Fordonsgas 100

advertisement
Fordonsgas 100
Fordonsgas 100
när du föredrar biogas
I Sverige svarar trafiken för ungefär 30 procent av koldioxidutsläppen, vilka gör jorden
varmare och förändrar levnadsbetingelserna för människor, djur och växter. Det är
viktigt för alla att bidra till att reducera utsläppen.
Vad är fordonsgas?
Fordonsgas är ett gasformigt driv­
medel för både lätta och tunga fordon.
Den energirika huvudbeståndsdelen
är metan. Fordonsgas kan vara lokalt
producerad och kallas då vanligen
även biogas, som är förnybar energi
ingående i kretsloppet.
Biogas innebär att den koldioxid
som släpps ut vid förbränning absor­
beras i lika mängd av de växter som
används för rötning av biogas. Därför
är koldioxid­utsläppet neutralt - lika
mycket kol­dioxid ut som in.
Volvo V70, koldioxidemission i gram per kilometer
Fordonsgas 50
Fordonsgas 100
Bensin
0
Gör ett miljöval
Genom att välja Fordonsgas 100 gör
du ett miljöval. Produkten innebär att
det drivmedel du tankar är hundra
procent biogas. Fordonsgas 100 hittar
du på de tankstationer dit vi har bio­
gasleveranser.
50
100
150
200
Utsläppen av växthusgasen koldioxid minskar markant
när fordonsgas ersätter bensin och disesel. Fordons­
gasen vi erbjuder i våra publika tankstationer innebär
att produktionen av biogas stimuleras. Fordonsgas 50
är vår standardprodukt. Produkten Fordonsgas 100 är
hundra procent biogas.
Vår standardprodukt
På de publika mackar där Fordonsgas
100 inte finns tillgänglig erbjuder
vi Fordonsgas 50. Denna standard­
produkt innebär att vi garanterar att
minst hälften av den fordonsgas vi
säljer publikt är biogas.
Du kan göra ett ytterligare
miljöval och välja Fordonsgas 100+.
Produkten innebär att vi garanterar
att det produceras lika mycket biogas
som du tankar, oavsett om du väljer en
tankstation där biogas finns tillgäng­
lig eller inte. Biogasen kommer då
inte att användas just i ditt fordon,
men utvecklingen mot förnybarara
drivmedel stimuleras ändå genom ditt
medvetna val.
.YENERGI
)NOM%/.TARVIHANDOMMILJONERKUNDERVILKETGÎROSSTILL%UROPASSTÎRSTA
PRIVAT¼GDAENERGIFÎRETAG)3VERIGELEVERERARVIELGASOCHV¼RMEOCHTACKVARE
V½RL½NGAERFARENHETKANVIGEV¼RDEFULLAR½DSOMFÎRENKLAROCHFÎRB¼TTRARV½RA
KUNDERSVARDAG
6IL¼GGERALLV½RKRAFTP½DINENERGI
E.ON Försäljning Sverige AB 205 09 Malmö
Telefon 020-56 56 00
www.eon.se
0RODUKTION3ILFVERSTRÎM0ARTNER4RYCK+OLORITEN(ELSINGBORG
Ett val för miljön
Fordonsgas generellt är ett miljöval.
Jämfört med bensin minskar utsläp­
pen av kväveoxider, kolväten, svavel­
dioxid samt sot och partiklar. Biogas
påskyndar även utvecklingen mot för­
nybara, lokalt producerade drivmedel.
Download