DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2004

advertisement
Pressmeddelande 2004-10-28
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER
2004
Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning,
utveckling och försäljning inom framförallt området organtransplantation.
Bolagets egenutvecklade produkt GlycoSorb®-AB0 är certifierad i Europa. Denna
produkt underlättar transplantationer över blodgruppsgränserna, vilket innebär att
fler transplantationer kan genomföras och med kortare väntetid. Bolaget
utvecklar även produkter avsedda för produktion av blodrelaterade produkter och
universell blodplasma. GlycoSorb®-Xeno är utvecklad för att underlätta
transplantationer mellan djur och människa, så kallade xenotransplantationer.
Bolaget är noterat på NGM Equity sedan september 2001.
• Omsättningen för perioden januari-september 2004 ökade till 2,6
MSEK (1 MSEK motsvarande period föregående år).
• Transplantation över blodgruppsgränsen har under perioden
framgångsrikt genomförts på transplantationscentra i Sverige,
Belgien, England och Tyskland med hjälp av bolagets produkt. Under
september har ytterligare två större centra, Hannover och
Birmingham, för första gången transplanterat med hjälp av produkten.
• Mycket positiva resultat av njurtransplantation och
levertransplantation över blodgruppsgränserna med hjälp av bolagets
produkt har presenterats av transplantationscentra vid en större
internationell transplantationskongress i Wien.
• Resultatet efter finansiella poster blev -15,1 MSEK (-15,1 MSEK)
inkluderat planenlig avskrivning med 4,2 MSEK (4,2 MSEK) på
tidigare aktiverad utvecklingskostnad.
Verksamheten
Glycosorb®-AB0 är certifierad för marknadsföring och försäljning inom EUområdet. GlycoSorb®-AB0 möjliggör transplantationer över
blodgruppsgränsen. Det betyder att organ nu kan transplanteras mellan
individer med skilda blodgrupper utan att avstötning sker.
Det genomförs i storleksordningen 50.000 njurtransplantationer, 12.000
levertransplantationer och 4.500 hjärttransplantationer i världen varje år.
Behovet är mycket större och ökar för varje år. Beräkningar visar att
transplantationer över blodgruppsgränsen kan öka antalet transplantationer,
framförallt transplantationer från närstående, med omkring 30-40 procent.
Detta innebär en betydande marknadspotential för våra produkter.
Inte bara vuxna utan även barn har transplanterats med hjälp av produkten.
Detta senare är speciellt viktigt eftersom dialysbehandling av barn inte är
attraktivt. Äldsta transplanterade patienten hittills är 66 år och den yngsta 1
år.
Produkten har framgångsrikt använts för njur-, lever- och hjärttransplantation
över blodgruppsgränserna. Lever- och hjärttransplantation bör ofta ske inom
en relativt kortare tidsrymd från insjuknandet jämfört med njurtransplantation.
Det är emellertid också en stor fördel att utan längre väntetid bli
njurtransplanterad jämfört med att gå i dialys. Patienter i dialys utvecklar ofta
allvarliga sidosjukdomar (hjärtsjukdom, kroniska infektioner exempelvis) som
ger en hög dödlighet. Transplanterade patienter har högre livskvalitet och
avsevärt längre förväntad överlevnad än dialyspatienter.
Transplantation över blodgruppsgränserna, som nu kan genomföras med
hjälp av vår produkt, kan för många patienter nästan tredubbla möjligheten
att bli transplanterade i tid.
Introduktion och utvärdering av nya transplantationsrutiner tar emellertid
normalt lång tid. Tack vare de goda resultat som erhållits etableras
produkten nu på fler transplantationscentra.
Två större transplantationscentra, Hannover och Birmingham, har under
september för första gången använt produkten för blodgruppsinkompatibel
njurtransplantation. Transplantationerna blev framgångsrika.
Mycket positiva resultat av blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer och
levertransplantationer presenterades vid en stor internationell kongress i
Wien i september. Detta är betydelsefullt för marknadsföring och etablering
av produkten och vi har under perioden noterat ett ökande intresse från flera
större transplantationscentra, inte bara i Europa utan även från centra i USA,
Asien och Australien.
