Utveckling av resultat och ställning

advertisement
Glycorex Transplantation AB (publ)
(556519-7372)
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI
2001






Bolaget är noterat på NGM:s Väntelista sedan december 1999.
Tester av GlycoSorb-AB0R producerade i de nya renrumslokalerna
visar goda resultat.
Företaget är väl förberett för produktion i samband med
marknadslansering av GlycoSorb-AB0R.
Arbetet att CE-märka GlycoSorb-AB0R som medicinteknisk produkt
har intensifierats under perioden. Marknadslansering i Europa beräknas
starta under fjärde kvartalet år 2001.
39,6 MSEK totalt har aktiverats som forsknings- och
utvecklingskostnader.
Resultatet efter finansiella poster blev –2.321 TSEK (-984 TSEK janjuni föreg. år).
Verksamheten
Glycorex Transplantations verksamhet under perioden har koncentrerats
på produktion och testning av medicintekniska produkter inom
transplantationsområdet samt fortsatta marknadsaktiviteter.
Bolaget har utvecklat två huvudprodukter, GlycoSorb-AB0R och
GlycoSorb-XenoR.
En stor andel möjliga transplantationer kan idag inte genomföras på grund
av att blodgrupperna inte stämmer överens mellan givare och mottagare.
GlycoSorb-AB0R möjliggör transplantationer över blodgruppsgränserna
och kan därmed bidraga till att markant öka antalet transplantationer.
Intresset för produkten är stort bland ledande transplantationscentra.
Bolaget har anpassat och validerat bolagets produktionsanläggning för
produkten GlycoSorb-AB0R. Arbetet att CE-märka GlycoSorb-AB0R som
medicinteknisk produkt har intensifierats under perioden. Marknadslansering i Europa beräknas starta under fjärde kvartalet år 2001.
Framgångsrika tester av bolagets huvudprodukt GlycoSorb-AB0R för
framställning av ”universell blodplasma”, har genomförts tillsammans
med en ledande blodplasmabank. Universell blodplasma innebär att de
antikroppar som är riktade mot blodgruppsdeterminanterna har tagits bort
från blodplasman. Universell blodplasma kan ges till patienter oavsett
blodgrupp, vilket ökar tillgängligheten på blodplasma. De framgångsrika
resultaten öppnar för en ny, potentiellt stor marknad för bolaget.
GlycoSorb-XenoR bidrar till att möjliggöra transplantationer mellan djur
1
Glycorex Transplantation AB (publ)
(556519-7372)
och människa, s.k. xenotransplantationer. Marknadslansering av denna
produkt är beroende av etiska och politiska beslut.
Utveckling av resultat och ställning
Av periodens totala kostnader ca 7,4 MSEK har 5,1 MSEK aktiverats som
forsknings- och utvecklingskostnader. Totalt under tiden 1997-01-01-2001-06-30 har 39,6 MSEK aktiverats. Avskrivning kommer att ske när
produkterna blir kommersiellt gångbara. Aktiveringen motsvarar
företagets nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat
tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av
indirekta kostnader. Soliditeten uppgick till 89% (93%, jan-juni år 2000).
Bolaget lyckades trots det hårda klimatet för nyemissioner få
företrädesemissionen under april-maj tecknad till 40%. Antalet aktier
uppgick därmed till ca 28 miljoner per 2001-06-30. Kort tid därefter har
ytterligare aktier tecknats i s.k. riktad emission. Nyemissionerna
tillsammans medför att det kapital bolaget sökte (10 MSEK) i sin helhet
tillförts bolaget.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport
2001-10-26
För mer information kontakta:
VD Kurt Nilsson, tel: 046-2865780,
e-post: [email protected]
samt hemsida www.GlycorexTransplant.se
För styrelsen
Lund 2001-08-27
Kurt Nilsson, VD
Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation
som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktligt
granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte
framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt
börs- och årsredovisningslagarna.
Lund 2001-08-27
Sten Humble
Auktoriserad revisor
2
Glycorex Transplantation AB (publ)
(556519-7372)
Resultaträkning
Belopp TSEK
Nettoomsättning
Aktiverat belopp för forskningsoch utvecklingsarbete
Övriga rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
jan-juni
2001
0
jan-juni
2000
0
2000
13
5 100
0
-7 279
-146
-2 325
5 000
19
-5 981
-117
-1 079
10 400
19
-12 179
-233
-1 980
4
-2 321
-2 321
95
-984
-984
237
-1 743
-1 743
2001-06-30
2000-06-30
2000-12-31
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel
Likvida medel
Summa tillgångar
39 630
1 882
981
2 972
45 465
29 130
762
797
13 460
44 149
34 530
853
1 308
5 923
42 614
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristig skuld
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
40 590
854
4 021
45 465
40 965
0
3 184
44 149
39 956
0
2 658
42 614
jan-juni
2001
jan-juni
2000
2000
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Nyemissioner
Förändring av långfristig skuld
-2 321
146
1 690
-6 276
2 955
854
-984
99
874
-5 114
16 792
0
-1 743
214
-163
-10 720
16 543
0
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
-2 952
5 924
2 972
11 667
1 793
13 460
4 131
1 793
5 924
jan-juni
jan-juni
2001
neg
-5,8
1,0
89
-0,08
1,44
7
28.194.458
2000
neg
-3,0
4,5
93
-0,04
1,56
5
26.221.500
Finansiella poster
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Periodens resultat
Balansräkning
Belopp TSEK
Kassaflödesanalys
Belopp TSEK
Nyckeltal
Rörelsemarginal, %
Avkastning på eget kapital, %
Balanslikviditet, ggr
Soliditet, %
Resultat per aktie
Eget kapital per aktie
Medelantalet anställda
Antal aktier vid periodens slut
Nominellt värde: 5 öre per aktie
2000
neg
-5,4
2,7
94
-0,07
1,52
6
26.221.500
3
Download