Confidex® 500 IE för intravenös

advertisement
Dokumentnamn:
Läkemedel / Confidex / Protrombinkomplexkoncentrat
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag-tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Carola Fagerström, specialistsjuksköterska
Dokumenttyp:
Med PM
Sökord:
Confidex
Målgrupp:
Sjuksköterskor, avdelning 18
Giltig fr o m:
2015-01-10
Giltigt t o m:
2017-01-10
Godkänd av: (Namn, titel)
Rikard Svernlöv, överläkare, bitr.
verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2013-317
Confidex® 500 IE för intravenös
Indikationer:
Behandling av blödning och perioperativ
blödningsprofylax vid förvärvad brist på
koagulationsfaktorer såsom brist orsakad av
behandling med vitamin K-antagonister, eller vid
överdosering av vitamin K-antagonister, när snabb
korrigering krävs.
Egenskaper:
Justering av nedsatt hemostas som inducerats av Kvitaminantagonist uppnås senast inom 30 minuter och
kvarstår ca 6-8 timmar.
ATC-kod:
B02BD01
Hantering:
Ges intravenöst. Får ej blandas med andra läkemedel
eller spädas. Läs medföljande instruktionsblad hur
beredningen ska utföras med medföljande
överföringsset och filter.
Försiktighet:
Risk för allergisk reaktion finns. Avbryt injektionen och
behandling sätts in. Läkare ska finnas tillgänglig på
enheten när läkemedlet administreras.
Hållbarhet efter
beredning:
Administreras omedelbart efter beredning
Dosering:
Dosen avgörs av PK-INR-värde och ordineras av
ansvarig läkare.
Biverkningar:
Risk för trombos och förhöjd kroppstemperatur.
Observera:
Blod får ej backa tillbaka i fylld spruta p.g.a. risk för
koagel som sedan sprutas in. Produktnamn och
satsnummer ska noteras i journalen. Ljuskänsligt.
Senast reviderat, datum: (2015-01-07)
Reviderat av: Carola Fagerström,
specialistsjuksköterska
Godkänt revideringen: Rikard Svernlöv,
överläkare, bitr. verksamhetschef
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards