Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever 2016-2017

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
2016-2017
www.inga.fi
www.eftis.fi
www.oph.fi
Lagstiftningen är en trygghet för varje barn
Ett av de viktigaste målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten är att ge barnen en bekant och trygg plats där de kan tillbringa tiden efter
skolan. Med morgon- och eftermiddagsverksamheten strävar man efter att minska den tid som barnen tillbringar ensamma utan en vuxens
trygga närvaro och handledning.
Syftet med morgonoch
eftermiddagsverksa
mhet är att
förebygga de
riskfaktorer som
den tid då barnen
är ensamma och
utan tillsyn för
med sig.
Målen för verksamheten enligt lagstiftningen
Att stödja hemmets och skolans fostrande arbete samt barnens känsloliv och etiska utveckling.
Att stödja barnens välfärd och jämlikhet i samhället samt förebygga utslagning och öka delaktigheten.
Att erbjuda barnen mångsidiga möjligheter att delta i ledd och stimulerande verksamhet och att möjliggöra vila i en lugn miljö under tillsyn
av en yrkeskunnig och för uppgiften lämplig person.
1
Verksamhetens innehåll
Barnen som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet får delta i mångsidig och stimulerande verksamhet under ledning av en vuxen.
Särskild uppmärksamhet fästs vid lek, skapande verksamhet och positiva upplevelser. Också vila och vilopauser är viktiga. Verksamheten
innehåller olika målinriktade aktiviteter och annan verksamhet som stödjer utvecklingen, såsom fysiska aktiviteter, handarbete, språkligt och
visuellt uttryckande, musik och vardagssysslor.
Barnets sociala färdigheter
utvecklas bäst i
interaction med andra.
Morgon- och eftermiddagsverksamheten är gruppverksamhet, där gruppens regler och värderingar formar
barnens sociala utveckling. Inom morgon- och
eftermiddagsverksamheten blir barnen hörda i vardagliga
sysslor och lekar. Väsentligt är att barnet upplever sig som
en godkänd och viktig medlem i sin grupp.
Morgon- och eftermiddagsverksamheten ska stärka
barnens självförtroende och utvecklingen av mångsidig
social kompetens. Den ska också stödja och uppmuntra
barnen att hitta de egna styrkorna och utveckla sitt
kunnande. Verksamheten ska lära barnen att ta vara på
sig själva och ge dem möjligheter att förverkliga sig
kreativt.
Varje verksamhetspunkt i Ingå omges av en rik natur. Naturnärheten beaktas vid planeringen av morgon- och eftermiddagsverksamheten för att
njuta av natur och utevistelse alla årstider oberoende av väder. Morgon- och eftermiddagsverksamheten ökar och fördjupar barnets
naturkännedom och förhållandet mellan barnet och naturen. Barnen handleds i att tillägna sig en livsstil med miljöansvar och respekt för naturen.
2
För barnens bästa
Verksamheten ska utgå från den grundläggande utbildningens allmänna mål för fostran. Morgon- och eftermiddagsverksamheten har en
speciell karaktär, eftersom den grundar sig på frivillighet och sker under barnens fritid. Barnens helhetsmässiga välbefinnande främjas bäst
när naturliga uppväxtmiljöer kombineras med pedagogiskt kunnande. Målet är en öppen, uppmuntrande och lugn atmosfär.
I barndomen ökar
självständigheten gradvis, men
barnen behöver fortfarande den
trygghet och vägledning en
vuxen kan ge.
Morgon- och eftermiddagsverksamheten
fungerar i samarbete med skolan i nära
och gränslöst samarbete för barnens
bästa. Ledarna för morgon- och
eftermiddagsverksamheten, eleverna,
lärarna och den övriga skolpersonalen
skapar tillsammans strukturer för ett
fungerande samarbete för barnens bästa
och en gemensam verksamhetskultur.
Verksamheten planeras och genomförs genom yrkesövergripande samarbete mellan olika aktörer och med familjerna. Syftet med
samarbetet är att få ökad kännedom om barnen och lättare kunna identifiera deras behov, samt att förbättra kvaliteten i verksamheten.
3
Ledare
En högklassigt planerad morgon- och eftermiddagsverksamhet är det bästa möjliga stödet för att få barnens skolgång, föräldrarnas arbetsliv och
familjernas fritid att gå ihop.
Målet är att samarbetet med hemmet
utgör en del av morgon- och
eftermiddagsverksamhetens vardag.
Behörighetsvillkoren i Ingå kommun är följande:
1) Ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet
2) Skolgångsbiträde
3) Närvårdare
4) Ungdoms- och fritidsledare
5) Barnledare och barnskötare
Behöriga är också personer med högre examen som
ger nödvändiga kunskaper och färdigheter gällande
barns uppväxt och utveckling, såsom socionom,
socialuppfostrare,
barnträdgårdslärare
och
klasslärare. Vikarier ska i mån av möjlighet vara
behöriga och ha erfarenhet av morgon- och
eftermiddagsverksamhet.
