjälp av GlycoSorb®-AB0 i Tyskland. Marknadspotentialen i dessa länder är
stor. Enbart i Tyskland väntar 12.000 patienter på en njurtransplantation,
vilket är mer än 20 gånger så många som i Sverige. Väntetiderna är långa,
mellan fem till sex år. Den nya tekniken som etableras med hjälp av
GlycoSorb®-AB0 gör det möjligt att transplantera fler patienter och möjliggör
kortare väntetider.
Även lever- och hjärttransplantationer över blodgruppsgränsen har tidigare
framgångsrikt genomförts med hjälp av GlycoSorb®-AB0. Lever- och
hjärttransplantation bör ofta ske inom en relativt kort tidsrymd från
insjuknandet jämfört med njurtransplantation, där dialys av patienten är ett
alternativ.
Transplantation oavsett blodgrupp ökar, i vissa fall nästan tredubblar,
möjligheten för patienten att bli transplanterad i tid. Vid en internationell
transplantationskongress i USA har läkare från Lunds Universitetssjukhus
presenterat hur man framgångsrikt genomfört en hjärttransplantation över
blodgruppsgränsen till en femårig patient. Donatorn var av blodgrupp A och
mottagaren var av blodgrupp 0. I det aktuella fallet väntade man på ett
blodgruppskompatibelt organ utan resultat. Man erhöll emellertid snabbt ett
icke blodgruppskompatibelt organ. GlycoSorb®-AB0 användes för att häva
avstötning av det blodgruppsinkompatibla organet.
2
Arbete pågår att få produkten GlycoSorb®-AB0 godkänd i USA av FDA
(Food and Drug Administration) och kommunikation förs med berörda
myndigheter. FDA styr denna process och förfarandet är mer omfattande än i
Europa. Diskussioner har inletts med möjliga samarbetspartners.
Beställning av produkter har skett av en större europeisk blodbank för
testning av uppskalning av produktion av universell blodplasma efter
omfattande tester av produkten för småskalig produktion. Denna applikation
är emellertid ännu inte godkänd.
Universell blodplasma är avsedd att kunna ges till patienter oavsett
blodgrupp. Tillgång på sådan plasma skulle leda till att logistiken förenklas,
kostnader för hantering reduceras, risken för sammanblandning av blodgrupperna elimineras samt att tillgången på plasma blir lika stor oavsett
blodgrupp.
Marknad
Bolagets fokus är för närvarande marknadsföring och försäljning av
GlycoSorb®-AB0 inom EU-området. Marknadspotentialen i Europa bedöms
vara mer än tillräcklig för att företaget skall uppnå en god lönsamhet.
I takt med att produkten etableras på fler sjukhus på de större marknaderna i
Europa räknar bolaget med en fortsatt ökning av omsättningen.
Den största potentiella marknaden för GlycoSorb®-AB0 är USA, bland annat
beroende på ett aktivare program för att öka antalet transplantationer. Man
har också erfarenhet och etablerade kliniska rutiner för transplantation över
blodgruppsgränsen användande plasmabyte och splenektomi (borttagande
av patientens mjälte). Detta innebär betydande risker för patienten. Vår
produkt har visat sig möjliggöra en skonsam och effektiv behandling utan
sidoeffekter och utan splenektomi.
Utveckling av resultat och ställning
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 0,55 MSEK (0,25 MSEK
motsvarande period föregående år). Rörelsekostnaderna uppgick till
-6,1 MSEK (-5,8 MSEK). I rörelsekostnaderna ingår planenlig avskrivning på
tidigare aktiverad utvecklingskostnad för GlycoSorb®-AB0 med 1,4 MSEK
(1,4 MSEK).
Totalt under åren 1997--2002-12-31 har 45,2 MSEK aktiverats för
GlycoSorb®-AB0. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på
produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning
samt skälig andel av indirekta kostnader. Under år 2002 påbörjades
försäljningen av GlycoSorb®-AB0 och avskrivning av utvecklingskostnaden
har skett från år 2002. Kvarvarande aktiverad utvecklingskostnad för
GlycoSorb®-AB0 vid periodens slut var 32,5 MSEK. Periodens kostnad för
fortsatt vidareutveckling av produktion var ca 2,4 MSEK (2,4 MSEK).