Tester av bolagets produkter för uppskalad produktion av universell blodplasma
genomförs för närvarande på en större europeisk blodbank. Universell blodplasma
är avsedd att kunna ges till patienter oavsett blodgruppstillhörighet. Detta kan
drastiskt minska logistikproblem och bristsituationer på blod av rätt blodgrupp.
Ett globalt europeiskt läkemedelsbolag utvärderar för närvarande bolagets
produkter för uppskalad produktion av vissa blodrelaterade produkter. Tester av
bolagets produkter har tidigare framgångsrikt genomförts för småskalig produktion.
Marknad
Bolagets fokus är för närvarande marknadsföring och försäljning av
GlycoSorb®-AB0 inom EU-området. Marknadspotentialen i Europa bedöms
vara mer än tillräcklig för att företaget skall uppnå en god lönsamhet.
Svenska sjukhus har varit pionjärer i användandet av produkten och har med
hjälp av produkten utvecklat en ny transplantationsmetodik som möjliggör fler
transplantationer, kortare väntetider och stora vinster för patient och
samhälle.
2
I takt med att produkten nu etableras på fler sjukhus på de större
marknaderna i Europa räknar bolaget med en fortsatt ökning av
omsättningen. Som en jämförelse kan nämnas att enbart i Tyskland väntar
mer än 12.000 patienter på njurtransplantation medan motsvarande siffra i
Sverige är drygt 500.
Vi har noterat ett stort intresse för produkten från amerikanska sjukhus. USA
utgör den potentiellt största enskilda marknaden för GlycoSorb®-AB0, bland
annat beroende på ett aktivare program för att öka antalet transplantationer.
De har även genomfört transplantationer över blodgruppsgränsen med hjälp
av plasmabyte och splenektomi (borttagande av patientens mjälte). Detta
innebär betydande risker för patienten. Vår produkt har visat sig möjliggöra
en skonsam och effektiv behandling utan sidoeffekter och utan splenektomi.
Bolaget arbetar med processen syftande till att uppnå godkännande i USA.
Vi har under perioden även noterat stort intresse från andra världsdelar, och
har påbörjat arbete med att uppnå godkännande i Australien och några av
marknaderna i Asien.
Utveckling av resultat och ställning
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2,6 MSEK (1 MSEK
motsvarande period föregående år).
All omsättning under tredje kvartalet är hänförlig till september, juli-augusti
görs relativt få transplantationer i Europa. Rörelsekostnaderna uppgick till 18,1 MSEK (-16,3). I rörelsekostnaderna ingår planenlig avskrivning på
tidigare aktiverad utvecklingskostnad för GlycoSorb®-AB0 med 4,2 MSEK
(4,2 MSEK).
Totalt under åren 1997--2002-12-31 har 45,2 MSEK aktiverats för
GlycoSorb®-AB0. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på
produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning
samt skälig andel av indirekta kostnader under perioden. Periodens kostnad
för fortsatt produktionsutveckling av produkten GlycoSorb®-AB0, ca 5,9
MSEK (5,9 MSEK) har fr.o.m. år 2002 kostnadsförts eftersom bolaget inlett
den kommersiella fasen.
Investering i materiella tillgångar uppgick under perioden januari - september
till 49 TSEK (193 TSEK).
Resultat efter finansiella poster blev -15,1 MSEK (-15,1 MSEK).
Periodens kassaflöde blev -3,5 MSEK (-10,9 MSEK) inkluderande likvid från
riktad nyemission.
Soliditeten uppgick till 92% (90 %, 2003-09-30).
Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick till 11,9 MSEK (2,3 MSEK)
vid periodens slut.
Emissioner
Styrelsen för Glycorex Transplantation AB beslutade den 11 maj 2004 att
genomföra en riktad emission. Beslutet skedde med stöd av bemyndigande
från ordinarie bolagsstämma den 13 maj år 2003.
3
Beslutet omfattade 2 300 000 aktier av serie B med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen. Emissionskursen
uppgick till 3,85 kronor. Bolaget tillfördes ca 8,8 MSEK efter
emissionskostnader och aktiekapitalet ökade med 115 000 kronor.
Efter emissionen uppgår bolagets aktiekapital till 2 490 734 kronor och
antalet aktier till 49 814 678 varav 3 268 000 A-aktier och 46 546 678 Baktier.