Största delen av ledarna för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Ingå arbetar heltid även som skolgångsbiträden. Detta underlättar
samarbetet mellan skolan och morgon- och eftermiddagsverksamheten, ökar elevkännedomen och möjliggör att en bekant och trygg vuxen följer
med barnet under hela skoldagen.
4
Organiseringen av morgon- och eftermiddagsverksamheten
Ingå kommun erbjuder morgon- och eftermiddagsverksamhet för eleverna på åk 1 och 2, för elever med förlängd läroplikt samt för elever med
beslut om särskilt stöd på andra årskurser. Deltagandet är frivilligt för barnet. De olika språkgruppernas behov ska beaktas vid organiseringen av
verksamheten.
I Ingå ordnas denna verksamhet endast
skoldagar, i regel kl. 7.00- 17.00.
Kommunen kan erbjuda verksamhet också
på morgon från kl. 6.30 eller
eftermiddagar fram till kl. 17.30 om det
finns behov för det.
Verksamhet ordnas inte vid skolornas
lovdagar, lördagsskoldagar eller sådana
vardagar då skolan har en kvällsfest
istället för undervisning på dagen.
Varje barn är värt den möjlighet som verksamheten för med sig!
Preliminär anmälan till Ingå kommuns morgon- och eftermiddagsverksamhet till läsåret 2016-2017 sker via en eblankett under tiden 1.-12.2.2016. Bindande ansökan till verksamhet sker via Wilma i skiftet av februari- mars.
Vårdnadshavarna får ansökningsanvisningar via wilma.
Vid intagningen till morgon- och eftermiddagsverksamheten ska lika intagningsgrunder tillämpas. Verksamhetsplatserna beviljas för hela läsåret.
Enligt lagen om grundläggande utbildning, som gäller morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, beslutar Utbildningsstyrelsen om
målen och det centrala innehållet i den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning. Enligt
förvaltningsstadgan godkänner bildningsnämnden verksamhetsplanen för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet och beslutar om
verksamhetens antagnings- och betalningsgrunder. För verksamheten ansvarar bildningschefen.
Läs mer om Ingå kommuns morgon- och eftermiddagsverksamhet på www.ingå.fi
5
Avgifter
Vårdnadshavaren förbinder sig till verksamheten och avgiften minst för en termin. Servicebehovet kan inte ändras månatligen eller retroaktivt.
Avgifterna är samma för alla verksamhetspunkter.
Bildningsnämnden beslutar om morgon- och eftermiddagsverksamhetens avgifter till läsåret 2016- 2017 under våren 2016.
Läs mer om avgifterna och kommunens morgon- och eftermiddagsverksamhet på www.ingå.fi.
Kontaktuppgifter
Verksamhetsplats
Serviceproducent, förman
Utrymmen
Språk
Kontaktuppgifter
Merituulen koulu
Ingå kommun
rektor
Satu Suonpää
(09) 29515 210
Merituulen koulus
utrymmen och skolgården
finska
Idrottsvägen 3
10210 Ingå
(09) 29515 215
Degerby
skola
Ingå kommun
rektor
Magnus Ljunqvist
(09) 29515 230
Understödsföreningen
Almus rf.
Ordförande
Nina Österlund
050 587 2512
Ingå kommun
rektor
Rigmor Andersson
(09) 29515 200
Degerby skolas utrymmen
och skolgården
svenska
Degerbynv.106
10160Degerby
(09) 2951 5234
Västankvarns skolas
utrymmen och skolgården
svenska
Västankvarnsvägen 399
10230 Ingå st.
(09) 29515 221
Kyrkfjärden skolas
utrymmen och skolgården
svenska
Museivägen 7
10210 Ingå
Västankvarns
skola
Kyrkfjärdens
skola
För morgon- och eftermiddagsverksamheten ansvarar bildningschefen Merja Olkinuora
(09) 29515 302 [email protected]
Koordinator för morgon- och eftermiddagsverksamhet
Eveliina Wasström (09) 29515 215 [email protected]
6
Tärningen
Den så välbekanta tärningen avspeglar målet för morgon- och eftermiddagsverksamhet: Att erbjuda barnet en välbekant och trygg plats att
vistas på under tillsyn av en vuxen när det inte är i skolan.
Tärningens rörelser symboliserar verksamhetens mångsidighet och den ständiga utvecklingen av nya verksamhetsformer
Innehåll – Ett högklassigt och mångsidigt innehåll utvecklar barnet
Tärningens sex sidor representerar olika funktioner som alla behövs för upprätthållandet och utvecklandet av
verksamheten..
Lagstiftningen – Lagstiftningen ger varje barn trygghet
Verksamhet – Verksamhet via samarbete för barnens bästa
Innehåll – Ett högklassigt och mångsidigt innehåll utvecklar
barnet
Ansvar – Alla vuxna har ansvar
Sysselsättning – Nya sysselsättningsmöjligheter
Skolan – Skolan som den naturliga platsen för verksamheten
7