Resultat efter finansiella poster blev –5,4 MSEK (-5,5 MSEK).
Periodens kassaflöde blev –4,3 MSEK (-3,7 MSEK)
Soliditeten uppgick till 91 % (91 %, 2003-03-31).
3
Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick till 11,3 MSEK (9,6 MSEK)
vid periodens slut.
Utsikter
En utveckling av produktionen till de ökande behoven genomförs fortsatt
under innevarande år. Produktionen och försäljningen förväntas öka i takt
med etablerandet av produkten GlycoSorb®-AB0 på nya marknader i
Europa. Företaget hade vid periodens slut inneliggande bekräftade order på
0,5 MSEK. Företaget räknar med en ökande omsättning under innevarande
år och att den löpande verksamheten inte ger någon vinst i år.
Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om
delårsrapporter RR 20. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.
Vad gäller rapportering per segment - rörelsegrenar och geografiska
områden, har bolaget endast ett primärt segment, produkter inom området
organtransplantation. Den sekundära indelningen i segment baseras på de
geografiska marknader som företaget säljer på.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-juni
Delårsrapport januari-september
Bolagsstämma
2004-08-27
2004-10-28
2004-05-25
Lund 2004-04-28
Styrelsen i Glycorex Transplantation AB
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
4
Resultaträkning
jan-mars
2004
549
jan-mars
2003
250
2003
1 187
33
-40
-40
0
1
-4 538
-1 516
-5 471
0
0
-4 265
-1 539
-5 594
0
17
-16 432
-6 157
-21 425
27
-5 444
-5 444
88
-5 506
-5 506
149
-21 276
-21 276
jan-mars
2004
339
210
549
jan-mars
2003
202
48
250
2003
979
208
1 187
2004-03-31
33 477
1 161
1 378
11 170
107
47 293
2003-03-31
39 127
1 577
1 078
9 070
488
51 340
2003-12-31
34 890
1 252
913
15 534
28
52 617
43 189
327
3 777
47 293
46 623
528
4 189
51 340
48 633
378
3 606
52 617
jan-mars
2004
-5 444
1 516
-293
-13
-51
jan-mars
2003
-5 506
1 419
532
-133
-48
2003
-21 276
6 047
114
-209
17 581
Belopp TSEK
Nettoomsättning
Förändring av lager,
produkter i arbete
Aktiverat belopp för
Utvecklingsarbete
Övrig intäkt
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Periodens resultat
Nettoomsättningen per segment
(sekundärsegment)
Belopp TSEK
Sverige
EU
Balansräkning
Belopp TSEK
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillg. exkl. likvida medel
Kortfristig placering
Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Kassaflödesanalys
Belopp TSEK
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel, kortfr. placering vid årets början
Kursdifferens i kortfristig placering
-4 285
15 562
0
-3 736
13 174
120
2 257
13 174
131
Likvida medel vid periodens slut
Kortfristig placering
107
11 170
488
9 070
28
15 534
5
Förändring av eget kapital
Belopp TSEK
Belopp vid periodens början
Nyemissioner
Periodens resultat
Belopp vid periodens slut
jan-mars
2004
48 633
0
-5 444
43 189
jan-mars
2003
52 129
0
-5 506
46 623
2003
52 129
17 780
-21 276
48 633
jan-mars
2004
neg
-47,4
91
40 726 867
40 726 867
-0,13
-0,13
1,06
10
jan-mars
2003
neg
-44,6
91
40 726 867
40 726 867
-0,14
-0,14
1,14
7
2003
neg
-42,2
92
41 656 521
47 514 678
-0,51
-0,45
1,02
8
Nyckeltal
Rörelsemarginal, %
Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %
Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier vid periodens slut
Resultat per aktie (genomsnittligt antal)
Resultat per aktie, årets utgång
Eget kapital per aktie vid periodens slut
Medelantalet anställda
Nominellt värde: 5 öre per aktie
Glycorex Transplantation AB (publ)
Organisationsnummer 556519-7372
Sölvegatan 41
223 70 LUND
Telefon: 046-2865780
Fax: 046-2865781
E-post: [email protected]
www.GlycorexTransplant.se
6
Download