Utsikter
En utveckling av produktionen till de ökande behoven genomförs fortsatt
under innevarande år. Produktionen och försäljningen förväntas öka i takt
med etablerandet av produkten GlycoSorb®-AB0 på nya marknader i
Europa. Företaget räknar med en ökande omsättning och att den löpande
verksamheten inte ger någon vinst i år.
Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets
rekommendation RR 20, Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Vad gäller rapportering
per segment - rörelsegrenar och geografiska områden, har bolaget endast
ett primärt segment, produkter inom området organtransplantation. Den
sekundära indelningen i segment baseras på de geografiska marknader som
företaget säljer på.
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké
2005-02-01
Lund 2004-10-28
Styrelsen i Glycorex Transplantation AB
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
För mer information kontakta: VD Kurt Nilsson, tel: 046-2865780,
e-post: [email protected]
samt hemsida www.GlycorexTransplant.se
4
Resultaträkning
juli-sept
Belopp TSEK
2004
Nettoomsättning
695
Förändring av lager,
produkter i arbete
-204
Övrig intäkt
0
Rörelsekostnader
-4 188
Avskrivningar
-1 518
Rörelseresultat
-5 215
Finansiella poster
Resultat från finansiella poster
36
Resultat efter finansiella poster -5 179
Periodens resultat
-5 179
juli-sept
2003
521
jan-sept
2004
2 620
jan-sept
2003
1 046
2003
1 187
-67
0
-3 465
-1 546
-4 557
217
2
-13 585
-4 551
-15 297
-7
2
-11 690
-4 629
-15 278
-40
17
-16 432
-6 157
-21 425
17
-4 540
-4 540
247
-15 050
-15 050
157
-15 121
-15 121
149
-21 276
-21 276
Resultat per aktie
Genomsnittligt antal aktier
Nettoomsättning per segment
(sekundärsegment)
Belopp TSEK
Sverige
EU
-0,31
-0,37
-0,51
48 643 612 40 726 867 41 656 521
jan-sept
2003
878
168
1 046
2003
979
208
1 187
2004-09-30
2003-09-30
2003-12-31
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillg. exkl. likvida medel
Kortfristig placering
Likvida medel
Summa tillgångar
30 652
988
2 388
8 373
3 548
45 949
36 303
1 372
1 365
2 027
245
41 312
34 890
1 252
913
15 534
28
52 617
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
42 430
222
3 297
45 949
37 008
429
3 875
41 312
48 633
378
3 606
52 617
Balansräkning
Belopp TSEK
jan-sept
2004
714
1 906
2 620
5
Kassaflödesanalys
jan-sept
Belopp TSEK
2004
Resultat efter finansiella poster
-15 050
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
4 683
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
-1 784
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-49
Kassaflöde från finansverksamheten
8 691
jan-sept
2003
-15 121
4 588
-69
-193
-148
2003
-21 276
6 047
114
-209
17 581
-3 509
15 562
-132
-10 943
13 174
41
2 257
13 174
131
3 548
8 373
245
2 027
28
15 534
jan-sept
2004
48 633
8 847
-15 050
42 430
jan-sept
2003
52 129
0
-15 121
37 008
2003
52 129
17 780
-21 276
48 633
jan-sept
2004
neg
-44,1
-40,7
92
48 643 612
49 814 678
-0,31
-0,30
0,85
10
jan-sept
2003
neg
-45,2
-41,4
90
40 726 867
40 726 867
-0,37
-0,37
0,91
8
2003
neg
-42,2
-39,1
92
41 656 521
47 514 678
-0,51
-0,45
1,02
8
Periodens kassaflöde
Likvida medel, kortfr. placering vid årets början
Kursdifferens i kortfristig placering
Likvida medel vid periodens slut
Kortfristig placering
Förändring av eget kapital
Belopp TSEK
Belopp vid periodens början
Nyemissioner
Periodens resultat
Belopp vid periodens slut
Nyckeltal
Rörelsemarginal, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Soliditet, %
Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier vid periodens slut
Resultat per aktie (genomsnittligt antal)
Resultat per aktie, vid periodens utgång
Eget kapital per aktie vid periodens slut
Medelantalet anställda
Nominellt värde: 5 öre per aktie
Glycorex Transplantation AB (publ)
Organisationsnummer 556519-7372
Sölvegatan 41
223 70 LUND
Telefon: 046-2865780
Fax: 046-2865781
E-post: [email protected]
www.GlycorexTransplant.se
6
Download