Mitteldeutsche Psychiatrietage Jena 2003

advertisement
EUNOMIA
(European Evaluation of Coercion in Psychiatry and
Harmonisation of Best Clinical Practise)
Studiekoordinator:
PD Dr. habil. Thomas W. Kallert
Dresden Technical University
University Hospital Carl Gustav Carus
Clinic of Psychiatry and Psychotherapy
www.eunomia-study.net
Bakgrund
Psykiatrisk tvångsvård (tvångsintagning, kvarhållning, isolering, fasthållning och tvångsmedicinering) varierar kraftigt
mellan europeiska länder med avseende på frekvens, innehåll och lagreglering. Dessa variationer är ofta svåra att
förklara, och det kan ifrågasättas om psykiatrisk intagning och behandling med tvång (a) innebär onödiga kränkningar av
patienternas rättigheter och (b) har terapeutiskt negativa effekter.
Målsättning
Existerande variation i psykiatrisk tvångsvård analyseras med en naturalistisk ansats. Detta görs i tolv europeiska
regioner av jämförbar storlek. Uppgifter om tvångsåtgärder, faktorer som påverkar dessa samt resultat av behandlingen
samlas genom strukturerade intervjuer med patienter och från klinisk dokumentation. Genom att integrera denna
internationella databas med kunskap från juridiska och etiska experter samt brukar- och anhörigorganisationer, kommer
nationella och europeiska riktlinjer om “best clinical practise” när det gäller psykiatrisk tvångsvård att utarbetas och
spridas.
Deltagande centra
 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Dresden Technical
University, Dresden, Germany
 Department of Psychiatry, Medical University of Sofia, Bulgaria
 Department of Psychiatry, 1st Medical School of Charles University,
Prague, Czech Republic
 Psychiatric Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
 School of Social Work, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel
 Department of Psychiatry, Second University of Naples, Italy
 Clinic of Psychiatry, Vilnius University, Vilnius, Lithuania
 Department of Psychiatry, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland
 Psychiatric Hospital of Michalovce, Michalovce, Slovakia
 Department of Legal Medicine and Psychiatry, University of Granada,
Spain
 Unit for Social and Community Psychiatry, Newham Centre for Mental
Health, London, United Kingdom
 Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro, Sverige
Örebro
Vilnius
London
Dresden
Prague
Wrocław
Michalovce
Sofia
Naples
Thessaloniki
Granada
Tel Aviv
Design
Förberedelse (2002-12 – 2003-08): En engelsk referensversion av frågeformulären fastställdes, översattes till respektive
språk, testades i klinisk praktik och återöversattes till engelska. En Internetbaserad databas med en central server i
Dresden har inrättats. Nationella rapporter om den legala grunden för tvångsintagning och tvångsbehandling har
upprättas. Upptagningsområdena för studien har beskrivits med strukturerade och internationellt validerade instrument
med avseende på sociodemografiska förhållanden och psykiatriska resurser. Lokala expertgrupper med såväl
professionella som brukar- och anhörigrepresentanter har bildats.
Datainsamling (2003-09 – 2005-05): Vid samtliga deltagande kliniker inkluderas: a) N=250 legalt tvångsintagna patienter
och b) N=75 legalt frivilligt intagna patienter som upplever att de tvingats till intagning. Intervjuer görs vid tre tillfällen: T1)
inom de första tio dagarna efter intagning, T2) fyra veckor efter intagning och T3) tre månader efter intagning –
oberoende av var patienten då befinner sig. Vid intervjuerna bedöms upplevt tvång vid intagning till och under vistelse på
sjukhuset, aktuella symtom, tillfredsställelse med vården samt livskvalitet. Dataanalys i var och en av de två grupperna
kommer att göras med deskriptiv statistik, regressionsmodeller och variansanalys.
Download